WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36

2/ Kết quả Hội nghị

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao, chủ nhiệm Ủy Ban Nhà nước về Người Việt nam ở nước ngoài, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị (11), đọc báo cáo tổng kết 2 ngày hội nghị (tháng 11/2009) . Bản báo cáo của ông tập trung vào 4 điểm, kết quả của 4 Ban làm việc chuyên đề: xây dựng Cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài, giữ gìn và phát huy bản sắc và văn hóa truyền thống dân tộc, vai trò của chuyên gia, trí thức và doanh nhân góp phần vào sự  nghiệp xây dựng đất nước, tổng hợp kiến nghị của 4 Ban chuyên đề.

a – Đoàn kết và hòa hợp với Đảng

Qua bản báo cáo của ông Nguyễn Thanh Sơn, Hội nghị chỉ nhằm kêu gọi “người Việt nam hải ngoại tại nơi định cư hãy giữ sự quan hệ chặt chẽ với các tổ chức của Ủy Ban Nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài, đem khả năng và tiền bạc về xây dựng đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản”. Tức ý muốn nói tất cả người Việt nam ở nước ngoài ngày nay đều được Đảng và Nhà nước cộng sản Hà nội xem chung là người dân của mình hết cả. Như người dân hiện sống trong nước. Người đọc tuyệt nhiên không thấy trong 900 người tham dự Hội nghị có ai tỏ ra thắc mắc, ưu tư về tình trạng đất đai và hải phận bị mất vào tay giặc Tàu, về những trường hợp Đảng và Nhà nước bắt bớ, trù dập những người lên tiếng phản đối giặc Tàu xăm lược như  Cô Phạm Thanh Nghiên bị Tòa án Hải phòng xử 4 năm tù ở, 3 năm quản chế chỉ vì cô để trong nhà tấm bảng ghi câu “ Hoàng Sa và Trường Sa là của tôi ”, về thân phận những nhà báo đang bị tù tội, mất việc làm vì đã viết phơi bày ít nhiều sự thật của chế độ tham những, những người yêu nước đòi hỏi dân chủ và nhân quyền ôn hòa, hoàn toàn không bạo động, bi bắt giam và ra Tòa lãnh án từ 5 năm đến 16 năm tù ở và từ 3 đến 5 năm quản chế (Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, Lê Công Định, Lê Thăng Long, Trần Anh Kim, Trần Khải Thanh Thủy, …), những người dân bị mất nhà cửa, ruộng vườn vì đại họa đảng viên cường hào ác bá cướp giựt, …

Bản báo cáo của ông Nguyễn Thanh Sơn chỉ lập lại cụ thể hơn, hay triển khai những chỉ thị của ông Dương văn Lượng trong báo cáo trước đây. Hoàn toàn không có gì mới đáng quan tâm hơn.

Nhận xét về ngôn ngữ, cả hai ông Dưong văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn đều nói bằng lưỡi gỗ “Made in China ”. Khi nói về đất nước, yêu nước, Tổ quốc, …hai người đều né tránh tĩnh từ “xã hội chủ nghĩa” khác hẳn các báo cáo trước dân chúng trong nước hay trong nội bộ. Hai người đều kêu gọi “người Việt hải ngoại thực hiện chủ trương hòa hợp, đại đoàn kết dân tộc của đảng và Nhà nước, với các chánh sách mở rộng, xóa bỏ hận thù, khép lại quá khứ ….”. Dương văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn đều kêu gọi người Việt hải ngoại “hòa hợp”, tức về với Đảng cộng sản, chấp nhận theo chủ trương của Đảng, mà không hề nói “hòa giải dân tộc” trong những tranh chấp do hoàn cảnh lịch sử tạo nên ngoài quyền lợi chánh đáng của dân tộc .“ Đại đoàn kết dân tộc ”của hai ông Dương văn Lượng và Nguyễn Thanh Sơn không gì khác hơn là đại đoàn kết dưới trướng của Đảng cộng sản. Bởi Nhà nước là đảng. Cũng như vua Louis XIV của Pháp đã nói “Nhà nước là Ta”. Đảng cộng sản luôn luôn mang nặng mặc cảm tự tôn cho mình đứng trên dân tộc, nắm được chơn lý lịch sử. Thái độ trịch thượng này, liệu có đảng viên lương thiện nào có thể chấp nhận được không?

b - Mở rộng mạng lưới tuyên truyền ra hải ngoại

Ông Nguyễn Thanh Sơn đặc trọng tâm trong công tác thông tin dành riêng cho Cộng đồng người Việt hải ngoại như TV, báo in, báo điện tử của Đảng, Chánh phủ, mặt Trận Tổ quốc, …phải “cung cấp những thông tin chính xác và cập nhật cho kiều bào về mọi mặt của tình hình đất nước”.

