WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]

Tiếp theo phần I:
II/- Cái huôn của kẻ phản bội:

Một câu hỏi đặt ra từ đại hội X cho đến nay vẫn chưa được giải đáp chính thức là: Ðất nước Việt Nam chấm dứt tiếng súng và thống nhất từ năm 1975 dưới sự lãnh đạo liên tục của đảng Cộng Sản Việt Nam từ đó cho đến nay, thế thì tại sao trong các văn kiện đại hội X và XI lại chối bỏ giai đoạn lịch sử then chốt và quan trọng từ 1975 – 1986, cũng là thập niên đầu khai sinh nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam?

Ðể làm sáng tỏ vấn đề này không gì hơn làm cuộc so sánh những nét đại cương cơ bản của hai thời kỳ ắt sẽ có kết luận rõ ràng:

Phong thủy

a)- Thời kỳ “trước đổi mới” tạm dùng đặt tên cho giai đoạn lịch sử từ năm 1975 – 1986:

Tại đại hội IV, Ông Lê Duẩn đã từng kiêu hãnh tuyên bố: nước Việt Nam tiến lên xã hội chủ nghĩa bỏ qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa với phương cách “tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên xã hội chủ nghĩa” bằng cách thực hiện kiên quyết các biện pháp được tóm lượt như sau:

- Chủ nghĩa Mac – Lenin là tư tưởng chủ đạo chính như là một loại kinh thánh không ai có thể tranh cãi.

- Xây dựng nhà nước chuyên chính vô sản, là nguồn sức mạnh cơ bản và cốt tử của nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Xác định kẻ thù chính là đế quốc Mỹ và bọn tư bản đang giẫy chết.

- Tập trung tư liệu sản xuất bằng biện pháp quốc hữu hóa tài sản của nhân dân, cải tạo công thương nghiệp, cải cách ruộng đất.

- Kinh tế chỉ còn tồn tại hai thành phần đó là kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Trong giai đoạn này thành phần kinh tế tư nhân và cá thể phải bị tiêu diệt. Kiên quyết xóa bỏ mọi hình thức bóc lột.

- Y tế và giáo dục hoàn toàn miễn phí. Ðảng csvn từng tự hào tuyên bố đây chính là tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa.

b)- Thời kỳ đổi mới, và tiếp tục đổi mới toàn diện từ đại hội VI đến XI: (1986 – 2011), thực hiện các biện pháp cụ thể như sau:

- Chủ nghĩa Mac Lenin vẫn tiếp tục làm kim chỉ nam để xây dựng đảng và xã hội chủ nghĩa, ngoài ra còn thêm vào tư tưởng Hồ Chí Minh mà trước đó không hề xuất hiện.

- Xây dựng nhà nước chuyên chính hữu sản: Thật vậy từ đại hội X, đảng csvn chính thức chấp nhận cho đảng viên làm kinh tế tư bản không giới hạn qui mô, tức là có quyền bóc lột tối đa. Ngoài ra với Nghị định số 37/2007/NÐ-CP ngày 09/03/2007 kiểm kê tài sản là một hình thức công khai và chính thức công nhận viên chức nhà nước được hợp pháp sở hữu mọi loại tài sản. Nói một cách khác đây là bản khai tử chính thức nhà nước chuyên chính vô sản để thiết lập nhà nước chuyên chính hữu sản.

- Kẻ thù chính là diễn biến và tự diễn biến hòa bình, đảng sẵn sàng đi ăn mày viện trợ và cầu mong kẻ thù đế quốc Mỹ trở lại Việt nam. Hình ảnh ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng đi cửa sau tòa bạch ốc là một minh chứng. Ðảng CSVN chưa hề có một sự giải thích chính thức nào cho dân chúng Việt Nam về sự kiện này.

- Tư liệu sản xuất không còn tập trung vào nhà nước mà từng bước cổ phần tư nhân hóa.

- Xây dựng nền kinh tế thị trường “định hướng xã hội chủ nghĩa?” với nhiều thành phần trong đó kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, thành phần kinh tế tập thể hoàn toàn phá sản, kinh tế tư nhân được hồi sinh và phát triển. Ðiển hình trong giai đoạn này là Việt Nam xin gia nhập tổ chức WTO và đang từng bước vận động quốc tế công nhận Việt nam đủ điều kiện để thực hiện nền kinh tế thị trường (một hình thức chối bỏ cái đuôi định hướng xã hội chủ nghĩa).

