WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chọn gì, bầu ai?

14catra

Kính gửi 1500 vị Đại Biểu Đại Hội 12.

Hỡi các bạn Đại biểu!

Nói đến lựa chọn, là nói tới tiêu chí lựa chọn, tức là mục đích lựa chọn và tiêu chuẩn lựa chọn.

Vậy mục đích cuả Đại Hội 12 là gì? Có hai lựa chọn :

1- Bảo vệ bằng được chế độ cộng sản độc đảng.
2- Hoàn thiện đầy đủ nền kinh tế thị trường theo chuẩn mực quốc tế.

Bảo vệ bằng được chế độ cộng sản độc đảng là bảo vệ bằng được quyền lãnh đạo tuyệt đối và độc nhất cuả đảng cộng sản đối với mọi hoạt động cuả xã hội. Đảng tự tạo ra cơ quan Lập pháp, cơ quan Hành pháp và cơ quan Tư pháp và tự cho mình quyền “phân công” và quyền “thống nhất quản lý”. Trên thực tế, điều này có nghiã là Đảng đứng trên và đứng ngoài Pháp luật. Đây chính là nguyên nhân tạo ra cơ chế để các cơ quan công quyền trở thành những cơ quan siêu quyền lực và không một lực lượng nào kiểm soát được. Đặc quyền sinh ra Đặc lợi, là nguồn gốc có tính quy luật Nhân Quả của Tham nhũng. Chế độ độc đảng từ chối cạnh tranh chính trị, tức là từ chối Ganh đua Bình đẳng, Công khai và Lành mạnh giữa các lực lượng chính trị Khác nhau trong xã hội, như vậy là tước đi cuả dân chúng quyền được lựa chọn giải pháp chính trị Tối Ưu, tức là lựa chọn chương trình kinh tế xã hội tốt nhất phục vụ cho lợi ích tổng thể và toàn diện cuả cộng đồng dân tộc. Chế độ độc đảng từ chối, lẩn tránh mọi sự kiểm soát cuả pháp luật, của các lực lượng khác, các Đối trọng cả Chính trị lẫn Dân sự trong xã hội . Đây là nguyên nhân sinh ra mọi sự lạm dụng quyền lực vì mục đích vụ lợi cá nhân, nguyên nhân của sự Tha hoá không tránh khỏi của bất cứ tổ chức chính trị nào. Đảng cộng sản từ chối Đa đảng là từ chối quy luật đấu tranh sinh tồn cuả tiến hóa, tất yếu tự tiêu vong. Lựa chọn độc đảng là lựa chọn không có tương lai, cho bản thân, và cho dân tộc.

Trong khi, ngược lại, thực hiện đầy đủ cơ chế thị trường theo chuẩn mực quốc tế, thực chất là thiết lập thể chế trong đó đảm bảo quyền tự do cho mọi cá thể trong xã hội. Tự do cá thể là tự do mưu cầu hạnh phúc. Hoạt động mưu cầu hạnh phúc thực chất là hoạt động kinh tế cuả mỗi cá nhân nhằm thu được lợi ích thoả mãn nhu cầu của chính mình. Bản chất của Cơ chế thị trường đầy đủ là cơ chế đảm bảo quyền bình đẳng về cơ hội khai thác các nguồn lực, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ trước pháp luật cuả mọi thành phần, mọi tổ chức, mọi cá nhân trong xã hội. Cơ chế thị trường đảm bảo tính độc lập và tính tối thượng cuả Pháp luật. Pháp luật Độc lập và Phi chính trị. Pháp luật đảm bảo quyền tự vệ tự nhiên chính đáng cuả công dân, thực chất là quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận, tự do nghiệp đoàn, tự do đảng phái, nghiã là tự do tạo dựng, hoặc tự gán ghép để tạo cho mình sức tự vệ. Đây là bản chất chân chính của Dân chủ. Vì vậy, thực chất lựa chọn Cơ chế thị trường đầy đủ là lựa chọn Dân chủ hoá xã hội, là từ chối độc đoán tư tưởng, độc quyền chính trị.

