WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đảng và Nhà nước CSVN có đứng trong hàng ngũ nhân dân?

Bức xúc trước cảnh xâm phạm lãnh hải Việt Nam của Trung Quốc mà nhà cầm quyền vẫn yếu hèn nhịn nhục, suốt từ tháng Sáu đến tháng Tám, mười một cuộc biểu tình đã nổ ra tại Sài Gòn và Hà Nội phản đối sự xâm phạm trắng trợn đó. Cộng sản Việt Nam không hài lòng với nhiệt tình yêu nước của nhân dân, họ đã cố tình ngăn cản, đánh đập, giam cầm một số biểu tình viên. Cuồng nộ đàn áp người yêu nước dẫn Đảng Cộng sản Việt Nam đến động thái giận cá chém thớt, họ định nghĩa lại từ “nhân dân” với dụng ý quy chụp những ai yêu nước phản đối bá quyền Bắc Kinh là phản động hoặc bị bọn phản động xúi giục. Bài báo “Đừng nhầm lẫn từ ‘nhân dân’ trong hiến pháp” do ông Đại tá TS Nguyễn Văn Quang đăng trên tờ Quân Đội Nhân Dân ngày 23 tháng 10 cho mọi người thấy rõ điều đó (1).

Nhân dân được CSVN nhìn như  thế nào và họ có thuộc về nhân dân này hay không?

Trước hết hãy tìm hiểu nội hàm triết học danh từ nhân dân; tuy nhiên, hãy xét đến ý nghĩa một từ kép khác có liên quan, nhân vật.

Trong văn chương và nghệ thuật, người ta thường sử dụng danh từ nhân vật để nói đến ai đó. Từ kép này có hai phần, nhân và vật.

Nhân, để chỉ con người tự chủ, có suy tư và hành động ngay thẳng minh bạch, chính nhân quân tử, trừ gian diệt bạo, giúp kẻ thế cô, “trung với nước hiếu với dân” v.v… Nói chung, đó là người tốt và can đảm, có những đức tính hợp đạo làm người được xã hội công nhận. Chúng ta coi nhân vật này có nhân tính, suy tư nhân bản, đời sống nhân văn cao – một nhân vật văn minh và trí thức.

Ngược lại, vật, là người mang đầy thú tính: hủ hóa, tham ô nhũng lạm, sử dụng bạo lực, đàn áp kẻ cô thế, “hèn với giặc ác với dân” v.v… Chúng ta coi nhân vật đó mất hết nhân tính để chỉ còn lại vật tính, lòng lang dạ sói, lòng người mà dạ thú.

Như vậy, ý nghĩa của nhân vật đã rõ ràng. Nhân – phần cao đẹp, thăng hoa nhân tính. Vật – phần xấu ác, sa đọa thú tính.

Khi hai từ nhân vật đứng chung, chúng mang tính trung dung, chưa nhân cũng chưa vật, cho đến khi suy tư và hành động biểu hiện ra, mới có thể kết luận một nhân vật ấp ủ nhân tính hay ngập tràn thú tính. Cuộc sống là một trường đấu tranh miên viễn giữa nhân tính và thú tính. Người văn minh là người luôn mong muốn đạt được nhân tính, thể hiện đường sống người (nhân đạo); kẻ lạc hậu, trái chiều văn minh luôn dung dưỡng vật tính, chà đạp nhân tính.

Trở lại với nội hàm triết học của nhân dân, từ này cũng bao gồm hai phần, nhân và dân.

Nhân, như đã phân tích, là phần cao đẹp, lý tưởng cần đạt đến để con người ngày một người hơn, văn minh, hướng thượng hơn.

Dân, không là con người đơn độc, mà là tập thể người trong xã hội, có giao tiếp và tương tác với nhau, dưới một môi trường chính trị nhất định. Ở môi trường này, dân cũng thường hằng tranh đấu giữa nhân và vật. Nhân đứng trước dân hàm nghĩa rằng, dân luôn lấy nhân (nhân bản, nhân tính, nhân chủ, nhân văn, nhân quyền, nhân đạo v.v…, những lý tưởng phổ quát của loài người) làm tiêu chuẩn đạt đến. Dân cần quấn quyện lấy nhân hầu tạo dựng một xã hội nhân bản, không bị thụt lùi để trở thành tập thể đánh mất tự chủ, dễ bề cho những tập đoàn quyền lực sai khiến và lợi dụng.

