|

Đảng của dân tộc?

Nguồn: byfiles.storage.live.com

1. Đất nước Việt Nam từ khi có đảng csvn lãnh đạo, đảng cs đã phân biệt đối xử, tiêu diệt các tầng lớp, giai cấp khác, những ”cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình”(1), coi “cộng đồng người ổn định” ấy không phải là nhân dân, dân tộc  của mình để giữ quyền thống trị độc tôn. Những chủ trương ấy là có ý thức hay chỉ là “thiếu sót, sai lầm”? (2).Có giai đoạn Đảng cs  đã thừa nhận sai lầm nhưng rồi những sai lầm ấy vẫn cứ tiếp diễn, cả đến sau ngày 30/4/1975. Đến khi thấy đó là sự “sai lầm” có thể dẫn đến sụp đổ như sự sụp đổ của “thành trì xhcn” nó buộc phải đổi mới để tồn tại. Các giai cấp, thành phần xã hội “bị cải tạo”; “đào tận gốc, trốc tận rẽ” lại làm “ân nhân” giúp cho sự hồi sinh của chế độ qua chủ trương phát triển nền kinh tế nhiều thành phần theo nền kinh tế thị trường,   góp phần cơ bản tạo nên những “thành tựu của đổi mới”. Những vấn đề về “dân chủ”, tuy có “mở rộng” nhưng sau đó đã “khép lại” nhanh chóng. Các đảng phái như Dân chủ, Xã hội do đảng csvn thành lập cũng bị hết vai trò lịch sử! Đảng cs tiến hành “dân chủ, đổi mới” nhưng với vai trò đảng chủ, độc tôn, toàn trị triệt để hơn! Đổi mới nhưng không đổi màu! Nhưng đảng csvn có lẽ “không ngoại lệ”, “từ nhiều chục năm nay và hiện nay, các đảng đều biến chất, tha hoá, về hai vấn đề có liên quan mật thiết: – Một là, đảng không còn trung thành đại diện cho những tầng lớp xã hội mà đảng sinh ra để đại diện, chỉ còn đại diện cho chính mỗi mình. Hai là, trong đảng, đông đảo đảng viên bị vô hiệu hoá, bị tha hoá thành những người chỉ chấp hành quyết định của “cấp trên”, thậm chí chỉ còn là những người bỏ phiếu cho số ít cầm quyền trong đảng.”(3)

Nhận định ấy không sai mà dường như là thực trạng bản chất của đảng csvn hiện nay. Từ “đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động” nay thực tế nó “tự diễn biến” thành giai cấp “tư sản đỏ”, trở thành một mặt đối lập lợi ích với giai cấp công nhân “bị bóc lột” mà trước đó nó tự xưng là “đại biểu trung thành”, đấu tranh giải phóng. Nó đã “biến chất, tha hoá”(3),  phản bội chính giai cấp mà nó tự nhân danh là “đại biểu trung thành”; nó chỉ còn “đại diện cho chính mỗi mình” nó; cho ”một nhóm người”; một  “số ít cầm quyền”; không còn đại diện cho ai cả!. Một đảng đã tha hóa, biến chất như vậy còn có thể “chỉnh đốn”, sửa đổi được hay không? Hay vì nó đã có vai trò trong “3 cuộc kháng chiến”(!) đã thực hiện tốt vai trò giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.”(2) như lịch sử do đảng cs tự viết, vì vậy nhân dân dân tộc VN cần phải xây dựng nó “để đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân dân”; để “đảng phải là đảng của dân tộc, đảng của trí tuệ, đảng phải đi sâu đi sát trong dân, đảng của dân, một nhà nước của dân. (2)!?

“Chỉnh đốn đảng” để “đảng phải là đảng của dân tộc”, có thể, đó chỉ là tình cảm còn lại đối với “lãnh tụ” họ tôn sùng và đã có nhiều ân huệ; hoặc đó cũng có thể là thật tâm của họ muốn đảng cs thay đổi để cho nó tiếp tục tồn tại như cả cuộc đời họ đã tồn tại, gắn liền máu thịt với nó; hoặc họ đã  tự huyển hoặc với chính mình dù biết rằng ý muốn ấy không thể trở thành hiện thực hay đó lại là một chủ trương, “âm mưu, thủ đoạn” mới, tiếp tục dùng “thuốc phiện” ru ngủ nhân dân và xã hội, bên cạnh lời ru nó kèm thêm cả “cây gậy và củ cà rốt”  tiến hành đồng thời!?