Độc đảng dẫn đến độc tài. Độc tài cá nhân hay độc tài tập thể đều là độc tài, về bản chất là áp đặt tư tưởng, ý chi,́ thậm chí cả tri thức cuả cá nhân hay nhóm cá nhân lên toàn bộ phần còn lại của xã hội. Động lực đặc trưng cuả cá nhân hay nhóm độc tài là tham vọng quyền lực và ảo tưởng vinh quang lãnh tụ. Quyền lợi cuả cá nhân hay nhóm độc tài gắn liền hữu cơ với quyền cai trị đối với số đông bị trị trong xã hội, tỷ lệ nghịch với quyền của số đông bị trị. Quyền của dân tăng thì quyền và lợi ích cuả cá nhân hay nhóm độc tài gỉảm và ngược lại.

Chọn độc đảng là chọn những người khư khư giữ lấy chế độ cộng sản độc đảng. Những người này là những người giáo điều, lạc hậu. Đứng đầu là Tổng Bí thư đương nhiệm Nguyễn Phú Trọng và Trưởng Ban Tổ chức TW Tô Huy Rưá, tiếp đến là trưởng Ban Tuyên Giáo TW, Chủ tịch Hội Đồng Lý Luận TW Đinh Thế Huynh, sau đó là các Uỷ viên TW trong Ban Tuyên Giáo, trong Hội đồng Lý Luận, Báo Nhân Dân, báo Quân Đội, Đài Phát Thanh, Truyền Hình, các Bộ Thứ Trưởng TTTT, viện Mác-Lê v.v… Chọn những người này là chọn nguy cơ cho dân tộc.

Tuy nhiên, chọn “Cơ chế thị trường đầy đủ” không có nghĩa là chọn tham nhũng. Tham nhũng không bao giờ đi cùng đường với Dân Chủ vì Dân chủ thực sẽ tiêu diệt tham nhũng. Dân chủ đảm bảo cơ chế kiểm soát quyền lực. Vì vậy, nếu trúng cử, nếu nắm được quyền bính, Tham nhũng sẽ quay lại tiêu diệt Dân chủ.

Như vậy, thưa các bạn, chúng ta sẽ không lựa chọn những người giáo điều, cổ hủ, con đường sẽ dẫn dân tộc tới tụt hậu và cách ly với nhân loại tiến bộ.

Nhưng chúng ta cũng không bầu cho những kẻ tham nhũng, đứng đầu là đương kim Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Tấn Dũng, người đứng ở vị tri cao nhất của Trung tâm thực quyền, và phía sau ông là hệ thống dày đặc, chằng chịt xuyên suốt các trung tâm lợi ích. Đó là các đầu mối phê duyệt Dự Án, Dự Án Địa phương và Dự Án Quốc gia. Đó là các đầu mối phê chuẩn và cấp phán Vốn đầu tư Dự án và đầu tư kinh doanh. Đó là các đầu mối duyệt và cấp phát Đất. Đó là các Trung tâm Tài sản thuộc sở hữu Công cộng như các Tập đoàn, các Tổng công ty, các doanh nghiệp Nhà Nước. Đó là các hầm mỏ và Tài nguyên khoáng sản, bất động sản các loại thuộc sở hữu Nhà Nước, các Trung tâm phân phát chức tước và bổng lộc, v.v… Các Đầu mối này có ở tất cả các Bộ Ngành, ở tất cả các Địa phương.

Các bạn sẽ bầu cho ai? Trong khi các bạn chỉ được phép lựa chọn những người có tên trong danh sách được đề cử dưới một áp lực hay một ý định nào đó. Không. Nếu danh sách đề cử này do những thế lực đang nắm thực quyền quyết định, thì hoặc là ngoan cố, bảo thủ, lạc hậu, hoặc là tham nhũng. Lựa chọn cuả chúng ta là Cải cách triệt để nhưng Trong sạch.

