WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Con đường tự do và dân chủ”

 1. vohoan says:

  TỰ DO ÔI TUYỆT ĐẸP !

  TỰ DO ôi hạnh phúc !
  Có phải thế không anh ?
  Nắng ống ánh trên thềm
  Nhửng người đi qua cửa
  Bàn tay trong bàn tay
  Đời hết cô đơn rồi

  TỰ DO ôi hạnh phúc !
  Có phải thế không em ?
  Hoa nở ngập bên thềm
  Tình yêu thương trổi dậy
  Ràng buộc bước chân nhau
  Múa vui ngày tươi thấm

  TỰ DO ôi hạnh phúc !
  Có phải thế không em ?
  Tiếng ai hát bên thềm
  Ca cuộc đời bừng dậy
  Người người say trong mộng
  Một ngày mai huy hoàng
  VH

 2. vohoan says:

  THE ROAD TO THE FREEDOM
  Life is made up of many roads
  Long road, rocky road, love road…
  But the most risky and longest road
  Is the road to the freedom

  He knew the road is risky
  And long way to go
  Seems endless and leading to nowhere
  But the road is attractive
  While on this way he usually stumbles
  But he stands up to continue the way

  I have read many books
  I acknowledge one truth
  The road to the freedom is perilous
  But when you jump to it, you feel great
  And prospering..

Phản hồi