|

3004

Chiếc xe tăng đầu tiên tiến vào Dinh Độc Lập. Ảnh: On the net

Phản hồi