WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phát tán truyền đơn kêu gọi lòng yêu nước

Dưới đây là một số hình ảnh phán tán truyền đơn vận động đồng bào dũng cảm tham gia tuần hành ôn hòa chống Trung Quốc xâm lược tại Sài Gòn và Miền Tây phía Nam do nhóm chủ trương Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước – Còn Nước Còn Mình thực hiện:
- Tại vùng Saigon, Cẩm Nang Yêu Nước cập nhật được phát tán rộng rãi bằng truyền đơn và truyền miệng kêu gọi xuống đường.
- Tại Miền Tây, Đoàn TN/PGHH Yêu Nước đi vận động từng nhà.

 

2 Phản hồi cho “Phát tán truyền đơn kêu gọi lòng yêu nước”

 1. Thanh Tu says:

  Bon cong san VN khong can long yeu nuoc, chung chi can cai ghe vung chac cho cha con no ngoi, nhung chung ta se keu goi long yeu nuoc, roi tu do se lat do che do cong san thoi nat nay

 2. Thằng Mõ says:

  Để thêm người gia nhập biểu tình trong các lần sắp tới. Yêu cầu các bạn trẻ hãy dùng tất cả phương
  tiện có thể huy động được như tờ rơi, nhắn tin qua di động, bạn bè … tuyên truyền chống NCQ Trung
  Cộng âm mưu xâm lấn lãnh hải và các Đảo của Việt Nam. Vì số người VN có máy Vi Tính và lên mạng
  quá ít, nhất là ở các vùng quê miền Nam và cao nguyên Trung Phần. Chúng ta phải vận động và tuyên
  truyền thật rộng rãi để làm sao mọi người dân đều nắm bắt được vấn đề và sẵn sàng tham gia ủng hộ cho chính nghĩa quốc gia dân tộc.

Phản hồi