1 Phản hồi cho “Hà Nội: Khoảng lặng lúc đầu năm”

 1. Người Buôn Mộng says:

  Mấy tấm hình là hiện thực;
  “Hà Nội Ba Mươi Sáu Phố Phường” chỉ còn trong mộng

  như hai câu thơ của Tản Đà:
  “Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng
  Tiếc mộng bao nhiêu lại chán đời!”

Phản hồi