Vậy ông Nguyễn Thanh Sơn hãy phổ biến rộng rãi cho Cộng đồng người Việt hải ngoại biết rõ ở Việt nam ngày nay, Chánh quyền còn giam giữ bao nhiêu tù chánh trị ? Hãy công bố hồ sơ đất đai, lãnh hải, bị Tàu cưởng chiếm và thái độ xử lý của đảng và Nhà nước Hà nội trong các vụ này, hợp đồng khai thác khoáng sản bô-xít với Tàu, nêu lên chi tiết cách sử dụng ngân sách quốc gia, tài sản riêng của đảng cộng sản và cách thủ đắc như thế nào? Tại sao Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhứt lại không có quyền biết đến tài sản của đảng? Đây là những thông tin rất bình thường về tình hình đất nước mà dân chúng ở bất kỳ một nước dân chủ nào cũng có quyền biết. Nay Cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm lên tiếng đòi hỏi quyền được thông tin và quyền được biết sự thật về tình hình đất nước theo tập quán dân chủ của nước sở tại nơi họ đang sanh sống. Ít nhứt, về các điều cụ thể trên đây .

Trong lúc ảng vẫn bưng bít kín sự thật, nhờ mạng lưới thông tin ngày nay, Cộng đồng người Việt hải ngoại đã biết được ít nhiều sự thật về các hồ sơ đen ấy nên đã tố cáo Đảng và Nhà nước thoả hiệp với Tàu nhượng đất và biển cho Tàu để đổi lấy chế độ được tồn tại lâu dài, có điều kiện tiếp tục vơ vét thêm nhiều tiền của của nhân dân nữa. Hiện tại, đảng ủy của 10 Tỉnh (Lạng sơn, Quảng ninh, Cao bằng, Nghệ an, Hà tỉnh, Quảng nam, Bình định, Kontum, Bình dương) ký kết với các xí nghiệp Tàu Bắc kinh, Đài-loan và Đại-hàn hợp đồng cho thuê dài hạn 50 năm có tái cứu xét 264.000 mẫu đất rừng khai thác kinh doanh. Các xí nghiệp ngoại quốc đang ồ ạt phá rừng, lấy gỗ, chiếm mặt bằng. Giai đoạn kế tiếp xây dựng khu cư xá, làng mạc cho công nhân người Tàu, Đại hàn do xí nghiệp đem tới. Cách làm ăn này của Đảng cộng sản là phá hủy đất nước về các mặt chiến lược môi trường, kinh tế xã hội. Một thứ tội bán “sôn”  (bán đại hạ giá) đất nước của Đảng cộng sản. Đó là nói lên sự thật chủ trương của Đảng và Nhà nước, chớ không phải bóp méo sự thật như ông Sơn nói. Trong chiến tranh vừa qua, Đảng và Nhà nước cộng sản Hà nội tuyên truyền cho rằng Chính quyền Sài gòn là “Mỹ Ngụy”, không có tính chính thống, tức một Chính quyền không phải của nhân dân. Nhưng Chính quyền Miền nam cho đến ngày 30-04-1975 chưa làm mất một tất đất vào tay giặc. Trái lại, ngày 19-01-1974, Hải quân Miền nam anh dũng chiến đấu với quân tàu xâm lược để bảo vệ Hoàng Sa, trong lúc đó đảng và Chính quyền Hà nội phổ biến trong nội bộ thà để cho Trung quốc, một người anh em của phe xã hội chủ nghĩa, chiếm giữ Hoàng Sa còn hơn là để cho “ngụy quyền” Miền nam. Qua phản ứng đó, Hà nội đã bộc lộ rõ một Chính quyền không  tôn trọng chủ quyền quốc gia, trái lại còn đề cao tinh thần lệ thuộc Tàu. Chúng ta từ đây phải gọi Chính quyền ở Hà nội là Hán Ngụy (12) để làm bộc lộ bản chất bán nước của Đảng cộng sản.