Những suy nghĩ xây dựng đảng trở thành “đảng của dân tộc” có lẽ vì đảng cs từ lâu đã là “đảng ta”; “đảng của dân”; “một nhà nước của dân”(!). Là “đảng của dân” nên nhân dân xây dựng cho nó tiếp tục tồn tại! Những lời nói ấy chỉ là tự xưng hay thật là của nhân dân!? Trong thực tế đảng đã đứng trên dân tộc; không phải dân tộc; không là của dân tộc; chưa vì lợi ích dân tộc; đã đi ngược lại quyền lợi dân tộc …Dân tộc chỉ là cái cầu, là phương tiện, là “bước thứ nhất “ để  giai cấp công nhân nắm quyền thống trị mà thôi…

Đảng cs tự hào mình là – “trí tuệ, văn minh”; là “đảng của dân”, “tất cả vì hạnh phúc nhân dân”; là “nhà nước của dân, do dân, vì dân”….nhưng trong thực tế cuộc sống xã hội, nhân dân, dân tộc đất nước mấy mươi năm qua do đảng cs lãnh đạo đều thể hiện những điều ngược lại. Đảng đã là “trí tuệ, văn minh” vì sao bây giờ đảng phải là “đảng của trí tuệ”? “đảng là của dân” sao bây giờ “phải đi sâu, đi sát nhân dân”; “hướng về hạnh phúc nhân dân”? “đảng là của dân” sao công an, quân đội – những công cụ “chuyên chính vô sản” lại không trung thành với dân, với nước, với Tổ quốc Việt Nam mà chỉ “trung với đảng”, rồi lại dùng những công cụ ấy đàn áp nhân dân, chống lại những người đòi dân sinh, dân chủ, dân quyền cho nhân dân-người chủ chân chính của xã hội, đất nước? Là “một nhà nước của dân” sao trong bộ máy nhà nước ấy lại chỉ là người của đảng, những  con người có tài, đức rất là hiếm hoi còn nhân dân lại là một kho vô tận nhưng đảng, nhà nước không cần đến, còn dân thì không có quyền với nhà nước ấy?! Nếu đảng là “đạo đức, văn minh” thì sao đảng không do dân bầu nhưng lại có quyền toàn trị tuyệt đối? Nhà nước là “của dân” sao không do dân quyết định mà tất cả phải thực hiện theo Nghị quyết của đảng? Cán bộ nhà nước kể cả đoàn thể cũng đều do đảng quyết, quyền đảng cho!  Đã cam kết ký những công ước  với thế giới về nhân quyền, dân quyền, những quyền có tính phổ biến, là đạo đức, văn minh chung của nhân loại nhưng sao lại  không thực thi? Vì sao những “bất đồng chính kiến” với đảng cs lại bị quy kết là “phản bội tổ quốc”?. Nếu đảng “thượng tôn luật pháp”; có “nhà nước pháp quyền”; “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” sao khi một công dân kiện thủ tướng thì không có luật pháp và không có tòa án nào xét xử? Hàng ngàn trí thức ký kiến nghị về Bauxite Tây Nguyên, trong đó có cả những vị “khai quốc công thần” lên tiếng nhưng vẫn không một tiếng trả lời mà lại bằng mọi thủ đoạn hạ cấp để “dập” đi tiếng nói? Vì sao những cán bộ “nhà nước của dânăn lương từ chức vụ, trách nhiệm của mình nhưng lại không có trách nhiệm đối với cấp dưới? Cấp dưới sai, thiếu trách nhiệm với dân, với nước mà cấp trên không có trách nhiệm liên đới, trách nhiệm năng hơn mà lại còn tự hào rằng “không muốn cách chức một ai”!? Phải chăng đó là sự đồng lỏa, đồng tình, đồng quyền, đồng lợi… Quyền dân chủ của dân đảng đã nắm trong tay. Dân không có quyền đối với mọi vấn đề xã hội, đất nước ngoài cái quyền như con Trâu kéo cái cày “thực hiện nhiệm vụ chính trị” của đảng cs…

Không có gì quý hơn độc lập tự do” đảng cs xem như chân lý, ” là mệnh đề xem như một tuyên ngôn của Việt Nam trong thế kỷ 21 này” (2). Thực tế, “tuyên ngôn” ấy   đã là tuyên ngôn của đảng cs từ khi chiếm hữu dân tộc, nắm quyền cai trị đất nước này. Không có gì quý hơn độc lập tự do …là độc lập, tự do của đảng cs chứ đâu phải là của nhân dân. Nhân dân từ khi đảng cs nắm quyền cai trị đã không có độc lập, tự do.  Tự do là  thuộc tính lao động trí thức nhưng đảng cs cũng không chấp nhận, không cho phép “tự do”, “độc lập” mà còn “đào tận gốc” thì làm gì có tự do của các tầng lớp nhân dân khác . “Đổi mới” để tồn tại với hạ tầng cơ sở nhiều thành phần nhưng thượng tầng kiến trúc vẫn một thành phần và chính trị – tư tưởng của đảng cs là  thành phần duy nhất. Sự chống lại, vậy bắt, đưa những người chỉ mới “bất đồng chính kiến”, “tọa kháng” tại gia thôi ra tòa án của đảng để xét xử, cầm tù; đó phải chăng là “tuyên ngôn” -“độc lập tự do” của thế kỷ 21”?