Sử dụng bạo lực chém giết, đàn áp nhau theo kiểu cá lớn nuốt cá bé trong tự nhiên bằng khích động mâu thuẫn giai cấp, con người sẽ mất hết nhân tính, bị tự nhiên hóa chứ không đạt đến tự nhiên hòa.

Hiểu như vậy, nhân dân là một tập thể làm nền tảng và là chủ thể của quyền lực xã hội dưới một chính thể nhất định, luôn mong muốn và tranh đấu thể hiện đường sống người (nhân đạo). Nhân dân không hề bao hàm ý thức giai cấp nào cả. Khi nhân đạo được xiển dương, xã hội người sẽ văn minh; khi nhân đạo bị nhận chìm, xã hội sẽ lạc hậu. Thể hiện lòng yêu nước là một hành động thực hiện nhân đạo. Những người yêu nước là những người văn minh, nêu cao nhân tính. Những kẻ lên án lòng yêu nước, gạt bỏ nhân dân yêu nước là những kẻ hèn kém, bị thú tính làm chủ.

Trong vai trò điều hợp, nhà nước phải tạo điều kiện cho dân thực hiện và phát huy nhân. Đó là nhà nước văn minh. Ngăn cản dân hiển lộng nhân, nhà nước đó tụt hậu, không hợp lòng người và cần phải giải trừ, thay thế bằng một nhà nước khác, thể hiện ý chí tạo lập nhân đạo của nhân dân.

Trong bài báo “Đừng nhầm lẫn từ ‘nhân dân’ trong hiến pháp”, viên đại tá nhận định rằng: “cái bản chất sâu sắc nhất tạo nên khái niệm ‘nhân dân’ hay ‘công dân’ được xác định trong Hiến Pháp 1946”, và ông đã trích dẫn một đoạn trong Lời nói đầu Hiến pháp 1946 để biến thành định nghĩa của nhân dân. Ông ta viết: “…ngay từ Lời nói đầu… đã xác định rõ danh từ ‘nhân dân’ là những người dân ‘đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa’”. Viên Đại tá đã cố tình cắt bỏ năm chữ để biến nó thành định nghĩa về nhân dân. Nguyên văn câu này nằm trong phần mở đầu của Lời nói đầu nêu trên như sau: “Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hòa”(2).  Nó không hàm chứa bất cứ một định nghĩa nào về nhân dân như ngài Đại tá xuyên tạc nhằm thực hiện ý đồ riêng tư của ông ta và của Đảng CSVN, với mục đích thóa mạ tinh thần yêu nước của nhân dân trong các cuộc biểu tình chống bá quyền Trung Quốc, thể hiện qua trí thức và giới trẻ Hà Nội và Sài Gòn. Hành vi vo tròn bóp méo nguyên bản của ngài Đại tá nhằm quy chụp những người yêu nước không thuộc về nhân dân, có thể hiểu thuộc loại phản động, phải được coi là hành vi thiếu lương thiện trí thức và thiếu nhân tính. Cuối bài viết, ông ta ký tên rằng: Đại tá, TS Nguyễn Văn Quang. Phải chăng TS là cách viết tắt của Tiến Sĩ? Nếu đúng thế, ngài Đại tá Quang là Tiến Sĩ nhân bản hay vật bản? Và Đảng ông ta phục vụ có tạo cơ hội cho nhân dân hướng đến nhân tính hay cổ suý thú tính?

Có lẽ ông Đại tá muốn mọi người hiểu rằng, trong toàn dân có nhiều loại nhân dân khác nhau, tuỳ theo thành phần giai cấp. Nếu nhân dân ở thời kỳ công bố Tuyên ngôn Độc lập là giai cấp công nhân, thì nhân dân này là cực kỳ thiểu số vì VN lúc đó chưa công nghiệp hóa. Ngày nay, trong thời kỳ kinh tế thị trường, nhân dân có là nông dân, công nhân, trí thức, tầng lớp doanh nhân hay là các đại gia kinh tế liên minh với các đại gia chính trị?

Dù nhìn nhân dân như thế nào, thực tế là từ 1946 tới nay, toàn thể nhân dân bao gồm nông dân, công nhân, thương gia và trí thức vẫn luôn là các giai cấp bị bóc lột bởi Đảng CSVN – thực thể tự cho mình quyền đứng trên nhân dân. Hiến pháp 1946 không hề quy định vai trò lãnh đạo của Đảng. Quan hệ chính trị – xã hội tại VN từ ngày có bản Tuyên ngôn Độc lập là quan hệ thống trị – bị trị, với Đảng và Nhà nước là giai cấp thống trị được hưởng mọi đặc quyền đặc lợi và toàn dân là giai cấp bị trị.

