WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Những hình ảnh đặc biệt tại La Vang ngày 4 tháng 1

Lễ bế mạc năm thánh Giáo hội Công giáo Việt Nam kiêm Đại hội hành hương Đức mẹ La Vang lần thứ 29 tại La Vang (4-6/1/2011)

 

Phản hồi