c – Tăng cường mạng lưới công an làm Thầy chùa ra hải ngoại

Về nhu cầu sinh hoạt tâm linh, ông Nguyễn Thanh Sơn lấy làm tiếc “trong nước chưa hỗ trợ được nhiều. Các phần tử phản động lợi dụng tình hình này đang tìm cách lôi kéo bà con vào các hoạt động tâm linh không lành mạnh hoặc đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng, đất nước và dân tộc”. Phải chăng để tăng cường sự hỗ trợ mà ngày 16/07/2009, tại trụ sở Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, Ủy Ban Nhà nước về người Việt nam ở nước ngoài với ông Nguyễn Thanh Sơn, và Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, với Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt nam, đã cùng nhau ký kết một Chương trình phối hợp công tác nhằm tạo điều kiện thuận lợi giúp Giáo Hội thực hiện công tác phật sự đối với người Việt nam ở nước ngoài, mở rộng quan hệ, hoạt động của Giáo Hội sang các nước có đông kiều bào sanh sống, tham gia vào các hoạt động vận động người Việt nam ở nước ngoài do Ủy Ban, tức Ủy Ban về người Việt nam ở nước ngoài, chủ trì . Ông Nguyễn Thanh Sơn vui mừng vì đây là lần đầu tiên Nhà nước ký kết với Giáo Hội một chương trình hoạt động chung nhằm vào người Việt nam ở nước ngoài (13).

Chúng ta phải hiểu ngày nay Hà nội nỗ lực mở rông và nâng cao việc thực thi NQ 36 mà thực chất của chương trình hoạt động chung này không gì khác hơn là đưa đông đảo công an ra hải ngoại làm Thầy chùa, để vừa đánh phá uy tín Phật giáo, phá nát lòng tín ngưỡng chân chính của Phật tử hải ngoại gốc tỵ nạn cộng sản, làm tình báo và mượn danh nghĩa đạo kinh tài cho đảng .

Trong lời tuyên bố của Giáo Hội và của Ủy Ban Nhà nước hoàn toàn không thấy có chủ trương hoằng pháp, quan tâm tới đạo pháp, mà chỉ nhằm, qua ảnh hưởng tôn giáo, vận động người Việt hải ngoại theo NQ 36 đoàn kết dưới sự lãnh đạo của đảng. Chánh sách muôn đời của cộng sản, khi tiêu diệt tôn giáo không được thì tha làm phước, nhưng phải biến tôn giáo làm công cụ phục vụ cho quyền lợi của đảng .

Ông Sơn nói “trong nưóc chưa hỗ trợ được nhiều”, tức chưa gởi ra hải ngoại đủ số công an làm Thầy chùa để quản lý hệ thống chùa chiền ở hải ngoại như đảng đang quản lý hệ thống chùa chiền ở Việt nam?

Chúng tôi quả quyết ở hải ngoại không có những phần tử phản động, chỉ có những người tố cáo đảng và Nhà nước đàn áp quyền tự do tín ngưỡng ở Việt nam. Đó là việc làm chánh đáng để bảo vệ những giá trị văn hóa dân tộc và những quyền bất khả nhượng. Xâm phạm tới những quyền này mới đi ngược lại lợi ích của Cộng đồng, đất nước và dân tộc như Đảng cộng sản chủ trương trong chánh sách về tôn giáo của Đảng. Nhân đây, vì ông Sơn đặc biệt quan tâm đến tầm quan trọng của Phật giáo trong Cộng đồng người việt hải ngoại, ông Sơn hãy cho chúng tôi biết trong chánh sách về tôn giáo hải ngoại, Đảng và Nhà nước của ông đã đào tạo được bao nhiêu công an làm Thầy chùa và bố trí trụ trì bao nhiêu chùa ở hải ngoại? Đây là những Thầy chùa công an có nhiệm vụ làm suy đồi Phật pháp, làm nản lòng Phật tử chơn chánh, làm tan nác hệ thống chùa chiền xây dựng được từ sau những ngày đầu tỵ nạn, để trong những ngày tới, chỉ còn lại những chùa chiền theo hệ thống công an của đảng và Nhà nước mà thôi. Vì những chùa chiền này và thầy chùa đều chỉ biết phục vụ đúng quyền lợi của đảng và Nhà nước.