- Y tế và giáo dục không còn miễn phí mà chi phí của dịch vụ này được thả nổi theo giá trị tiền tệ trên thực tế.

Qua so sánh trên có thể đưa ra những kết quả như sau:

a/- Giai đoạn trước đổi mới: sau 10 năm thực hiện, dân tộc Việt Nam từng có cơ hội biến thành ngựa để nhai bo bo đỏ của các trại chăn nuôi Liên Xô. Thực tế đất nước rơi vào vực thẳm đói khổ cùng cực. Giải thích sự kiện này có một số người đã đặt nghi vấn về giá trị và hậu quả khi thực hiện chủ nghĩa Mac Lenin, mà báo Tuổi Trẻ đã dùng một từ rất ấn tượng cho giai đoạn này là “đêm đen trước đổi mới”?

Tại sao đảng Cộng sản Việt Nam không làm rõ trách nhiệm của mình trong giai đoạn này, cũng như rút ra những bài học về những lý do nào đưa đến thất bại? Tại vì đảng cọng sản Việt Nam ngu dốt không học thuộc bài nên áp dụng sai chủ thuyết Mac Lê Nin hay là tại chủ nghĩa Mac Lenin sai nên cần phải đổi mới và bổ sung thêm là tư tưởng Hồ Chí Minh. Hoặc cả hai lý do đều đúng.

b/- Giai đoạn đổi mới và tiếp tục kêu gọi đổi mới toàn diện: Tất cả các biện pháp trong các giai đoạn này hoàn toàn quay ngược lại 180o so với các biện pháp thực hiện trong giai đoạn trước đổi mới. Ðưa đến kết quả Việt Nam phát triển đạt được một số thành tựu về kinh tế mà đảng tự hào liệt kê trong các văn kiện đại hội đảng XI.
Như vậy tên gọi đổi mới trong giai đoạn này hoàn toàn không chính xác, mà phải gọi là giai đoạn đi ngược trở lại từ đầu khởi điểm chưa có chế độ cọng sản tại Việt Nam như tái lập quyền tư hữu, cho đảng viên làm kinh tế, bãi bỏ chuyên chính vô sản để tái lập nhà nước hữu sản như thời chính phủ Trần Trọng Kim hay Việt Nam Cọng Hòa trước đây. Hai đặc tính ưu việt đầy tự hào của nhà nước xhcn không còn nữa thua xa VNCH trước đây còn có trường công cho học sinh miễn phí và bịnh viện công cho dân nghèo.

Ðiều này cũng có nghĩa đây là giai đoạn từng bước xa rời chủ nghĩa Mac Lê Nin để trở về với con đường chủ nghĩa tư bản mà Mac Lenin từng lên án. Hay nói chính xác và cụ thể hơn đảng Cọng Sản Việt nam đang trên đường càng ngày càng phản bội chủ nghĩa Mac Lenin.

Truyện Tam Quốc chí kể rằng, Ngụy Diên ban đầu là một viên tướng có chức vụ trung bình của Lưu Biểu. Ngụy Diên đã đầu hàng và theo phò Lưu Bị sau khi Lưu Bị chiếm được Trường Sa khoảng năm 209.

Ngụy Diên là một tướng tài, qua ý kiến Khổng Minh, Lưu Bị trọng dụng phong đến chức thái thú Hán Trung năm 219, nhưng lòng Khổng Minh không bao giờ tin dùng. Thực tế đã xảy ra, sau khi Khổng Minh mất, Ngụy Diên quả nhiên làm phản nhưng Khổng Minh đã tiên đoán trước nên bày kế cho Mã Ðại chém chết Ngụy Diên.
Lý giải cho sự kiện này về mặt phong thủy rất là đơn giản, bởi những người đã từng đầu hàng, phản bội luôn luôn tiềm ẩn cái huôn “phản bội của kẻ phản bội”.

Hiện nay đảng csvn hô hào học tập “đạo đức và tư tưởng Hồ Chí Minh” thế nhưng thực tế đảng lại luôn luôn phản bội ông Hồ Chí Minh bởi những sự kiện cụ thể như sau:

- Ông Hồ viết di chúc với ước nguyện hỏa thiêu thân xác.
Ðảng xây lăng, ướp xác lại còn giở trò làm xác giả để triển lãm cho khách du lịch.