Quan hệ thống trị – bị trị là quan hệ bệnh thái, mang đầy sắc thái vật tính mạnh được yếu thua. Quan hệ hỗ tương hài hòa, phân công và hợp tác giữa nhà nước và nhân dân, thúc đẩy xã hội tiến bộ là quan hệ thường thái, đậm nét nhân bản. Đảng CSVN đã không hành động như thế, khi cần lợi dụng mọi tầng lớp nhân dân cho ý đồ riêng của Đảng, Đảng sẵn sàng sử dụng mọi chiêu bài, kể cả chiêu bài yêu nước.

Dưới thời chống Pháp và chống Mỹ, ai nuôi dưỡng, bảo vệ Đảng Cộng sản Việt Nam? Nhân dân.

Ai thực hiện cuộc chiến thần thánh, đánh thắng hai ba “đế quốc sừng sỏ” (Pháp, Nhật, Mỹ) để Đảng huênh hoang với thế giới? Nhân dân.

Ai đưa Đảng đến tột đỉnh quyền lực, ngất ngưởng trên phú quý vinh hoa? Nhân dân.

Ai từ bỏ lý tưởng nô bộc nhân dân? Đảng (CSVN).

Ai chối bỏ lòng yêu nước của nhân dân? Đảng.

Ai cướp được chính quyền, thay vì lo cho dân, quay lại nhũng nhiễu, đàn áp nhân dân? Đảng.

Ai hèn với giặc, ác với dân? Đảng.

Với những câu hỏi “ai” ở trên, mọi người nhận thấy rõ ràng rằng, nhân dân luôn một lòng với Tổ quốc, cố gắng thực hiện nhân đạo (đường sống người) để đạt được độc lập, tự do và hạnh phúc. Ngược lại, Đảng luôn là phần tử ngăn cản ý nguyện nhân dân, trù dập nhân tính, đẩy xã hội người xuống hàng bầy đoàn dễ sai khiến, tạo cơ hội cho thú tính mặc sức tung hoành.

Nhân dân trở thành con rối trong tay Đảng. Khi cần, Đảng sẵn sàng khơi động lòng yêu nước, kêu gọi toàn dân kháng chiến. Khi cần khai thác, Đảng không tiếc lời gắn những nhãn hiệu cao đẹp cho nhân dân: nhà giáo nhân dân, nghệ sĩ nhân dân, quân đội nhân dân… Lúc không cần hoặc phải thoả hiệp với giặc, Đảng sẵn sàng định nghĩa lại nhân dân, gạt bỏ những người yêu nước ra khỏi hàng ngũ nhân dân.

Hành động đó có thể hiện ý chí và nguyện vọng nhân dân không, Đảng có xứng đáng đứng trong hàng ngũ nhân dân hay không, nhân dân có cần phải giải trừ Đảng và Nhà nước thiếu dân chủ để có thể giữ vững bờ cõi, thực hiện đời sống nhân văn, phù hợp với trào lưu văn minh nhân bản của thế giới ngày nay không?

Câu trả lời dành cho mỗi người chúng ta, kể cả các đảng viên cộng sản.

Câu trả lời cũng đã nằm sẵn trong câu hỏi vừa nêu.

© Tạ Dzu

© Đàn Chim Việt

——————————————————————

Chú thích:

(1)  Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp

http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-VN/61/43/5/5/5/164565/Default.aspx

(2)  Hiến pháp 1946

http://laws.dongnai.gov.vn/1945_to_1950/1946/194611/194611090001

 

 

11 Phản hồi cho “Đảng và Nhà nước CSVN có đứng trong hàng ngũ nhân dân?”

 1. Hoa Lan says:

  “Nhân, để chỉ con người tự chủ, có suy tư và hành động ngay thẳng minh bạch, chính nhân quân tử, trừ gian diệt bạo, giúp kẻ thế cô, “trung với nước hiếu với dân” v.v…
  Ngược lại, vật, là người mang đầy thú tính: hủ hóa, tham ô nhũng lạm, sử dụng bạo lực, đàn áp kẻ cô thế, “hèn với giặc ác với dân” v.v… Chúng ta coi nhân vật đó mất hết nhân tính để chỉ còn lại vật tính, lòng lang dạ sói, lòng người mà dạ thú.”