Qua thực tế lịch sử xã hội, sự làm chủ dân của đảng cs và nhà nước VN từ khi đảng cs  cai trị quyền tự do, dân chủ của nhân dân chỉ là hình thức Đảng là chủ nên dân chủ mới “mở rộng” hoặc” khép lại” theo sự cho phép của đảng và báo chí đi “lề đường bên phải”.  Đảng đã không tôn trọng tự do, ý chí của nhân dân, cả, “trong đó tự do là cái ý chí của đảng viên” (2) nữa thì nhân dân làm gì có quyền dân chủ, tự do, độc lập để mà  tôn trọng ! ….

Những con người Việt Nam yêu nước từ xưa nay trong lịch sử dân tộc đã vì nước, vì dân luôn hy sinh, cống hiến, không bao giờ đòi hỏi. Cả sự nghiệp cách mạng “quang vinh” của đảng  có phải tất cả đều là sự hy sinh, cống hiến đẹp, hoành tráng, hồn nhiên vô tư như Thánh Dóng, như mỗi người dân Việt “giặc đến nhà đàn bà cũng đánh”; như Trần Bình Trọng “Thà làm quỹ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc”?. Đảng đã có “hy sinh” hay không hay chỉ nhân dân là “hy sinh” để đảng “vì sự nghiệp cách mạng” của mình?! Nếu đảng có “hy sinh” vì sao khi thắng lợi rồi lại phụ bạc nhân dân; phản bội lại chính nhân dân, tịch thu ruộng đất, của cải, bắt đi cải tạo, tử hình, tiêu diệt những thành phần giai cấp khác thậm chí những ngưởi đã đùm bọc, cưu mang, bảo vệ mình lúc gian nguy trong vòng vây của “kẻ thù” để cho mình tồn tại, “vinh quang”?… Kẻ không dám hy sinh vì dân tộc, nhân dân, đất nước, chỉ luôn vì quyền lợi ích kỷ của riêng mình, thì làm sao “có sứ mệnh lịch sử” vì dân tộc mà tự nhân danh! Đó chỉ là một thứ cơ hội chủ nghĩa đã cướp đất nước, dân tộc này khi có “thời cơ”! Nó đã không phải là dân tộc thì sao nó có thể trở thành dân tộc?!

2.Nếu đảng cs muốn trở thành và là “đảng của dân tộc” thì nó phải đặt lợi ích của dân tộc, nhân dân lên hàng đầu. Bản chất của nó phải là bản chất dân tộc, nhân dân; thành phần trong tổ chức ấy không phân biệt các thành phần dân tộc, giai cấp, tôn giáo… Chính bản thân nó phải thượng tôn luật pháp, tôn trọng và trả lại quyền dân chủ, tự do cho nhân dân; sống cùng hơi thở lợi ích của nhân dân, dân tộc đất nước. Nếu chỉ “chỉnh đốn đảng để đảng có đủ sức mạnh để lãnh đạo và gây uy tín trong nhân dân “ thì cái bản chất “biến chất, tha hóa”, phản bội của đảng cs cũng vẫn không thay đổi, vẫn làm chủ dân, không thể tạo nên được “uy tín trong nhân dân” để trở thành là “đảng của dân tộc” được.

Đi tìm sự thay thế bằng những khái niệm, tự thích nghi mong có sự tồn tại trong một xã hội tự nó đã “đấu tranh” tàn phá cuộc sống tâm hồn, tâm linh, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; tàn phá tài nguyên đất nước; phân hóa dân tộc, tôn giáo, làm khổ cho nhân dân đất nước đã bao nhiêu năm qua và nay đang ráo riết đấu tranh một cách cuồng điên đối với những người đấu tranh đòi quyền dân chủ dân sinh thật sự cho nhân dân; vì lợi ích của đất nước, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ trước họa xâm lược của kẻ thủ phương Bắc; giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc, sự tự do hoạt động của tôn giáo…thì làm sao đảng cs có thể trở thành “đảng của dân tộc”?

