1 Phản hồi cho “Luật là tao!”

  1. “Ở việt Nam có một rừng luật,
    nhưng khi thực hiện lại áp dụng luật rừng”

    Ngô Bá Thành

Phản hồi