WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại học Harvard thu thập thông tin V/v các trang mạng độc lập bị tin tặc tấn công

Đàn Chim Việt: Trong thời gian vài tháng trở lại đây hàng loạt các trang mạng độc lập chuyển tải thông tin đa chiều, nằm ngoài sự kiểm soát của nhà nước Việt Nam đã bị tin tặc tấn công. Việc tấn công kéo dài dai dẳng, nhiều lần, nhiều tháng.

Ngay cả khi Google đã cảnh báo và đưa ra thông tin về xuất xứ của những cuộc tấn công này, nhiều web site bị hại cũng đã gửi báo cáo tới cơ quan an minh nước sở tại nhưng những hành động tấn công, chỉ tạm ngưng ít ngày, rồi lại tiếp diễn.

Trơ tráo hơn cả là Trung tướng Công an Vũ Hải Triều tuyên bố trong Hội nghị báo chí toàn quốc hồi tháng trước là “đã dánh sập 300 trang mạng và blog có nội dung xấu”.

Bên cạnh báo cáo gửi tới cơ quan An ninh các nước sở tại hay Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (HRW).v.v. quản trị các trang mạng hay chủ các Blog bị tấn công có thể tham gia vào Bảng thăm dò dưới đây hoặc liên hệ để cung cấp các chi tiết về việc bị tấn công cho Đại học Harvard (Hoa Kỳ).

————————————————-

Trung Tâm Berkman Center for Internet & Society ở Đại Học Harvard muốn mời quý vị tham gia vào cuộc thăm dò về những vụ tấn công nhằm từ chối dịch vụ cho những trang truyền thông độc lập. Quý vị sẽ chỉ mất khoảng dưới mười phút để hoàn tất bản thăm dò này.

Đã có ngày càng nhiều sự khai báo về các quốc gia hoặc những đối tượng khác sử dụng việc từ chối dịch vụ và những phương thức tấn công trực tiếp khác để phá sập những trang truyền thông độc lập, ngoài việc ngăn chặn sự tiếp cận những trang này qua việc lọc mạng lưới. Chúng tôi đang thực hiện một cuộc thăm dò để xác định mức độ thường xuyên cũnh như là hình thức của những vụ tấn công này. Chúng tôi đặc biệt muốn tìm hiểu thêm về những vụ tấn công ngoài một số vụ nổi tiếng gây khủng hoảng toàn cầu mà đã thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Cách duy nhất để tìm hiểu về những vụ tấn công này là qua sự giúp đỡ của những trang truyền thông độc lập như trang của quý vị.

Chúng tôi sẽ sử dụng kết quả của cuộc thăm dò để ấn hành một loạt những phương cách đối phó mà các nhà xuất bản truyền thông độc lập có thể áp dụng nhằm chống lại những vụ tấn công. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ giúp đỡ chúng tôi trong công việc rất quan trọng này bằng cách tham gia vào cuộc thăm dò.

Chúng tôi sẽ chỉ ấn hành những số liệu tổng quát thu thập được trong cuộc thăm dò này và sẽ bảo mật tất cả những câu trả lời cá nhân, trừ phi quý vị thực sự cho phép chúng tôi chia sẻ những câu trả lời của quý vị.

Để hoàn tất cuộc thăm dò, xin quý vị vào địa chỉ mạng dưới đây:

https://harvardbcis.qualtrics.com/ControlPanel/

Nếu có câu hỏi nào về cuộc thăm dò hoặc những công việc liên hệ của Trung Tâm Berkman, xin quý vị liên lạc với Hal Roberts dựa theo thông tin dưới đây.

Xin cám ơn quý vị trước về thời gian quý vị sẽ phải dành ra cho chúng tôi.

Hal Roberts
Fellow
Berkman Center for Internet & Society
Harvard University
hroberts@cyber. law.harvard. edu
+;1 901 219 8676

Phản hồi