Nếu đảng là “đảng của dân tộc”, tự mình “chính đốn” để thành dân tộc(!) — “phải tự vươn lên thành giai cấp dân tộc, phải tự mình trở thành dân tộc”(Tuyên ngôn đảng cs )  thì đảng cs đảng của giai cấp công nhân vn cũng đã chiếm hữu “thành dân tộc” từ ngày nắm quyền cai trị đất nước này rồi chứ đâu phải bây giờ cần phải “chỉnh đốn”!  Đảng cs đã chiếm hữu, tự phong và bắt cả xã hội phải tuân theo “dân tộc”, “Tổ quốc xhcn” của  đảng. Những người Việt Nam yêu nước, vì “Tổ quốc Việt Nam trên hết” thì bị quy kết là “phản bội tổ quốc”(!) Đó là Tổ quốc nào? Chắc chắc không phải là phản bội Tổ quốc Việt Nam. Vậy thì ai phản bội?  Đảng đã chiếm hữu cả dân tộc đến nay vẫn tiếp tục chiếm hữu. Đảng cs  đã làm chủ nhân ông xã hội một cách “toàn diện, triệt để”. Đã bóp cả miệng ăn và miệng nói của nhân dân. Để tránh sụp đổ đảng cs đã cho phép nhân dân được mở “miệng ăn” đầu vào để có đầu ra nuôi cho đảng tồn tại còn “miệng nói” thì vẫn tiếp tục bịt chặt  nếu không chịu cúi đầu làm con Vẹt của đảng.

Đảng cs nay có dám hy sinh, tự lột xác, vứt bỏ hẳn cái vỏ cs, xhcn; vứt bỏ cái ý thức hệ, cái chủ nghĩa mà lâu nay đảng đã “làm đèn pha”; có dám vứt bỏ cái dân tộc, tổ quốc xhcn; có dám hy sinh quyền lợi riêng ích kỷ của mình để  thật sự quay về với nhân dân, dân tộc  hay không? Nếu dám thì đảng phải thể hiện bằng hành động thực tế chứ không phải chỉ bằng lời nói “qua truông” nhân trong một kỳ đại hội như bấy lâu nay. Và việc làm đâu tiên để giữ chữ “tín” đối với nhân dân là hãy thả tất cả những tù nhân chính trị, “bất đồng chính kiến”; tôn trọng và thực thi các quyền tự do tư tưởng, tự do ngôn luận và lập hội trong toàn xã hội. Nếu làm được điều đó, có thể, đảng cs sẽ được nhân dân tin yêu như thời nhân dân đã từng vô tư  tin yêu những người cộng sản chấp nhận hy sinh, tù đày trong thời kỳ đấu tranh chống thực dân, đế quốc cùng với các đảng phái dân tộc, yêu nước trong lịch sử.

Nếu đảng cs thật sự muốn “đảng là đảng của dân tộc” thì đất nước này sẽ “ghi nhớ” nhưng chắc hẳn dân tộc này cũng không cần phải có đảng vì Đảng khi ấy đã đứng trong luật pháp, đã hóa mình thành nhân dân, dân tộc, tổ quốc. Nhân dân, dân tộc không cần thêm một tổ chức nào khác dù  đảng tự nguyện đứng trong Luật pháp, tuân theo luật pháp, không còn làm tổ chức “siêu nhà nước đứng trên luật pháp”. Nhưng lâu nay đảng cs tự chiếm hữu, chiếm đoạt, tự huyển hoặc mình rằng đã “có vai trò, sứ mệnh lịch sử”, “đánh thắng 3 đế quốc to”(!) nên đã  đương nhiên làm chủ nhân ông xã hội thì khi “đảng là đảng của dân tộc” đảng có còn làm “chủ nhân ông”? hay sẽ tự nguyện phấn đấu để trở thành người lãnh đạo chân chính nếu được nhân dân thừa nhận?! Ý muốn tốt đẹp “đảng của dân tộc” thực chất cũng vẫn từ lợi ích của đảng cs, vẫn trên quan điểm lập trường chính trị của đảng làm chủ dân chứ không phải là từ quan điểm dân chủ nên  bản chất vấn đề không có gì thay đổi.

