WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Động cơ nổ Ma dzê in Việt Nam”

  1. tt says:

    Chắc ông Nguyễn Xuân Phúc thuộc nhiều thơ của ông Trần Tế Xương trong đó nhà thơ họ Trần có câu:
    Tháo nhẫn Ma dzê vứt xuống sông,
    Thôi thôi tôi cũng méc xì ông….

    Rồi đây cái ” Ma Dzê in Vietnam” cũng vứt xuống sông, xuống biển như VINASINK thôi!

Phản hồi