- Ông Hồ trong di chúc kêu gọi đoàn kết đấu tranh vô sản.
Ðảng cho đảng viên làm kinh tế không giới hạn qui mô.

- Ông Hồ mong muốn xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.
Ðảng gặp dân đòi hỏi đối thoại thì bỏ chạy trốn.

- Ông Hồ chủ trương dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra.
Ðảng cố tình bóp miệng dân, không cho nói.

Khai bút đầu năm 2010 người viết đã phổ biến loạt bài nghiên cứu “Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ Cộng Sản Việt Nam” (1)

Theo ghi nhận khách quan, thế hệ chiến tranh sắp sửa ra đi sẽ để lại sản nghiệp chính trị cho thế hệ sau chiến tranh như sau:

1)- Gia sản của ông Hồ Chí Minh là một xác ướp đã hư thúi hơn 40%, nằm giữa lăng Ba Ðình gây ảnh hưởng phong thủy nghiêm trọng cho đất nước. Ngoài ra đảng csvn cưỡng chế dân tộc Việt Nam học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, dân tộc Việt nam phải trở thành những kẽ lùn trí tuệ “đui diếc, câm” trước tư tưởng của một xác thúi vong bản từ lúc sống tuyên bố không hề có tư tưởng gì cả ngoài Mác Lenin cho đến lúc chết viết di chúc mong muốn đi thăm cụ Mac, cụ Lê quên cả cha mẹ ông bà tổ tiên và tổ quốc.

2)- Ðảng csvn đã mất đi lý tưởng, khi chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế không giới hạn qui mô, không còn có linh hồn thì chẳng khác gì một xác chết chưa chôn. Ðảng csvn hiện nay chỉ là một tập hợp liên kết nhau vì quyền lợi và tham nhũng chứ không phải vì lý tưởng như trong thời kỳ chiến tranh.

3)- Ðảng csvn đã sai lầm chia rẽ dân tộc ra hai thành phần giai cấp “vô sản và không vô sản” gây ra bao cảnh ly tan, chết chóc đau khổ, lòng người oán hận, cho đến nay đảng không hề có thực tâm giải quyết hậu quả của những sai lầm đó. Món nợ “Hòa giải dân tộc” vẫn còn đó ai sẽ là người giải quyết?

Ngoài ra Việt nam đang trên đường phá sản với tỉ lệ nợ nước ngoài đã vượt qua ngưỡng cửa an toàn. Phải chăng đảng csvn phải bán đất cắt biển cho thuê đất cho Trung Quốc để trả nợ? (tham khảo thêm toàn văn bài viết, đính kèm)

Với sản nghiệp chính trị để lại thê thảm và tệ hại như vậy, những người đại diện cho thế hệ chiến tranh hiện nay là toàn bộ ban chấp hành và bộ chính trị khóa X cũng chính là những kẽ có trách nhiệm về sự thất bại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào bảo vệ tổ quốc, cũng là người đang trên từng bước phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và ông Hồ Chí Minh, vậy những kẽ này còn có tư cách và khả năng để đưa ra những văn kiện đại hội đảng tuyên bố kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo kinh chỉ nam của chủ nghĩa Mac Lenin hay không?

Trước những thành tích và bằng chứng cũng như việc làm của những người thế hệ trong chiến tranh còn sót lại như trên có thể nào đem lại niềm tin cho thế hệ sau tiếp bước theo con đường của lớp người đi trước hay không? Những văn kiện đại hội đảng XI đã mang cái huôn thất bại và phản bội như đã trình bày trên có đem lại hiệu quả xây dựng đất nước trong thời gian tới hay không?

Thế hệ sau chiến tranh có thể nào mãi mãi cúi mặt nhận chịu tất cả những hậu quả thảm hại và chấp nhận hèn nhát làm viên sỏi lót đường để cho thế hệ chiến tranh hạ cánh an toàn hay không?

Tại sao tương lai của đất nước lại không do thế hệ trẻ sau chiến tranh quyết định bằng những văn kiện mới do chính thế hệ sau chiến tranh soạn thảo phù hợp với tình hình thực tiễn đất nước?