3.Đảng phái cũng chỉ là đảng phái; Là tổ chức của một “giai cấp”, tầng lớp, thành phần; đại biểu cho tiếng nói, lợi quyền của một tầng lớp, bộ phận nhân dân, nhúm người  nào đó và lợi quyền ấy gắn liền nhiều ít với các tầng lớp nhân dân khác trong xã hội và đều có một cương lĩnh chính trị vì nhân dân, dân tộc, đất nước  nhưng nó cũng vẫn là một đảng phái! Nếu xã hội chỉ có một đảng thì nó cũng chỉ là của một “phái”, độc tài, độc tôn chứ không phải là của tất cả nhân dân.  Cái nhất nguyên không có mặt đối lập, tương tác sẽ không tạo nên sự phát triển. Nhiều đảng phái mới có thể đại biểu cho lợi ích, tiếng nói mọi tầng lớp nhân dân toàn xã hội trong một xã hội dân chủ, công bằng, tự do. Bằng quyền dân chủ của mình những người công dân bình đẳng trong xã hội sẽ lựa chọn những con người, những tổ chức, đảng phái mà nhân dân thấy rằng họ xứng đáng đại diện; nếu không xứng đáng thì với luật định nhân dân sẽ có sự lựa chọn khác. 

Nếu đảng cs duy nhất độc tôn “là đảng của dân tộc”(!) thì dân tộc, nhân dân, đất nước này rất ư là trân trọng sự rất “hy sinh” ấy của đảng cs nhưng dân tộc này không cần có một đảng như thế dù nhân danh bằng bất cứ ngôn ngữ, màu sắc nào. Cái cần nhất của nhân dân, dân tộc, đất nước hiện nay là đảng hãy trả lại quyền dân chủ cho nhân dân; nhân dân đủ trí, đủ lực, tự biết mình sẽ xây dựng một xã hội dân chủ, tự do, đạo đức, văn minh như thế nào để đi vào cuộc sống hội nhập cùng nhân loại!

© Nguyễn Hoàng Quang

© Đàn Chim Việt Online

Ghi chú:

(1) Dân tộc: theo vdict.com từ điển:

1. Cộng đồng người hình thành trong lịch sử có chung một lãnh thổ, các quan hệ kinh tế, một ngôn ngữ văn học và một số đặc trưng văn hoá và tính cách Dân tộc Việt. Dân tộc Nga.

2. Tên gọi chung những cộng đồng người cùng chung một ngôn ngữ, lãnh thổ, đời sống kinh tế và văn hoá, hình thành trong lịch sử từ sau bộ lạc. Việt Nam là một nước có nhiều dân tộc. Đoàn kết các dân tộc để cứu nước.

3. (kng) Dân tộc thiểu số (nói tắt). Cán bộ người dân tộc.

4. Cộng đồng người ổn định làm thành nhân dân một nước, có ý thức về sự thống nhất của mình, gắn bó với nhau bởi quyền lợi chính trị, kinh tế, truyền thống văn hoá và truyền thống đấu tranh chung. Dân tộc Việt Nam.

(2) Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài - Những “vấn đề” của Đảng cộng sản Việt Nam!”

(3) Những câu trong ngoặc kép được trích từ bài - Nghĩ về đảng

6 Phản hồi cho “Đảng của dân tộc?”

 1. Bịt miệng người khác không phải là đạo đức. Không biết đối thoại, không chấp nhận đối thoại thì không phải là văn minh. Đảng Cộng Sản là một sản phẩm lỗi thời, không phù hợp với tiêu chuẩn đạo đức và càng không phải là yêu cầu,. khát vọng của nhân dân.

 2. Đảng cộng sản Việt nam trong cương lĩnh nguyên thuỷ nói Đảng là đại diện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động nhưng đối chiếu với thực tại hiện nay thì đâu còn như vậy. Với công nhân nay làm thuê cho tư bản nước ngoài và các tư bản trong nước, họ đâu có được nhà nước giúp đỡ gì đâu? Đã thế, khi họ bị bóc lột thậm tệ như lương chủ trả rẻ, giá sinh hoạt cao, họ bị vắt sức làm quá 8 tiếng lên đén 10 hay 12 tiếng mỗi ngày mà lương vẫn vậy nên họ đã phải đình công để đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm nhưng chính Đảng không bảo vệ họ lại cho công an bắt họ, bỏ tù họ.
  Còn với nông dân thì chính họ là người làm ra hạt gạo, các sản phẩm nông sản nuôi sống Đảng và Nhà nước này nhưng họ lại bị Đảng cho con anh em, cháu họ được độc quyền đứng ra thu mua với giá rẻ mạt và được quyền xuất khẩu lấy lãi bỏ túi làm giầu trên xương máu nông dân. Vậy Đảng đâu phải là đại diện cho họ mà chỉ là đại diện cho chính mình, là bộ phận thừa bóc lột mọi tầng lớp nhân dân là cây tầm gửi không hơn không kém mà trong nhà y gọi đó là cục thịt thừa, nếu muốn bảo toàn tính mạng cho cây thì phải cắt bỏ tầm gửi hay miếng thịt thừa đi và muốn bảo vệ toàn dân thì không gì hơn là phải cắt bỏ Đảng bất công bất nhân này. Hỏi còn cách nào khác?
  Bên trái Lăng Bác Hồ -tại Hà nội, ngày mùng 6 tết Canh dần:
  Nguyễn Thực Ái Quốc

