|

Thêm tình tiết mới về công ty NexusTheo tài liệu này thì tổng số tiền công ty Nexus đưa hối lộ cho các quan chức VN trong 9 năm (từ 1999-2007) hơn $689.000, nhiều hơn số tiền mà tin tức đưa ra ban đầu ($250.000). Số tiền hối lộ các quan chức VN trong vụ án này nhiều hơn số tiền Huỳnh Ngọc Sĩ bị truy tố nhận hối lộ trong vụ PCI ($262.000). Xin liệt kê từng năm như sau (xem trang 6-7 trong tài liệu đính kèm):

Năm Số tiền Năm Số tiền
1999

2000

2001

2002

2003

Tổng cộng

1.428,57

32.490,49

72.703.37

56.120,07

126.488,92

2004

2005

2006

2007

75.573,97

97.996,92

135.663,46

90.650,27

689.116,04

Xem tài liệu gốc (bằng tiếng Anh)

Nguồn: Ngọc Thu gửi tới Đàn Chim Việt

Phản hồi