WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Quả bóng ghi bàn ở phút thư 90s của đội tuyển Hoa Kỳ bị trọng tài FIFA cướp mất!

 USA vs Slovenia

Cầu thủ Landon Donovan của đội tuyển Hoa Kỳ mang lại cho đội tuyển Hoa Kỳ niềm hy vọng sau trái bóng ghi bàn đầu tiên trong trận thư hùng giữa Slovenia và Hoa Kỳ

Landon Donovan của Hoa Kỳ với Bojan Jokic của Slovenia

Steve Cherundolo của Mỹ và Milivoje Novakovic của Slovenia

Cầu thủ Landon Donovan của đội tuyển Hoa Kỳ mang lại cho đội tuyển Hoa Kỳ niềm hy vọng sau trái bóng ghi bàn đầu tiên trong trận thư hùng giữa Slovenia và Hoa Kỳ

Cầu thủ Zlatan Ljubijankic của đội tuyển Slovenia lướt qua thủ môn Tim Howard của đội tuyển Hoa Kỳ với quả bóng ghi bàn.

nguồn FIFA

Phản hồi