 3. Di Linh says:

  Một dân tộc đuợc nhào nắn bởi một nguời vốn đuợc đào tạo để giành riêng cho nghiệp vụ tình báo chuyên nghiệp như Bác Hồ là một rủi ro sinh tử.Nghiệp vụ tình báo đem lại cho Bác Hồ hai vũ khí “lưà dối và khũng bố. ” Vũ khí khũng bố đã bắt buộc bị “Đỗi mới” loại bõ. Vũ khí còn lại là “lưà dối ”
  Những thông tin đáng kinh hoàng cuả “Nguời quan sát ” báo cáo trên đây chĩ là mặt nỗi bé nhỏ cuả một tãng băng hà vĩ đại . Còn bao nhiêu điều tối quan trọng sinh tử cho dân tôc nằm chìm sâu trong nuớc mà không ai có thể biết ngoài một nhóm chóp bu cấu kết cuả một băng đãng nhân danh nhà nuớc CHXHCNVN ?
  Hàng ngũ quân đội yêu nuớc cầm súng đang nghĩ gì truớc tình thế nguy ngập này ?

 4. Trung Hoàng says:

  1.
  Đảng tự phong tự biên tự diễn,
  Sao buá liềm điều khiển toàn quyền.
  Tự tình dân tộc đảo điên,
  Vô thần Lê Mác mối giềng lià xa.
  Xưa TỐ HỘ truy ra tận gốc,
  Đoạn nghiã tình dân tộc đồng bào.
  Xua quân gây cuộc máu đào,
  Tương tàn tương sát lòng sao bạo tàn.

  2.
  Đảng tự phong dọc ngang toàn trị,
  Sao mở rào dẫn khỉ dòm nhà.
  Nhả tơ xây kén Hoàng Sa,
  Nam Quan Bản Giốc hoá ra cuả người.
  Xưng dân tộc giết người dân tộc,
  Miệng kết đoàn tay thọc sau lưng.
  Trôi sông gò đống đià bưng,
  Xác tan xương rưả lớp từng chồng thây.

  3.
  Đảng tự phong tự xây thù hận,
  Trương cờ hồng gây hấn đấu tranh.
  Phân chia giai cấp lộng hành,
  Giết người dân tộc hùng anh xưng tài.
  Bịt miệng người bịt tai bịt mắt,
  Bắc chí Nam nghiêm ngặt một lề,
  Một đường định hướng mác lê,
  Non dời biển lấn chớ hề tỉnh ra.

  4.
  Đảng tự phong tự ca tự muá,
  Nương buá liềm giăng buả hồng mao.
  Biển Đông sóng vổ cuộn trào,
  Tam Biên Bô-Xít cuốc đào chốt sang.
  Đảng đồng đảng mưu gian lòn cúi,
  Sao khiển sao thẹn tủi ngàn năm.
  Thượng nguồn xây đập sao lầm,
  Tử phù bài lận hiểm thâm khôn lường.

  5.
  Đảng tự phong một đường lề phải,
  Sao dưới cờ cúi lạy qui hàng.
  Xưng tài tế thế an bang,
  Tay trong cho giặc sao an hưởng quyền.
  Con bài lận khoá xiềng khó thoát,
  Vòng kim cô bóp sát bó sao.
  Tường hoa thấp thoáng bóng đào,
  Vó cu dồn dập lao xao ngưạ hồ.

  6.
  Đảng tự phong tô hồ khoe sắc,
  Sao mắt mờ cúi mặt lưng cong.
  Ngư dân kêu cứu Biển Đông,
  Lạy quì tặc khấu sao lòng chẳng đau.
  Tiếng dân tộc kià sao máu lạnh,
  Xưng anh hùng phải cảnh cúi lòn.
  Tài sao lấp biển dời non,
  Hãm cung tấn chốt sao còn bày khoe.

  7.
  Đảng tự phong lấp che sự thật.
  Lưà dối dân đánh mất lương tri.
  Độc tài toàn trị chia ly,
  Tình non nghiã nước sao thì đã quên.
  Cơ đồng hoá như tên bắn tới.
  Dân đưa lưng chịu cởi chịu đòn.
  Đảng vinh dân nhục cảnh hèn,
  Ruộng vườn tan nát trống kèn kêu oan.

  8.
  Đảng tự phong ngông ngang kiêu cách,
  Sao vờn sao thông mạch lấn sang.
  Ươm tầm xây kén Nam Đàng,
  Con đường đồng hoá một ngàn năm xưa.
  Tiếng dân tộc giẩm bưà dân tộc,
  Xưng anh hùng đào gốc diệt nòi.
  Tiềm năng hao kiệt xăm xoi,
  Gia vong quốc phá học đòi bướm hoa.

