WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Vận động Quốc hội Hoa Kỳ bảo vệ LM Nguyễn Văn Lý

Linh Mục Nguyễn Văn Lý có thể bị đưa trở lại nhà tù khi khời hạn tạm thả một năm sẽ chấm dứt ngày 15 tháng 3 tới đây. Hiện nay một số dân biểu Quốc Hội Hoa Kỳ đang thảo văn thư gởi Chủ Tịch Nhà Nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết để kêu gọi trả tự do thường trực cho LM Lý. Lá thư này sẽ được gởi ra vào cuối ngày mai.

Do đó chúng tôi kêu gọi các cá nhân và hội đoàn trong cộng đồng nhanh chóng liên lạc với vị dân biểu Liên Bang của mình để vận động họ ký tên vào văn thư này gấp.

Để có địa chỉ liên lạc với vị dân biểu của mình, xin viếng trang mạng: https://writerep.house.gov/writerep/welcome.shtml.

Dưới đây là bản mẫu gợi ý để trình bày với văn phòng dân biểu.

Father Nguyen Van Ly, a Catholic priest and a prisoner of conscience, was granted a one-year suspension of his sentence in March 2010 for medical reasons.  This suspension ends on March 15, 2011, and it is of great concern to us that he will yet again be thrown back into prison, which could be devastating to his health. We are therefore asking you to join other members of Congress in writing to Vietnamese President Nguyen Minh Triet requesting that Father Ly remain free from detention.  To sign on, please contact Katie Doherty, kathryn.doherty@mail.house.gov or 202-225-3765, with Rep. Chris Smith’s office.

Xin nhắc lại là chúng ta cần thực hiện cuộc vận động này nội trong ngày hôm nay và ngày mai (9 tháng 3 năm 2011).

© Nguyễn Đình Thắng

2 Phản hồi cho “Vận động Quốc hội Hoa Kỳ bảo vệ LM Nguyễn Văn Lý”

  1. 9luoilam says:

    sic, sic !! bộ ngoại giao Hoa kỳ không biết làm việc gì là hợp lý, CS độc tài chỉ muốn quan hệ với Hoa kỳ để vơ vét cho đầy túi tham…

  2. Vũ duy Giang says:

    Ngày 8/8/2011 cũng nhận được mail này xin ký kiến nghị yêu cầu”dân biểu của mình”ở Mỹ(mà gửi cả cho VK ở các nước khác!Cuống lên rồi?!)và cầu cứu là mới chỉ thu nhập được 19 chữ ký!Phải chăng VK đợi LM.Lý đưa ra giải pháp cải tổ Liên hiệp Quốc(mà ông nói với cựu ĐS.Mỹ Michael Michalak là cần tới vài trăm năm mới xong!!)nên để ông này có thời gian tĩnh trí trong nhà tù CS,để viết giải pháp này nhanh hơn?!Hay VK cũng chán đọc kiến nghị-thực đơn ăn Vịt Tiềm rồi?!

Phản hồi