  Xin góp ý về mặt từ ngữ với tác giả bài viết về từ NHÂN VẬT.
  Theo quan điểm của người xưa , thế giới hiện thực được chia thành các phần loại sau đây:Một là KHOÁNG VẬT.Hai là THỰC VẬT .Ba là ĐỘNG VẬT và trong Động vật thì có NHÂN VẬT.Với chữ Nhân vật này ,ta “chiết tự” có nửa phần “Nhân”,nửa phần “Vật” cho …vui thì được.Còn giải thích nghiêm chỉnh nguồn gốc ý nghĩa của từ thì không thể như vậy.

 2. cañh gia'c says:

  định nghĩa theo kiê~u này ông đại tá TS Nguyễn Văn Quang đã khăñg định lâp truòng phuc vu cho NHO’M LOI I’CH của riêng ông và của đảng CSVN. tuyêt đô’i không phuc vu vì loi i’ch của nguòi VN . Vì loi i’ch Nho’m “Nhân dân” giành chi’nh quyê`n này săñ sàng hy sinh quyê`n loi và sinh mang cua nguòi VN (không phai trong nho’m “Nhân dân giành chi’nh quyê`n ” ). chùng nào còn DCS thì nguoi VN còn câ`n cañh gia’c keõ mâ’t mang oan uôñg.

 3. Nguyên Giao says:

  Đáng để ý là: Trong khi lạm dụng tối đa tĩnh từ “nhân dân” như Tòa Án Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, v.v. khi phải đặt tên cho định chế mà các nước khác trên thế giới gọi là ngân hàng (quốc gia) trung ương (có quyền in & quản lý đồng tiền) thì VC lại “đặc cách” gọi định chế này là Ngân Hàng … Nhà Nước! Thế có phải là độc quyền nắm tiền, không cho nhân dân – dù chỉ là trên danh nghĩa – đụng tới tiền không?

  Nguyên Giao
  San Diego, Hoa Kỳ

 4. Minh Đức says:

  Nhân dân thì bao gồm toàn thể mọi người dân sống trong một nước. Chính quyền do nhân dân bầu ra thì chỉ có từ khi các nước Tây phương có dân chủ. Còn trước đó thời vua chúa thì chính quyền không phải là do ý muốn của dân mà do một lãnh tụ qui tụ được nhiều người theo, có sức mạnh của quân đội nên lên nắm quyền. Thời đó người ta đâu có nói vua lên làm vua là do ý nguyện của nhân dân mà nói vua là do Trời sai xuống để trị dân, là do nhận lãnh lệnh của Trời, lệnh của Thượng Đế… Lê Nin và đảng CS lên cầm quyền là do nhóm Bô Sê Vích có đội vũ trang, đánh thắng các phe khác và dùng sức mạnh để bảo vệ quyền lực của mình. Nhưng ở thế kỷ 20 thì vua chúa đã lỗi thời, cái mốt là chính quyền do ý muốn của nhân dân mà lên cầm quyền. Nhưng cái thuyết chính quyền do ý dân mà lên này lại trái với lập luận của Lê Nin là đảng CS là đội ngũ ưu tú gồm những người tiến bộ, là những người đảm nhiệm sứ mạng của lịch sử, cho nên họ có quyền lãnh đạo chứ không phải do lá phiếu của dân bầu lên. Nếu chính quyền quả thật do dân bầu lên thì không đảng nào có quyền tự nhận mình là đội ngũ ưu tú, đương nhiên là phải được lãnh đạo vì đã nhận như thế rồi thì cần gì phải tổ chức bầu cử nữa. Vì sự mâu thuẫn này nên từ nhân dân bị cắt xén, bóp méo để rồi nhân dân chỉ bao gồm những người không chống lại đảng CS, còn ai không ủng hộ đảng CS đều bị xem không phải là nhân dân. Lý luận như thế thì đảng CS luôn luôn được nhân dân ủng hộ. Ai không ủng hộ đảng CS thì không phải là nhân dân, thế thì đảng CS không bao giờ bị nhân dân chống lại.

