|

Những điều đảng viên không được làm

Nguyễn Phú Trọng

Ngày 1/11/2011, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đã ký ban hành Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW ngày 7/12/2007 của Bộ Chính trị (khoá X). Sau đây là toàn văn của Quy định:

- Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI;

- Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiền phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng,

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam; cùng với việc gương mẫu chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các quy định của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội mà mình là thành viên, phải chấp hành nghiêm chỉnh những quy định cụ thể của Đảng về những điều đảng viên không được làm.

I- Những điều đảng viên không được làm

1- Nói, làm trái hoặc không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

2- Cung cấp, để lộ, làm mất hoặc viết bài, đăng những thông tin, tài liệu bí mật của Đảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố; tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục người khác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bá những quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

3- Viết bài, cho đăng tải tin, bài sai sự thật, vu cáo, bịa đặt hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử, không đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định. Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, hồi ký không đúng sự thật.

4- Tổ chức, xúi giục, tham gia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ. Lợi dụng việc phát ngôn, nhân danh việc phản ánh, góp ý kiến đối với Đảng để đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánh giá tuỳ tiện đối với người khác. Đe doạ, trù dập, trả thù người tố cáo, phê bình, góp ý.

5- Tố cáo mang tính bịa đặt; viết đơn tố cáo giấu tên, mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong một đơn tố cáo. Tổ chức, tham gia kích động, xúi giục, mua chuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

Cố ý gửi hoặc tán phát đơn khiếu nại, tố cáo đến những nơi không có thẩm quyền giải quyết.

6- Tổ chức, tham gia các hội trái quy định của pháp luật; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh, trật tự.

7- Đảng viên (kể cả cấp uỷ viên và đảng viên là cán bộ diện cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ quản lý) tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh của tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị – xã hội (theo quy định phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyền cho phép.

8- Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, lạm quyền, nhũng nhiễu khi thực hiện nhiệm vụ.

Thiếu trách nhiệm để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác.
Có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghề thuộc lĩnh vực hoặc đơn vị do mình trực tiếp phụ trách trái quy định.

Biết mà không báo cáo, phản ảnh, xử lý các hành vi tham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

9- Làm trái quy định trong những việc: quản lý nhà, đất, tài sản, vốn, tài chính của Đảng và Nhà nước; huy động vốn và cho vay vốn tín dụng; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu dự án; thực hiện chính sách an sinh xã hội, cứu trợ, cứu nạn; công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, các quy định trong hoạt động tố tụng.

10- Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, đi nước ngoài trái quy định.

Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng, vay, mượn tiền, tài sản của đối tượng trực tiếp quản lý trái quy định.

Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che, giảm tội cho người khác.

11- Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành các văn bản trái quy định. Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột lợi dụng chức vụ, vị trí công tác của mình nhằm trục lợi.

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định.

13- Báo cáo, lập hồ sơ, kê khai lý lịch, lịch sử bản thân không trung thực; kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham gia hoạt động rửa tiền.

14- Tổ chức du lịch, tặng quà, giải trí để lợi dụng người có trách nhiệm dẫn đến việc ban hành quyết định sai, có lợi riêng cho bản thân hoặc tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp mà mình tham gia.

15- Dùng công quỹ để thăm viếng, tiếp khách, tặng quà, xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá tiêu chuẩn, định mức hoặc trái quy định.

Chiếm giữ, cho thuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức được giao quản lý, sử dụng trái quy định.

16- Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước hoặc ngoài nước bằng nguồn tài trợ của tổ chức trong nước hoặc tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền.

17- Tổ chức, tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức; cho vay trái quy định của pháp luật; sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha và các tệ nạn xã hội khác.

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp; có hành vi bạo lực trong gia đình, vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình, sống chung với người khác như vợ chồng; bản thân hoặc để con kết hôn với người nước ngoài trái quy định.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (đốt đồ mã, hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói). Lập đền, miếu, nơi thờ tự của các tôn giáo trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp; tham gia các tổ chức do tôn giáo lập ra chưa được cấp có thẩm quyền cho phép. Lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.

19- Tổ chức việc cưới, việc tang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc nhằm trục lợi.

II- Tổ chức thực hiện và xử lý vi phạm

1- Giao Uỷ ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện Quy định này và giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Các cấp uỷ đảng có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Quy định và định kỳ hằng năm báo cáo với cấp uỷ cấp trên tình hình thực hiện Quy định qua uỷ ban kiểm tra của cấp uỷ cấp trên.

Trong quá trình thực hiện có vấn đề thấy cần bổ sung, sửa đổi thì báo cáo Ban Chấp hành Trung ương xem xét, quyết định.