Nếu giả thử tôi là Đại Biểu giống các Bạn, các Bạn có biết tôi sẽ bầu cho ai không?

Câu trả lời cuả tôi là không có ai trong danh sách cả, vì:

Tổng Bí Thư cuả tôi sẽ là BÙI QUANG VINH, đương kim Bộ trưởng Kế Hoạch Đầu Tư.

Thủ Tướng cuả tôi là VƯƠNG ĐÌNH HUỆ, đương kim Trưởng Ban Kinh Tế TW.

Đó là Giải pháp trong khuôn khổ Đại Hội Đảng Cộng Sản. Nghĩa là chọn cái ít tồi nhất trong những cái tồi tệ không thể tránh.

Còn nếu cho tôi chọn tự do, nghĩa là giả thử tôi đang là công dân một Chế độ Dân Chủ, thì:

Tổng Thống cuả tôi sẽ là Tiến sĩ NGUYỄN QUANG A, đương kim Chủ tịch Diễn Đàn Dân Sự.

Thủ Tướng cuả tôi sẽ là Tiến sĩ PHẠM CHÍ DŨNG, đương kim Chủ tịch Hội Nhà Báo Độc Lập.

Hỡi các Bạn Đại Biểu. Dù bằng bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào, thì cái quyết định cuối cùng vẫn là lá phiếu của chính các bạn. Cơ hội lịch sử đang nằm trong tay các Bạn. Hãy hủy bỏ danh sách có sẵn . Hãy đề cử trực tiếp tại Đại Hội và Hãy bầu cho ai mà các Bạn muốn trao vận mệnh Dân Tộc cho họ. Lịch sử sẽ lưu danh tên tuổi cuả 1500 Đại biểu các Bạn.

Chúc các Bạn có đủ sáng suốt và can đảm.

Xin đừng phụ lòng nhân dân.

07/01/2016

© Bùi Quang Vơm

© Đàn Chim Việt

6 Phản hồi cho “Chọn gì, bầu ai?”

 1. HN says:

  Người dân nghĩ: bầu cử chỉ là trò hề, chúng nó vẫn là CS, chẳng có gì thay đổi

 2. Tien Ngu says:

  Chọn ai, bầu ai?

  Thưa,

  Các anh già thường…chậm lụt, sợ khổ, ít dám chịu chơi…

  Nhất là già mà theo cs, lại càng thêm…tệ bạc. Không có dũng khí tách rời cái vòng kềm toã của Trung quốc cộng sản.

  Nước VN, muốn ngon lành, trước hết phải không còn là một nước VN Cộng….láo.

  Lãnh đạo chỉ huy, phải được nhũng người trẽ như…Huỳnh Thục Vy, Lê Công Định, Lê thị Công Nhân, Nguyễn văn Đài…, đứng lên nhận lãnh trách nhiệm…

  Đất nước hoặc may mới…khá.

  Không còn cảnh phải…mướn cò mồi tuyên truyền láo trên truyền thông báo chí, tự bơm tự sướng mà…dốt, bị thiên hạ…cười ruồi.

  Trẽ, sức bật…mạnh
  Không lừa láo, ai cũng có cãm tình, vui lòng hợp tác.

  Cho nên, người trẽ VN hãy cố dành lấy …tương lai, không nên để các anh cs già mà láo, dìu dắt theo láo nữa.

  Chúc các em may mắn…

  • tonydo says:

   Ới giời ơi là giời! Thầy ơi là thầy!
   Thầy phán rằng:
   (Các anh già thường…chậm lụt, sợ khổ, ít dám chịu chơi…
   Nhất là già mà theo cs, lại càng thêm…tệ bạc. Không có dũng khí tách rời cái vòng kềm toả của Trung quốc cộng sản.)