 5. Phạm Im. says:

  Việt Cọng đã đem đất nước ra làm cuộc thí nghiệm cho một lý thuyết vòng vo không mô hình, không định hướng, vì thế cho nên cuộc sống người dân bất kỳ hoàng cảnh nào giàu hay nghèo đều không thể định đoạt cho chính mình một hướng đi lên vững chắc, nhà nghèo khóc dĩ đành nhưng nhà giàu rồi cũng khóc là sự thật hiển nhiên cho một chế độ nhà nước dùng bạo quyền dối trá để khuất phục nhân dân là điều không thể chấp nhận được trong nguyên tắc hoàn chỉnh về mặt ý thức cá nhân cho đến tập thể cũng như nhà cầm quyền các cấp để xây dựng một mái nhà chung cho đất nước! Do chính cái tham quyền cố vị ích kỷ riêng tư của Đảng CS đã tạo nên cốt lõi “Quyền hành tuyệt đối thì tham nhũng tối đa” mà nạn nhân chỉ có người dân đang phải đối diện với quan tham các cấp Trung ương chi chí xã phường! Để cho có một bộ mặt phồn vinh giả tạo, VC ra sức bán hết những gì mà ông cha để lại từ bao đời xưa gọi là “Rừng vàng biển bạc” giao hết cho Trung Cọng, đổi lấy tiền giả đem xây dựng những công trình ” rút ruột” nầy. Rồi chúng nó cũng sẽ sụp đổ một sớm một chiều cùng với cái “Đảng Sói” đã làm cho dân Đói sảng!.

 6. Tuyên says:

  Cái gọi là “Đảng Cộng Sản” không đứng trong mà đứng TRÊN, đứng CHỈ HUY nhân dân! Nói một cách khác “đảng” ở đây là VUA! giống hệt thời phong kiến xa xưa!

 7. Quang Quác says:

  Tôi chưa thấy ai ngu nhu tên đại tá TS này, mà ai cứ nghe theo những lý luận của tên này thi có ngày bị nhân dân đuổi chui xuống công như thằng Gadhafi ở xứ Libya đấy.
  Toàn thế giới người ta xuống đường hô ” chúng ta là nhân dân, chúng ta là 99%”.
  Ở VN cũng vậy, 99% người VN là nhân dân, chỉ 1% là những thằng tham lam, ngu ngốc như đại tá Ts Quang. Đơn giản như vậy mà không hiểu thì hết thuốc chữa.

 8. Nhăn Răng says:

  Co’ ca’i gì lu bu ră’t rô’i dâu mà phải định nghĩa lòng vòng, chư~ NHÂN là người ch~ư DÂN là DÂN, vây NHÂN DÂN là người dân (kh^ng phai~ người làm trong chi’nh quyê`n) thê’ thôi. Ai mà cô’ y’ muô’n định nghĩa này kia nê’u không pha~i là HÂM thì là MA’NH MUNG nguy biên , hòng phuc vu cho y’ dô`den tô’i cua mình và nho’m mình, tuyêt dô’i không pha~i là người trung thư.c. câu no’i này: “Đừng nhầm lẫn từ “nhân dân” trong hiến pháp” phai dê~cho ông TS (Tiê’n si~hay..Tiên Sư ) gì do’ dem vê`mà làm dê`tài nghiên cư’u cho luân a’n TS, nê’u trình làng 1 bài LUÂN A’N co’ gia’ tri thì hoạ may mo’i da’ng làm ..người, chưa chắc da~duoc là TS.

 9. Nhật Hồng says:

  Nhân dân = nô lệ cho đảng cướp cộng sản . Nếu không phục vụ ch đảng cướp =phản động .
  Đảng ngày càng lộ rõ bản chất ăn cướp , lừa gạt . Đảng viên =dối trá , ăn cướp.

 10. thichcauthi says:

  Đúng là VN muốn phát triển nhanh và bền vững thì cần phải làm nhiều việc lắm, đặc biệt là đổi mới mạnh mẽ cả về kinh tế lẫn chính trị. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ hoá là đòi hỏi và yêu cầu thực sự bức thiết của xã hội VN hiện nay. Tuy nhiên, nếu chỉ vì việc “ngăn cản” một số hành động “biểu tình yêu nước” thời gian qua mà đã vội vã (cho dù có chủ định đi nữa) quy kết là ĐCSVN không còn đứng trong hàng ngũ của nhân dân, không còn vì lợi ích của nhân dân và dân tộc VN nữa thì liệu có thực sự khách quan và công bằng không? Liệu những “người biểu tình yêu nước” kia đã thực sự đại diện cho 90 triệu đồng bào VN chưa? Đất nước đang đứng trước rất nhiều thách thức, kể cả nguy cơ về biên giới, lãnh thổ, lãnh hải. Sự đoàn kết dân tộc, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như những “người biểu tình yêu nước” kia thực sự đại diện cho toàn thể nhân dân VN thì lãnh đạo VN hiện nay chẳng dại gì mà ngăn cấm họ cả, thậm chí còn ủng hộ mạnh mẽ nữa là đằng khác. Ứng xử với những vấn đề có liên quan đến sự an, nguy của đất nước không hề đơn giản và dễ dàng chút nào.

Phản hồi