Tại sao nhân sự lãnh đạo mới không do chính thế hệ trẻ sau chiến tranh tự đề cử và bầu chọn, mà phải chịu sự áp đặt của những lão già quá tuổi hưu trí, trong chiến tranh đã từng thất bại và phản bội?

Thế hệ sau chiến tranh nghỉ gì, phải làm gì để không hổ thẹn và tủi nhục với tiền nhân, với dân tộc, với đất nước hôm nay và mai hậu?

Nguyện cầu hồn thiêng sông núi linh thiêng chứng giám và hỗ trợ cho thế hệ sau chiến tranh có đủ dũng khí để có thái độ thích hợp trước đại hội đảng XI, để đưa đất nước ra khỏi vòng cương tỏa của bè lũ phản bội và thất bại nói trên.

Ðất nước Việt Nam mãi mãi tồn vinh, đảng csvn không phải là đất nước hay dân tộc mà chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh không còn lý do để tồn tại, tất yếu phải cáo chung.

—————————————————————
Ghi chú:

1 – Phong thủy tính sổ ngày tàn chế độ Cộng Sản Việt Nam

http://thongtinberlin.de/diendan/tinhsongaytanchedocsvn03.htm

7 Phản hồi cho “Phong thủy đại hội đảng CSVN XI [kết]”

 1. NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC says:

  BUỒN – NGƯỜI VIỆT TRONG NƯỚC
  CÁC BẠN CỨU CHÚNG TÔI -CHÚNG TÔI LUÔN LUÔN SỢ HÃI

 2. buồn cười says:

  Một kẻ ấu trĩ! vậy mà cũng đòi lên giọng lên án chế độ này khác. Tôi chẳng biết … đang sống ở đâu, làm gì, có hiểu biết gì về VN hay không mà tuôn ra toàn những lời nghe buồn nôn (ói)… Nếu là người có nhận thức, có tinh thần xây dựng, đóng góp cho VN hãy về tận nơi, nhìn cho tận rõ những gì nước tôi đã có, đang có và sẽ có. Đúng là “dốt mà còn bày đặt lý luận cao siêu, lên mặt dạy đời”. Buồn cười quá. ha ha ha….

 3. Giòng giống Lạc Hồng says:

  Xay dung dat nuoc phai do nhung the he tre co tinh than quoc gia, tu chu,tot nghiep tai cac dai hoc danh tieng o Au My thi may ra dat nuoc moi no may, no mat duoc voi doi.

 4. Binh Nhất PBC says:

  1. Ông tác giả Thiên Đức biết quá nhiều những điều … đứa con nít cũng biết, về cái đảng Việt gian Cộng sản .

  Tuy nhiên hổng thấy ông đưa ra được giải pháp nào để chấm dứt tình trạng bọn Việt gian CS bán nước tiếp tục đè đầu cỡi cổ dân tộc Việt nam .

  2. Ông tác giả Thiên Đức hơi bị … bịnh ngây thơ, ấu trĩ về chính trị , khi théc méc hay tưởng thật :

  … thế thì tại sao trong các văn kiện đại hội X và XI lại chối bỏ giai đoạn lịch sử then chốt và quan trọng từ 1975 – 1986
  - Ông Hồ trong di chúc kêu gọi đoàn kết đấu tranh vô sản (sic)
  - Ông Hồ mong muốn xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân (sic)
  - Ông Hồ chủ trương dân biết, dân làm, dân bàn, dân kiểm tra (sic)

  Ấu trĩ và buồn cười hơn nữa khi ông Thiên Đức viết :

  (trích)

  ” Với sản nghiệp chính trị để lại thê thảm và tệ hại như vậy, những người đại diện cho thế hệ chiến tranh hiện nay là toàn bộ ban chấp hành và bộ chính trị khóa X cũng chính là những kẽ có trách nhiệm về sự thất bại trong việc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào bảo vệ tổ quốc, cũng là người đang trên từng bước phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và ông Hồ Chí Minh, vậy những kẽ này còn có tư cách và khả năng để đưa ra những văn kiện đại hội đảng tuyên bố kiên trì xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo kinh chỉ nam của chủ nghĩa Mac Lenin hay không? ”

