WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Lời con

Tặng Mẹ kính yêu

Con bị tù vì lòng yêu nước
( Điều ấy hiển nhiên mẹ biết rồi )
Sao mẹ không giữ gìn mạng sống .
Thương khóc âu lo, đến rộc người

Vẫn biết rằng mẹ đắm đuối vì con ,
Sinh con mẹ cũng sinh lòng
Lòng yêu nước thương nòi, mẹ dặn
Đập vỡ san bằng mọi bất công

Năm mốt tuổi , đời gặp bao phiền lụy
Vì đầu thai giữa lòng Đảng mẹ ơi
Cái giá đắt Dân tộc ta phải trả
Là sinh người đầu thế kỷ hai mươi

Ba mươi tuổi con làm báo Đảng
Không biết ăn theo, bồi bút, nói leo .
Chỉ thấy lệ giang sơn chan chứa
Đời dân nghèo, khổ mãi không thôi .

Không thể sống giữa đời gian dối .
Con mở mắt ra và nhỏ lệ cùng dân
Mẹ bên cạnh dõi theo từng bước
Che chắn con khỏi lũ bạo tàn

Con bị bắt hết lần này lần khác
Xót thương con mẹ cứ ốm đau hoài
Mẹ có biết lòng con tan tác
Mỗi khi ngồi nghĩ đến mẹ yêu .
Đảng Cộng Sản muôn đời tàn khốc
Thương quí con mẹ hãy tỉnh đòn
Chúng chỉ muốn sau con là tang tóc
( Để mềm lòng, rơi nước mắt buông xuôi )

Nên vì thế, mẹ ơi hãy khỏe
Tiếp sức con đến hơi thở cuối cùng
( Một trận địa không hề vang tiếng súng
Còn bạo tàn hơn cả chiến tranh ).

Chúng giam con giữa bức tường vôi lạnh
Với khẩu phần ăn bố thí qua ngày .
Để hy vọng ý chí con sụp đổ
Qua mẹ già, qua cả con thơ .

Đời tranh đấu từ khi con dấn bước
Bên con luôn có Mẹ, có Anh Em .
Con yêu Mẹ như yêu Đất Nước
Vật vã, tang thương rên xiết, đọa đầy .

Mẹ, Mẹ hỡi mỗi ngày con thêm hiểu
Phải toàn tâm tranh đấu tới cùng
Yêu thương con, xin hãy khỏe, Mẹ ơi .
Tình Dân Nước sánh vai cùng Đạo Lý

© Trần Khải Thanh Thủy

 

Phản hồi