d – Đảng kinh tài bằng xuất khu lao động

Ông Sơn nhìn nhận “công tác quản lý xuất khẩu lao động còn một số yếu kém”. Ông Sơn nên nói rõ hơn cho đúng sự thật là Chính sách “Xóa đói giảm nghèo” và “Đề Án hỗ trợ các Huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động” với hệ thống Ngân Hàng Chính sách Nhà nước yểm trợ, trực tiếp làm hợp đồng cho vay có thế chấp bất động sản, giới thiệu người để hướng dẫn người đi lao động nước ngoài đi qua Anh làm việc, lương tháng 5.000 USD, trong 4 tháng đủ trả nợ ngân hàng. Nhưng trên thực tế là qua Anh trồng cần sa và lương chỉ có 350 bản anh/tháng. Người đi lao động, với số lương ấy, không đủ sống một mình tại Anh. Chỉ vài tháng sau, vì không trả được nợ cho Ngân Hàng thuộc Chính sách xóa đói giảm nghèo, tài sản thế chấp của họ bị tịch thâu và phát mãi mà họ không còn được một đồng xu. Khi bị tai nạn chết, Sứ quán không thèm ngó ngàn tới công dân của mình. Hiện tại, đảng và Nhà nước không chấp nhận hồi hương những người đi qua Anh lao động theo hợp đồng với Ngân Hàng Chính sách Nhà nước vì đảng bảo đây là những người đi lao động bất hợp pháp (14).

Ông Dương văn Lương, Viện Khoa học nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng và ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ trưởng Ngoại giao nước Công Hòa Xã Hội chủ nghĩa Hà nội, nhìn nhận đây là “một số yếu kém” hay là sự lật lộng của ảng và Nhà nước nhằm chủ yếu cướp đoạt tài sản cuối cùng của dân nghèo Miền Trung ở các tỉnh Thanh Nghệ Tịnh qua trung gian bất chánh của các Ngân Hàng Chính sách và những tổ chức môi giới? Chế độ Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa ở Việt nam là độc tài toàn trị thì không thể nói là không biết những hành động tội ác này được .

Hiện tại, ở trong rừng Tétéghem và Grande Synthe thuộc thành phố cảng Calais miền Bắc nước Pháp, cách Paris chừng 300 km, còn hơn 200 người tuổi từ 17 đến 45 đang sống trong cơ hàn chờ mà chưa biết bao giờ sẽ tới phiên mình được đưa qua Anh lao động, tức trồng cần sa. Họ đã vay Ngân hàng Chánh sách Nhà nước có thế chấp tài sản số tiền từ 15. 000 USD để chi trả cho Tổ chức tuyển người đưa đi lao động ở Anh. Người hướng dẫn họ trên đường đi và quản lý họ tại nơi tạm trú trong rừng là công an (15). Hai ông có trách nhiệm làm sáng tỏ việc này, thật lòng bảo vệ quyền sống cho người dân trong nước tốt hơn là lo o bế chiêu dụ người Việt hải ngoại trong lúc này. Hai ông hãy chỉ thị viên Đại sứ hà nội tại Paris tới Calais điều tra tình trạng thảm hại này để sớm cứu vớt những nạn nhân của chế độ xã hội chủ nghĩa của hai ông.

