WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Nhân quyền cho Việt Nam”

  1. 1/86 tr. con chim says:

    Trong “đảng ta” từ NHÂN QUYỀN bị cấm không được dùng. Bởi khi có ai đó nói đến nhân quyền thì họ không hiểu người đó nói gì.
    Mà chò đời cái anh chàng ngu-bảo thủ không biết, không hiểu một vấn đề gì đó.
    Thì mỗi khi nghe ai nói đến vấn đề đó thì bực tức, phá bĩnh, nổi xung lên… và cấm không ai được nhắc đến nó nữa!

Phản hồi