WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

David Villa của đội tuyển Tây Ban Nha là cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2010

David Villa của Tây Ban ghi bàn trong trận đấu giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

David Villa với quả bóng ghi bàn từ phía Trái phía phá tung lưới Bồ Đào Nha

David Villa với quả bóng ghi bàn từ phía Trái phía phá tung lưới Bồ Đào Nha

Hugo Almeida của Bồ Đào Nha và Iker Casillas của Tây Ban Nha trên khung thành

Bồ Đào Nha

Nguồn FIFA 2010

Phản hồi