2- Đảng viên vi phạm Quy định này phải được xử lý công minh, chính xác, kịp thời theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

3- Quy định này thay thế Quy định số 115-QĐ/TW, ngày 07-12-2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về những điều đảng viên không được làm, có hiệu lực từ ngày ký và phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

T/M BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
TỔNG BÍ THƯ
(Đã ký)
Nguyễn Phú Trọng

Nguồn: VietnamNet 28/2/2012

 

18 Phản hồi cho “Những điều đảng viên không được làm”

 1. Nguyễn Tấn Trung says:

  Anh Nguyễn Phú Trọng thân mến, Tại sao 3 điều sai trái quan trọng nhất, cấp thiếu nhất là:
  1- Chủ nghĩa Cộng sản là cái tầm bậy, là điều mỵ dân gian ác đã lừa dốt dân lành, đẩy dân vào chổ chết, đã cướp của giết người quá nhiều, Sự việc đó không chỉ xảy ra ở VN mà đã xảy ra trong mọi nước chính quyền lọt vào tay CS trên thế giới. Vậy đảng CSVNlà đảng tầm bậy đầy gian ác đã cướp của giết người anh làm sao bắt đảng viên làm điều ngay chính.
  2 – Đảnd CSVN lấy tiền thuế của dân và tài sản quốc gia để nuôi đảng viên và nuôi hệ thống bảo vệ đảng tầm bậy đảng mỵ dân, đảng cướp của giết người là điều tội lỗi sai trái thứ 2.
  3 – Đất nước VN thuộc chủ quyền của toàn dân VN Chónh quyền của nuớc VN phải do dân bầu chọn và phảỉ do người dân tham gia vào chính quyền nhưng đảng CSVN lại tự dựng nên chính quyền nhà nước của đảng, ban phát cho đảng viên của đảng tầm bậy my dân và cướp của giết người đảm nhân mọi chức vụ lớn nhỏ là điều sai trái và bất hợp pháp thứ 3.
  Ba điều sai trái mang tội ác rấu lớn mà anh không sửa lại bắt đảng viên của anh làm người ngay thẳng trong sạch thì là, sao đảng CS của anh làm được ? Tôi hỏi thật anh có quá ngu hay giả điển để không biết, không thấy và không hiểu ba cái sai trái đầy tội ác đó?
  Tôui xin dạy anh: Hãy can đảm nhận tội lỗi và từ bỏ quá khứ, Hãy sống lành mạnh ngay thật ở hiện tại và hãy ngẫn cao đầu cùng với toàn dân hướng về tương lau tươi sáng, Anh đem lời tôi dạy cho đảng viên của anh để mọi thương và kính trọng anh .

 2. Điên says:

  Nhân đọc mười mấy điều cấm kỵ của Đảng vinh quang…..xin tặng cho bà con mạng câu thơ phi lộ trong cuốn Liêu trai Chí Dị…”nói láo mà chơi…nghe láo chơi….”

  Nghe mấy ông Việt cọng nói (chỉ là nói thôi nha) thì thằng tui cũng muốn bỏ nhà…đi kháng chiến…

  Té ra là mấy thằng cha đảng viên (phần lớn) quá hư đốn (tại vì đó là bản chất) nên mang tiếng mang tai nhiều quá nên mấy thằng chóp bu sợ dân tình nổi loạn theo cái kiểu…con giun xéo lắm cũng oằn…như anh Vươn..nên vội vàng ra bài hịch này để cảnh cáo cảnh chồn (lùi). Đảng Vinh Quang đã 82 tuổi mà giờ mới viết ra bài hịch này…thì té ra đảng càng già càng ngu càng cần phải được giáo dục như nhà thơ Trần Dần hay nhà thơ nào đó tui quên tên đã viết từ thời Trăm hoa đua nở: Có những kiếp người sống lâu trăm tuổi..Như cái bình vôi..Càng sống càng già đi càng bé lại..

  Nhưng nói gì thì nói. Không ăn cướp của cải của dân của nước, không ỷ quyền ỷ thế, không làm cha làm chú thiên hạ…thì xin lổi bà con…vào đảng làm cái đéo gì….Mấy mươi năm nằm rừng nằm rú…giờ cướp được quần chúng thì phải….nằm trong quần chúng mà hưởng chứ.

 3. Nhật Hồng says:

  Thêm hai điều cấm nữa :
  1 , Cấm bán ghế ăn bẩn
  2, Cấm nhận phần trăm các dự án .
  Hoặc bỏ hết chỉ cấm một điều thôi : cấm đảng cộng sản ( ký sinh hút máu dân đen ) hoạt động là xong .