e – Giữ gìn và phát huy truyền thng tốt đẹp …

Ông Sơn cho biết “Đảng và Nhà nước đang hỗ trợ người Việt nam ở nước ngoài giữ  gìn và phát huy bản sắc và truyền thông tốt đẹp dân tộc, phẩm giá của con người Việt nam, …”. Khi nói điều này, ông Nguyễn Thanh Sơn nên xem lại người Việt nam ở nước ngoài có ai một lần vi phạm tội vào siêu thị ăn cắp có hệ thống, chở hàng ăn cắp về Việt nam buôn bán như các vụ ở Nhựt, Đức, Úc mà thủ phạm là nhân viên Hàng không do dảng và Nhà nước gởi đi công tác? Vụ Thứ trưởng thua đánh cá hằng triệu mỹ kim tiền viện trợ? Vụ PCI với Nhựt mà phía Nhựt đã xử lý đúng pháp luật. Còn Đảng và Nhà nước Hà nội đã làm tới đâu?  Sao không biết thấy xấu hổ với người ta? Nhân viên Hàng không cầm nhiều trăm ngàn tiền mặt vào Úc bị bắt. Và nhiều lần. Tiền ở đâu có nhiều vậy? Và cầm để làm gì cho cảnh sát Úc bắt? Vụ Tổng Giám đốc hãng bia ăn cắp mắt kiếng ở Thái lan, Giám đốc Bệnh viện ăn cắp rượu ở Singapore? Vụ Đại diện Nhà nước Hà nội buôn lậu sừng tê giác ở Nam-phi, vụ Đại sứ Lê Bằng mò sò bị cảnh sát Mỹ bắt, vụ Tòa Đại sứ Hà nội tham nhũng trong việc cấp Visa ở Tiệp bị Chánh phủ Tiệp cấm người Việt nam nhập cảnh trong một thời gian dài? Vụ phản văn hóa trắng trợn hơn hết là Đại biểu Quốc hội Hà nội tuyên bố trước Quốc hội Âu chấu rằng dân Việt nam không cần tự do ngôn luận? Ông Sơn dạy “giữ  gìn phẩm giá con người Việt nam, tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp với nhân dân sở tại”. Vi phạm luật pháp quốc tế, ăn cắp hàng Siêu thị, tham nhũng hối lộ không xét xử, đó là những ấn tượng tôt đẹp với nhân dân sở tại à? Hay hình ảnh Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Hà nội còn có thể xấu hơn nữa? Ông Sơn nói về “phẩm giá …, về ấn tượng tốt đẹp …” không khác kẻ cướp nói về đạo đức, lương thiện, gái điếm to mồm nói về tiết hạnh khả phong. Ấn tượng tốt đẹp, mà sao Giám mục Ngô Quang Kiệt, lúc xảy ra vụ ăn cắp Siêu thị ở Nhựt, lớn tiếng nói rằng “ Tôi lấy làm nhục nhã khi phải cầm hộ chiếu Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam ra nước ngoài”?

f – Trí thức phản biện là chống Đảng

Ông Nguyễn Thanh Sơn kêu gọi trí thức, chuyên gia, doanh nhân người Việt ở nước ngoài về góp phần vào sự  nghiệp xây dựng đất nước trong lúc đó đảng và Nhà nước ngược đãi trí thức trong nước.

Đối với trí thức, ngày 24 tháng 7 năm 2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2009 để hạn chế và kiểm soát các nghiên cứu của giới trí thức trong nước. Nội dung của Quyết Định 97 nêu rõ trong Điều 2, khoản 2 về cá nhân thành lập tổ chức khoa học công nghệ“ nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chánh sách của đảng, Nhà nước, cần gởi ý kiến đó cho cơ quan đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hay gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ”. Phân tích kỹ thì ta thấy Quyết Định 97 này chứa đựng rõ ràng những chủ trương độc tài và các biện pháp đàn áp các quyền tự do căn bản của những người làm khoa học ở trong nước. Dụng tâm của Quyết Định là tìm cách ngăn chặn những tiếng nói xây dựng chân thành nhưng rất thẳng thắng về những vấn đề bức xúc của đất nước. Từ ngữ phản biện trên đây chứa đựng nội dung nhận xét, đánh giá một đề án, một công trình hay một chánh sách của một cá nhân, một đoàn thể hay của một chánh phủ đã, đang hoặc sẽ được thi hành nhưng muốn công việc phản biện có hiệu quả thì nó phải mang tính công khai, minh bạch, độc lập và tự do. Để phản đối Quyết Định 97 này, ngày 14/09/2009, Viện Nghiên cứu phát triển (IDS), một cơ quan nghiên cứu độc lập, chỉ nhằm góp ý cho Chính phủ, cho các cơ quan công quyền một cách xây dựng để sửa chửa sai lầm, đã công bố tự giải thể vì không thể tiếp tục hoạt động theo sứ mạng phát triển đất nước. Quyết định này sẽ làm đất nước tụt hậu hơn nữa khi Chánh quyền không chịu nghe những ý kiến xây dựng của các chuyên gia trong nước. Trước hành động ngang ngược của chế độ Hà nội, Giáo sư  Carl Thayer, một chuyên gia nghiên cứu về tình hình Á châu Thái bình dương của Úc đã đưa ra nhận định sau đây: “Từ đây Việt nam sẽ bị trở ngại nặng nề, vì Nhà nước sẽ thiếu những quan điểm khác biệt, mặc dù có thể gây ra những tranh cãi, nhưng vẫn giúp cho Chính quyền thấu hiểu mọi mặt của nhiều vấn đề và đưa ra những chính sách khôn ngoan trong việc hội nhập với thế giới. Việc ngăn cấm những nhà trí thức lên tiếng, gạt bỏ những đóng góp của họ là một bước lùi của Việt nam, và sẽ khiến Việt nam dần dà không còn cạnh tranh hiệu quả với thế giới”(16). Về vấn đề phản biện có lẻ cấn phải nhắc lại ở đây phản ứng của ông Nguyễn văn Hưởng, Thứ trưởng Công an rằng: “Đảng lãnh đạo, không phản biện gì hết. Phản biện là chống Đảng”!