   Ừ thì già mà theo cộng sản thì xuống cấp…..tệ bạc.
   Thế còn già như chúng em trở lên đang sống ở xứ Tự Do-Dân Chủ nhất hành tinh, Hoa Kỳ Quốc này, em thấy cũng có vẻ…….tệ bạc….chẳng hơn gì các khứa già trong nước, Thầy ạ!

   Ấy quên, xin lỗi Thầy.
   Có một cái khác duy nhất mà em quên:
   Đó là cái “Mồm”.
   Khứa hải ngoại dũng cảm liều mình chửi cộng sản đến hơi thở cuối cùng….”ngoại trừ khi về quê trả thù dân tộc”

   Tất nhiên một vài ngoại lệ như đàn anh Bằng Phong-Đặng Văn Âu về tới làng Hành Thiện, nơi con cháu đồng chí Trường Chinh đông như kiến, nhưng đàn anh Phi Sĩ vẫn dạy cho chúng nó “thế nào là Dân Chủ-Nhân Quyền”.

   Xin Thầy giảng giải, chứ em thấy đã già thì khứa nào cũng rệu rạo cả Thầy ơi, “ngoại trừ cái mồm móm mém”
   Kính Thầy!

 3. NGÀN KHƠI says:

  BẦU VÀ KHÔNG BẦU

  Có ai cộng sản rớt từ trời
  Đó chẳng qua là bởi Mác Lê
  Nhưng hiểu Mác không là lẽ khác
  Hiểu gì Mác đúng hoặc tào lao

  Thực chất là tin chỗ Bác Hồ
  Bác nêu yêu nước những ngày nào
  Nhưng Bác vẫn là người cộng sản
  Bác từ lò luyện Mát Cơ Va

  Thế giới ngày nay lại đổi rồi
  Cả trên trăm nước chẳng còn đâu
  Những nước trước đây là cộng sản
  Bây giờ còn bốn hóa đổi màu

  Thế thì dân chủ với độc tài
  Hỏi thử trên đời đúng hoặc sai
  Ông Mác xưa kia hô chuyên chính
  Bây giờ cứ thế cũng lai rai

  Vật thì quán tính đúng vậy rồi
  Tên lắp vào cung phải bắn thôi
  Bắn đại có hay gì trật trúng
  Chỉ cần dây thả để tên bay

  Cho nên mọi sự cứ loay hoay
  Định hướng cho dù đã đổi thay
  Định hướng kiểu cung đà lắp sẳn
  Mặc cho sai tất đã bao ngày

  Nên thôi lá phiếu cứ mình bầu
  Ai nắm trong tay cũng thế thôi
  Bởi được phiếu bầu là quyết định
  Còn dân không có mới ngồi chơi

  Giữa Đảng và dân hỏi lẽ nào
  Dân cao hơn Đảng hoặc Đảng cao
  Đảng từ ông Mác ông Lê vậy
  Dân mãi Hồng Bàng có thế thôi

  NON NGÀN
  (10/01/15)

 4. Bến Tre says:

  Tiêu chí :


  Ngu
  Đần độn
  Ba trợn……

  Cứ theo đó mà chọn.

 5. quang minh says:

  Tác giả nói cũng lạ thật đã là đảng viên cộng sản không đi theo con đường cộng sản thì đi theo con đường nào?Cái điều quan trọng là họ có nhận thức được con đường đó là sai lầm hay không,nếu họ nhận ra sai lầm thì họ đã từ bỏ và vứt thẻ đảng từ lâu rồi nếu trong họ còn lòng tự trọng và biết thương nước thương dân.Tình cảnh Việt Nam hiện nay đã cho thấy đảng CSVN chấp nhận là đối lập với toàn dân.Muốn thoát cảnh nô lệ hay không là do người dân quyết định chứ đừng trông mong gì ở những người còn mang thẻ đảng.

Phản hồi