WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Tang thương lũ lụt miền Trung”

 1. TrucTruong says:

  Thiêntai là lỗi kụ BờLời
  Tức là ngoáộp, lão ChuáTrời tàolao!
  Tạisao? Đừng hỏi tạisao?
  Tại kụ muốn ”rứa”, ai nào biết ”mô”

  Hô hô hô…tộinghiệp kụ Hồ…

 2. lotxac says:

  Vẫn là lời nói của Thánh hiền khuyên dạy con cháu: Phải lấy Đức làm TRỌNG; mà lịch-sử từ ngàn xưa vẫn mãi còn đây: ĐẠO ĐỨC THẮNG GIAN TÀ
  SỰ THẬT THẮNG GIẢ DỐ.
  TÌNH THƯƠNG THẶNG OÁN THÙ.
  Tai sao miền Nam chúng tôi không bị LỤT LỘI gây tang thương như: THANH,NGHỆ TỈNH nơi do Hồ chí Minh uống MÁU dân tộc suốt từ 1954 đến 1989; khiến cho triệu triệu thanh,thiếu niên phải bỏ mình một cách phi-lý.
  Cuộc chiếm đoạt miền Nam sau 1975 khiến cho hàng triệu gia đình lâm cảnh BẦU TRỜI CHIẾU ĐẤT, Vợ mất chồng; con mất cha.
  Tai họa nó đến với dân 3 TỈNH này chưa phải là chấm dứt ở chỗ này. Các bạn Việt-Nam hãy nghe tôi nói sự thật:
  1/ Đem xác Hồ chí Minh và đám người tình mang tên: Võ thị Sáu; Nguyễn thị minh Khai đổ qua Tàu.
  2/ Hay 3 Tỉnh: THANH, NGHỆ, TỈNH sẽ không còn trên bản đồ Việt-Nam.
  Đó là lời CHÚA đã phán. Đó là định-mạng tại THIÊN-THƯ.
  Vậy, Đồng bào Việt-Nam trong nước nếu thương dân : THANH,NGHỆ TỈNH thì hãy thông tin cho họ biết rõ điều này.
  * Riêng bà H. Clinton không nên nhúng tay vào sự cứu trợ cho vụ lũ lụt nêu trên. Nếu bà thực-hiện tiếp tay. Sau đó, bà sẽ bị TRỜi phạt méo miệng,và sẽ không làm việc được nữa.

Phản hồi