Khi biết rõ bộ mặt thật của Đảng và Nhà nước đối với trí thức, cụ thể như trường hợp Giáo sư Toán học Hoàng Tụy hưởng ứng chủ trương cải tổ giáo dục, ông đưa ra đề nghị phải cải tổ từ gốc, tức thay đổi toàn bộ triết lý giáo dục hiện nay và ông cho rằng việc “cải cách giáo dục hiện nay chỉ là một hành động vá víu, tạm thời, khiến nhiều thế hệ học sinh trở thành một vật thí nghiệm cho một chính sách giáo dục nửa vời”. Nói một cách tóm tắt, theo ông Hoàng Tụy, thì giáo dục Việt nam hiện nay sa sút vì quản lý kém, và cần cải cách có hệ thống, chớ không đổi mới vụn vặt. Rất tiếc những đề nghị chí lý của ông không được những người có thẩm quyền quan tâm lắng nghe. Qua vài trường hợp điển hình như trên đây, chúng tôi chắc chắn những trí thức Việt nam biết tự trọng ở nước ngoài, dù có tâm huyết cách mấy đi nữa, cũng không thấy phấn khởi đi về góp phần xây dựng đất nước trong lúc này.

Đối với doanh nhân ở trong nước, Đảng và Nhà nước không biết tôn trọng quyền làm ăn của họ, trái lại còn tìm cách bắt bớ và cướp giựt tài sản của họ. Còn hưởng ứng lời kêu gọi về làm ăn, thì có vụ Trịnh Vĩnh Bình và nguyễn Gia Thiều cần nhắc lại đây như hai trường hợp điển hình .

Năm 2005, vụ án Trịnh Vĩnh Bình làm sôi động dư luận người Việt trên toàn thế giới vì bị kiện tới Tòa án quốc tế tại Thụy điển. Ông Bình vào đầu thập niên 90 đã mang từ Hòa lan về Việt nam đầu tư khoảng 4 triệu đô-la. Khi số tài sản của ông Bình lên tới khoảng 20 triệu đô-la thì bị công an gài bẫy. Bị vào tù và tài sản bị cướp trắng. Vụ án này liên quan tới Tổng cục 2, Bộ Quôc phòng, dính líu tới một số nhân vật quan trọng trong bộ máy chánh quyền. Nghe chừng khó thắng kiện trước Tòa án quốc tế và để tránh xấu hổ trước dư luận, Chánh quyền Hà nội đã điều đình hoàn trả cho ông Bình một số tiền thiệt hại khá lớn để chấm dứt vụ tranh tụng.

Vụ thứ hai khá ồn ào được người trong nước chú ý nhiều liên quan tới một việt kiều ở Pháp là ông Nguyễn Gia thiều. Ông này bị xử hai năm tù về tội “buôn lậu trốn thuế” và phải nộp phạt 1 trăm 30 tỷ đồng .