  Ðất nước Việt Nam mãi mãi tồn vinh, đảng csvn không phải là đất nước hay dân tộc mà chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh

  (hết trích)

  Bộ ông Thiên Đức muốn cái đảng chết tiệt “Việt gian Cộng sản” thay thế đám lãnh đạo già nua dốt nát, đã “phản bội chủ nghĩa Mác Lê và Hồ Chí Minh” bằng đám lãnh đạo mới, “tuyệt đối trung thành với Mác Lê và tư tưởng Hồ chí Minh ” …. để đưa đất nước Việt nam tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc… lên chủ nghĩa Cộng sản nguyên thủy (ăn lông ở lổ) và đưa xã hội Việt nam từ thời kỳ đồ đểu về … thời kỳ đồ đá ?

  Đề nghị đảng Việt gian Cộng sản mời ông Thiên Đức về Việt nam làm giảng viên chính trị để dạy dỗ cho đám lãnh tụ và đảng viên CS biết cách trung thành với chủ nghĩa Mác Lê và Hồ chí Minh … thì lo gì đảng sẽ không được muôn năm trường trị .

 5. Quê Hương says:

  Đây là sự thật. Việt nam đang tan nát. Tham nhũng tràn lan.
  Các bạn thanh niên chúng ta cùng chung tay giành lại quyền công dân nhé!
  Mình là công dân Việt , không thể để đất nước bị lũng đoạn kéo dài mãi được.

 6. thanh long says:

  “…phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và ông Hồ Chí Minh,…”. “…chỉ là một bộ phận chính trị đã đánh mất lý tưởng, đã thất bại và phản bội chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh không còn lý do để tồn tại, tất yếu phải cáo chung.”

  Phải chăng theo tác giả, Chủ nghĩa Mac Lenin và Hồ Chí Minh là đúng đắn???!!!
  Phải chăng, tác giả đem đảng CSVN ra làm chốt thí để biện minh cho CN Mac Lenin và HCM???!!!
  Khó hiểu thật đấy!!!
  Tác giả hãy cho tôi biết, tác giả là ai, bạn của tác giả là những người như thế nào tôi sẽ biết tác giả là người như thế nào.

 7. NGUYEN QUOC VIET says:

  Than goi ban THIEN DUC…Trong bai ban viet co doan ( tai sao tuong lai cua dat nuoc lai khong do the he tre sau chien tranh quyet dinh …..) toi e rang …ho la nhung nguoi duoc sinh ra,lon len trong mot the che doc tai dang tri ,duoc huong mot nen giao duc trong tinh than muoi nam trong cay, tram nam trong nguoi cua BAC va DANG cong san ta .Ho chi duoc hieu biet nhung dieu ma dang cong san tung gio, tung ngay nhoi nhet vao dau ho,nhung su gian doi ,lua dao,lat long trong tat ca moi khia canh ,lanh vuc cua cuoc song.Tu cuoc song ca nhan,trong gia dinh,ngoai xa hoi …nhat,nhat deu duoc dang ta dinh huong,chi dao va quan ly .La mot nguoi viet xa xu da gan hon ba muoi nam, co dip( phai) ve tham nha ,toi da phai doi dau voi biet bao nhieu su thay doi la lung ,ngo ngang trong ngon ngu voi nhung tu ngu that xa la trong giao tiep, (dac biet o HA NOI ).Theo su suy nghi nong can cua toi thi nhung khai niem ve tu do, dan chu,to quoc, dan toc,quyen lam nguoi v.. v..giua nhung nguoi viet co chut it hoc thuc hoac da song lau nam o hai ngoai so voi dai da so nguoi dan trong nuoc co nhung su khac biet trong nhan thuc, cam nhan…Vi vay toi thiet nghi :day la mot van de ma tat ca chung ta,nhung nguoi con nuoc viet phai thanh that nhin nhan voi nhau ve dieu nay ma cung ngoi chung lai voi nhau ,bo khuyet cho nhau, cung nhau lo cho van menh TO QUOC,DAN TOC mot khi tuong lai cho phep chung ta thuc hien dieu do .Doi loi tho thien cung cac ban .Nguyen quoc viet (mot dem that nang long voi QUE HUONG yeu dau).SAUERLAND.DUC QUOC.

Leave a Reply to buồn cười