  Tự tình dân tộc xót xa !!!

 5. Nong Dan VN says:

  Lai them mot loi kieu ngao nua de danh lua DAN DEN.Khi nao khong con hinh anh cua Cac Mac Anghen hay Lenin hoac Mao Xu Xi …tren Dat Nuoc Viet Nam.Cung chua chac da dung nghia. Ma su that Dang CS dang roi mu giua Y THUC HE va DANTOC.Nen Manh da doc dien van trong dot 3/2 co them “an ninh tu tuong”de AP DAT Nhan DanVN ton tho Chu nghia VoSan.Ho da khuynh loat ChinhTri de Cam quyen,Cau ket voi cs TQ,dan dan dua dat nuoc ta vao voi qui dao cua “Tau Khua”.
  Mot lan nua Keu goi tat ca moi nguoi con Dan Viet Hay Canh Giac de Dan toc Ta khoi lam vao canh “Bac Thuoc “

 6. Vì ý kiến dài nên đề nghi quý báo tự lối lại cho liên hoàn thành bài ( xin cảm ơn).
  Bài viết nhân đề:
  Những nguy cơ tiềm tàng đang lớn lên đe doạ nền an ninh quốc gia.
  Tôi có dịp trao đổi với một cán bộ quân đội cấp tướng thuộc bộ tham mưu quân đội nhân dân Việt nam ( xin được miễn nêu tên- ông này đã tham gia chiến dịch Ban-mê-thuột 1975), ông nói: Những ý kiến của ông Tướng Đồng Sỹ Nguyên và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh là rất quan trọng nhưng trước đó đã có rất nhiều đàm luận của các tướng lĩnh có kinh nghiệm chiến trường với Trung quốc trong Bộ tham mưu Quân đội nhân dân Việt nam. Mọi người đã chỉ ra những nguy hiểm sau đây: 1, Trung quốc đã khôn khéo bỏ tiền mở các con đường quốc lộ chiến lược từ Trùng Khánh Trung quốc đi thẳng đến Hà nội và giúp Việt nam tư sửa đường từ Móng cái hướng về Bắc ninh rồi cũng đi Hà nội rồi thẳng tiến vào Thanh hoá, Nghệ an vào Nam. Khi xưa chưa mở các đại lộ này, năm 1979 quân Trung quốc tấn công Việt nam trên các tuyến biên giới muốn thẳng vào Hà nội mà không nổi vì đường xá hiểm trở, bộ đội và dân quân địa phương cầm chân không tiến nổi, nhưng nay với những đại lộ này thì chỉ cần sau 4 tiếng đồng hồ là cùng hàng vạn quân Trung quốc đã có mặt ở Thăng long rồi.
  2, Cùng với các mũi quan này, Trung quốc cũng đã khôn khéo viện trợ cho Lào cad Căm-pu-chia làm các đường giao thông lớn tiến từ Vân nam Trung quốc thẳng đến Viên chăn ( thủ đô Lào) và sau đó nối đến Nông-pênh -thủ đô Căm-pu-chia). Các con đường này nay nối sẵn với các đại lộ đến biên giới Tây ninh của Việt nam và nếu cuộc chiến tranh Trung Việt xẩy ra thì quân Trung quốc sẽ ngon lành chọc lưỡi dao vào sườn bên giới Tây Nam của Việt nam.
  3, Trung quốc chiếm đảo Hoàng sa và Trường sa không chỉ là để chiếm đoạt tài nguyên khí đốt, dầu hoả của Việt nam mà quan trong hơn cả họ xây dựng ở đây các hải cảng và sân bay kiên cố để phong toả biển Đông khi cần dùng tên lửa tầm xa , máy bay, tầu chiến để tiến vào biển miền Trung của Việt nam nhanh chóng.
  4, Bên cạnh đó rừng đầu nguồn họ bước một là phá rừng nguyên sinh, sau đó trồng rừng rồi bước đi quan trọng là thăm dò khoáng sản quý kể cả Uranium ( là chất để làm nguyên tử mà Úc đã từ chối bán cho họ mà ở biên giới Việt nam đã có sẵn). Nhưng quan trọng hơn cả là họ chôn cất vũ khí, tạo các căn cứ quân sự ngầm để khi cxhiến tranh xẩy ra là dễ bề thôn tính luôn.