Một số nhà đầu tư người Việt ở nước ngoài cho biết rằng chỉ số an toàn nguồn vốn kém bảo đảm vì phải dựa vào một nhân vật quyền thế ở trong nước. Tội “trốn thuế” thường được nhà cầm quyền dựa vào để có cớ “quản lý tài sản” cũng như bắt giam người đầu tư. Vì luật pháp không minh bạch nên nhiều người đầu tư phải bỏ của chạy lấy người .

Có lẽ cũng nên nhắc lại rằng quốc nạn tham nhũng làm nhiều nhà đầu tư nước ngoài ngao ngán và đồng thời còn là một trở ngại rất lớn cho sự phát triển đất nước. Tổ chức Minh bạch quốc tế (Transparency International) ngày 18/11/2009 đã công bố Việt nam là một trong những nước “có hạng” về tham nhũng. Theo Chỉ số tham nhũng (Corruption Perception Index), Việt nam được xếp hạng 120/180. Việt nam cùng với Phi-luật-tân, Đông Timor, Cao-miên, Lào và Miến điện là nhưng nước “đội sổ” trong khu vực Đông nam á về tham nhũng (17) .

Trước thực tế ngược đãi trí thức và doanh nhân, chắc chắn đại đa số người Việt hải ngoại có thừa khôn ngoan để không hăng hái về hợp tác trong lúc này.

Kết thúc bản tổng kết Hội nghị, ông Nguyễn Thanh Sơn cho rằng Hội nghị là “cơ sở quan trọng phục vụ tổng kết việc thực hiện NQ 36 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động của Chánh phủ về công tác đối với người Việt nam ở nước ngoài vào năm 2010 và qua đó phát huy trí tuệ của Cộng đồng người Việt nam ở nước ngoài đóng góp vào việc chuẩn bị cho Đại Hội XI của Đảng”.

Chúng tôi nghĩ rằng Cộng đồng Người Việt nam ở nước ngoài chỉ có một số ít người mới hưởng ứng NQ 36 và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với Người Việt nam ở nước ngoài. Đây là những “thằng ngốc hữu ích”, nói theo Lê-nin. Người cộng sản cho họ là “hữu ích” bởi họ là những người chạy theo chế độ, nịnh bợ chế độ, tự nguyện làm lợi không công cho chế độ, còn “ngốc” là vì ngây thơ bị một chế độ vô ơn bạc nghĩa lợi dụng mà không biết.

Ghi chú

(11) Nguyễn Thanh Sơn, “Báo cáo tổng kết Hội nghị về NVNONN”, Hà nội, quehuongonline.vn

(12) Gs Steve B. Young gọi cộng sản và những người cầm quyền ở Hà nội ngày nay

(13) Thông Tin số 49/2009, Hannover, Đức .

(14) Huỳnh Tâm, “Chọn đường cỏ, bỏ mạng đường xa, Lật mặt mafia cộng sản hà nội ”, nhanaionline.fr và các bài của Nguyễn thị Cỏ May về đề tài này, trên dhspsg.org

(15) Huỳnh Tâm và Nguyễn thị Cỏ may, đd

(16) Carl Thayer, Thông Tin, số 51/2009, tr. 14, Hannover, Đức

(17) Thông Tin, số 51/2009, tr.1

Pages: 1 2 3 4

7 Phản hồi cho “Vài suy nghĩ qua Hội nghị Việt kiều 26/11/09 ở Hà nội và Nghị Quyết 36”

 1. Andrew Nguyễn says:

  Nên hiểu danh từ Việt kiều ngày nay có hai loại: loại Việt kiều miền nam và Việt kiều miền bắc. Đừng có nên ` nẫn nộn` với nhau.

 2. phuc hong says:

  theo thien nghi cua toi…viet kieu cang ve nhieu bao nhieu…nhung ten csvn thoi nat va ngu xuan cang run so bay nhieu,do la quy luat…nguoi van minh va nhung ten csvn man ro va moi ro,tat nhien trong do cung co nhung ten viet kieu luu manh ,khong the tranh khoi…nhung ten luu manh va co hoi thi la nhung ten no to va nang sang nhat..nhu nhung con roi…

 3. Trần-Huỳnh says:

  Chỉ cần nhắc lại vụ Bộ ngoại-giao Hà-nội áp-lực để Mala và Indonesia huỷ-hoại những bia lưu-niệm của người Việt tỵ nạn thì đã biết tâm-điạ ty-tiện của bọn cầm-quyền Việt-cộng rồi.

