WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chỉ là việc nhầm số

Chuông điện thoại reo, người giúp việc nhấc máy:

- Alô, ai đấy

- A lô, đây là nhà tôi mà, ai đang cầm máy đó?

- Dạ, tôi là giúp việc

- Ủa, nhà tôi có giúp việc đâu?

- Dạ, bà chủ vừa thuê tôi sáng nay

- Thế bà chủ đâu?

- Dạ, bà chủ ngủ với ông chủ trên gác

- Láo, tao là ông chủ

- Dạ, thế mà bà chủ lại bảo kia là ông chủ ạ

- Này, muốn có tiền không?

- Dạ…

- Lấy khẩu súng trong ngăn kéo, bắn bỏ hai đứa đó đi!

Pằng pằng !!!!!!!!!!!!!

- A lô, xong chưa

- Dạ, xong rồi ạ

- Bây giờ, gói xác, ném xuống hồ nước canh nhà

- Dạ, cạnh nhà???

- Làm gì có hồ nước nào???

- Nhìn kỹ lại xem nào!

- Dạ, không có hồ nào ạ!

- Thôi chết, nhầm máy, xin lỗi nhé!


Phản hồi