  Các kế hoạch này các vị tướng lĩnh Việt nam biết mà không dám nói vì họ sợ ông Nông Đức Mạnh và Nguyễn Tấn Dũng cùng các phe bảo thủ sẽ cho họ về vườn hoặc gây sự với họ. Người ta cho rằng có thể ông Nguyễn Tấn Dũng không biết ý đồ đó nhưng vì ông học tại Trung quốc và thường xuyên sang đó được tiếp đãi hậu hĩnh lên nghe theo ông nông Đức Mạnh để đồng ý ký kết cho Trung quốc làm việc này, nhưng ông nông Đức Mạnh thì mọi người tin là ông biết điều này nhưng vì ông đang căm tức trước sức mạnh ngày càng lên của các phe tiến bộ trong Đảng kết nối với phe có ảnh hưởng mạnh của tướng Giáp phía miền Trung và đặc biệt là phía Nam ( thuộc ảnh hưởng của ông Võ Văn Kiệt và Nguyễn Minh Triết) đang muốn thay ông và ép phe bảo thủ của ông nên ông làm quà cho Trung quốc để lấy Trung quốc gây sức ép trở lại một khi thế cờ là phe bảo thủ thất bại hoàn toàn, chính phủ Việt nam không theo Trung quốc thì Trung quốc sẽ tấn công Việt nam dậy cho Việt nam một bài học thứ ba, đúng như các báo lá cải tại Hongkong và tại Trung quốc mà Đảng CS Trung quốc đã bật đèn xanh cho đăng bài ” Nếu cần chúng ta hãy tấn công toàn diện Việt nam dạy bài học thứ ba” mà nhiều người trong quốc hội Việt nam và các nhà trí thức Việt nam đã phản đối thái độ này nhưng ông Hồ Cầm Đaò biện hộ là “người dân có quyền bày tỏ những quan điểm của mình”, chúng tôi không thể cấm họ được?
  Câu trả lời là: vậy thử hỏi tại sao Nhân dân Việt nam bày tỏ thái độ trước Trung quốc xâm chiếm Hoàng sa và Trường sa của việt nam lại bị Nhà nước Việt nam bắt và bỏ tù như chị Phạm Thanh Nghiêm một phụ nữa Hải phòng và anh Điếu cầy- một nhà báo ở Sài gòn vừa bị xử tù tại Việt nam?
  Quay lại những vấn đề chính đã nêu ở trên, chắc chắn những ai quan tâm đến vận mệnh của đất nước đều phải giật mình lo sợ là lẽ đương nhiên. Ai cũng biết vậy nhưng chỉ có những vị tướng lĩnh có tên tuổi nói ra thì ông Mạnh và phe bảo thủ phải cắn răng chịu chứ những tướng trẻ mà thò đầu nói điều này là bị tước quân hàm bị bỏ tù ngay. Bài học tướng Quắc công an chỉ nêu tội tham nhũng của quan trong bộ giao thông vận tải mà đã khổ sở về vường tại Hải dương rồi. Nhưng cay đắng cho ông Mạnh và phe bảo thủ là những ý kiến của ông Đồng Sỹ Nguyên và tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đưa ra lúc trước thềm đại hội Đảng CSVN lúc này làm Nông đức Mạnh tức lắm vì đúng vào thgời điểm chuẩn bị đại hội Đảng CSVN sắp diễn ra và nhân sự lãnh đạo Đảng đang được bàn tính mặc cả lúc này. Đây là đòn chí mạng mà những người thuộc phe miền Trung và miền Nam tấn công ông Mạnh và phe bảo thủ thân cúi đầu Trước trung quốc hiện nay.
  Mọi người đang nín tâm theo dõi các bước đi tiếp theo, nhiều cán bộ lãnh đạo các tỉnh không làm việc mà đang bàn tính việc này. Báo chí không dám thọc vào vì sợ ông Rứa ( Uỷ viên bộ chính trị,phụ trách Tuyên giáo Trung ương Đảng, đang em ông Mạnh cài vào) sẽ tính chuyện với họ. Phe quân đội được đào tạo từ Nga đang là khâu mà cả hai phe đang tranh thủ họ mà phe này đang nắm quân đội. Trungq uốc đang lo sợ và đang bí mật can thiệp vào việc bố trí nhân sự tại Việt nam và đang bị phe tiến bộ lên án cho rằng can thiệp vào nội tình Việt nam.
  Bàn cờ đã bầy ra trước mặt nhưng nguy cơ tiềm ẩn về an ninh đất nước vẫn là mối quan tâm hơn của mọi người Việt nam trong và ngoài nước hiện nay.
  Ba đình Hà nội, ngày mùng 5 tết Canh dần 2010.
  Trần Hoàn.
  Xin quy bao cho dang thanh bai rieng thi tot hon. Xin cam on.

Phản hồi