 4. vananh says:

  đối với cs,thủy tổ lòai người la khỉ già..nên cs thích làm trò khỉ..ai hơi đâu mà quan tâm đến bọn khỉ gìa đỏ đít ..thây kệ chúng nó..chỉ có khỉ mới giao du với khỉ…do đó,đám vịt kìu đó cũng tòan là khỉ hay sắp mọc lông che kín thân thể để trở thành khỉ va làm rặt những trò khỉ rẻ tiền ..do đó đừng có để ý đến chúng nỏ kẻo chúng lại tưởng bở là được thiên hạ aí mộ nên cứ vác mặt lên

 5. Nhật Lan says:

  Biết nói gì đây ? Khi mà tại VN các bác vixi vẫn cứ tiến hành việc dâng hiến tổ quốc VN cho bá quyền ! Vụ Tây Nguyên chưa đủ nguội thì vụ cho mướn ( không phải trả tiền mướn) để tixi toàn quyền phá rừng với hợp đồng (giả tạo) dài 50 năm …Phá rừng, không phải là chỉ mất đi nguồn lâm sản, mà không còn sức cản nước mưa cho ngấm sâu xuống đất mà làm cho nước chảy vô tội vạ, làm gây lụt lội mà đất lại bị khô cằn, dưới đồng bằng cạn khô sinh khí, còn gì là chăn nuôi, trồng trọt ? 50 năm, “người lạ ” sanh sôi nẩy nở trên đất nước của ông cha chúng ta…còn mảnh vụn đất nào cho người VN sanh – sống nhỉ ? VN đang bị khóa chặt tay chân, biển thì do “Người lạ ngăn cấm , tàu kiếm cá VN thì bị “tàu lạ” húc chìm, đất ruộng, vườn thì bị “thợ thuyền lạ” đào xới hủy hoại hoa màu để kiếm aluminium . Thậm chí quyền ăn nói cũng bị “Lệnh lạ” bịt miệng và vu cáo “tội trạng lạ” để kết tội ,giam tù ! Không biết rằng năm “Hổ dữ” này những thứ “lạ đời” kia có chấm dứt được chưa , để cho hơn 86 triệu sanh mạng có được chút “sanh lộ” mà sống không đây chớ !
  Trông mong cho NVHN làm được gì giúp cho đồng bào trong nước…thì được nhà nước ưu ái đưa những đoàn văn nghệ qua trình diễn chiêu đãi những khúc ruột ngàn dặm sẽ háo hức về VN để hưởng thụ …( vì nhà nước cần ngoại tệ ) !
  Một quốc gia mà không sản xuất được gì để trao đổi với các nước thành viên WTO lại chỉ nhắm vô những thứ hào nháng để dễ xin xỏ, thu gom bằng cách quảng cáo “ăn chơi hưởng thụ lạ” do một số việt kiều không đáng kể về nước đi riễu kiếm thú ăn chơi (lạ) thì đâu phải là cách kích thích kinh tế lâu dài ?! Rõ chán !

 6. lotxac says:

  Con nguoi của tôi troì sinh ra CÁI TÍNH là khi đã không chấp nhận CON ĐUÒNG BÁT ĐI = CON ĐUONG BI-ĐÁT thì không bao gio ngoảnh mặt lại mà nhìn cái BẢN MẶT lùa bịp của CSVN ” HOA BINH HOA HOP,HOA GIAI DAN TOC “.

 7. Nghị quyết Ba Sáu kiểu Vịt kiều
  Cậu ấm mọi thời hỡi cô chiêu
  Học bổng nhậu xong hàng ăn quịt
  Đất lành chim đậu tấm thân Kiều
  Ả phải bán mình vì chữ Hiếu
  Cô cậu cháo tiểu óc căng kiêu
  Nay thêm Nghị quyết sờ trúng tủ
  Áo gấm về làng cỡi ngựa cái tiểu yêu !!!

  Nguyễn Hữu Viện

Phản hồi