 4. 19 điều lý thuyết sáo rỗng nhằm biện bạch cho bản chất lừa nhân dân ,báo hiệu căn bệnh ung thư sắp đến hồi báo tử chế độ độc tài tòan trị của Đcs tại Việt Nam.
  Theo tinh thần (Fê và tự Fê ) với 19 điều này thì ông Nguyễn Tấn Dũng ,Nguyễn Sinh Hùng và 14 ông vua đầu tròm bố già Mafia BCT BCHTWđcs cùng các ông quan Cs khắp địa phương trên cả nước hãy làm đơn xin từ chức(văn hóa Liêm sỉ của các chính khách vì dân vì nước) . Các ông đã vi phạm trắng trợn về nhân cách và phẩm giá mà pháp luật quy định trong hiến pháp ,vi phạm quyền con người quyền tự do của công dân về quyền dân sự và chính trị .Thử hỏi có bao nhiêu % đảng viên không tham nhũng và đạo đức giả ,cơ hội ? do vậy nên xóa bỏ ngay chế độ thối lát hại dân cho dân tộc Việt Nam cất cánh theo tiến trình dân chủ toàn cầu hóa .
  Thể chế dân chủ tự do thực sự ,sinh hoạt chính trị đa đảng hài hòa minh bạch, ” Pháp quyền là cán cân công lý bình đẳng cho mọi công dân “.
  Thực thi công bằng xã hội ,tam quyền phân lập mới có thể chữa được căn bệnh tham nhũng và mua quan bán chức.Thời đại bùng nổ thông tin rồi ông Nguyễn Phú Trọng và BCTĐcs hãy học làm người tử tế nếu không muốn tự đào thải ?
  Đất nước và con người là trường tồn chúng ta hãy chờ chế độ độc tài ,toàn trị hiện hành tại Việt Nam ra đi ở kịch bản nào ,thời gian sẽ trả lời.

  Ngày 01-03-2012
  Việt Nam (Âu Lạc)

 5. ke luu vong says:

  Không cần phải hủy bỏ điều 4 hiến pháp như cựu chủ tịch Nguyễn minh Triết đã nói, tất cả đảng viên ĐCSVN chấp hành nghiêm chỉnh quy định nầy thì đảng cũng tự tan rồi đất nước , dân tộc cũng như các quan lớn bé hiện nay sẽ đi về đâu hay đất nước lại ngàn năm lệ thuộc Tàu .

 6. lão làng says:

  Có lẽ ngài TBT phổ biến quy định không hiểu gì về tâm lý học , theo lệ thường khi người ta kêu gọi điều gì vì những sự việc xảy ra đã đến thời kỳ trầm trọng hết thuốc chữa,ĐCSVN sẽ sụp đổ ngay tức khắc nếu những quy định được chấp hành.Đồng chí TBT nghĩ rằng nhân dân hiện nay không biết những gì đang xảy ra trong xã hội hay cách sống của các “quan lớn cũng như bé”, thúng không thể úp được voi , học tập tấm gương của HCM không kết quả nên ngài TBT cho 1 liều thuốc cấp cứu mới xem ra không hiệu quả cho lắm !

 7. vohoan says:

  Tại sao nước Việt Nam có lắm điều lệ, nghị quyết, qui định… vân và vân vân như vậy ?. Chúng ta phải tự hỏi tại sao có lắm điều lệ, nghi quyết, qui định … mà nước Việt Nam còn tục hậu còn nhiều tham ô nhủng lạm dài dài. Thuốc nhiều mà bệnh vẩn còn đó

 8. nguyenha says:

  Trong 19 diều Dảng-viên không dược làm do Bác TRọng dưa ra,da số “phạm-huý”,cụ thể diều thứ 13:”.kê
  khai lý lịch,tiểu sử bản thân không trung thực!”thế thì “Bac Hồ”có trung thực không khi viết Tiểu-sử của mình?? Cũng diều 13:”Cấm dảng viên tham gia hoạt dộng rửa tiền” Vậy thì”Bác Hồ” bán cụ Phan bội Châu cho Pháp,có phải là hoạt dộng rửa tiền hay không?
  Diều thứ 17:”Cấm Dảng viên sống chung với người khác như vợ chồng” diều nầy dối với “Bác Hồ”là
  nghề của chàng,khỏi nói!!
  Vài lời nhắn Bác Trọng,với” Dảng cướp” do Bác dang Lãnh dạo, chỉ có” một diều” và chỉ một mà thôi,mà Bác nên cấm các” Dồng chí”:Dừng -ăn-lẻ!Hãy chia Dộng từ,như Bác Hồ dã chia gái,chia tiền vậy!!

 9. Cám ơn Trời Phật, Việt Nam ta sắp trở thành Thiên đường Hạ giới khi toàn thể đảng viên đảng cướp ngày VN thực hiện đúng 19 điều cấm kỵ của Chúa Đảng cs gian dối, mị dân, xảo trá, tham lam, độc ác, tham quyền cố vị, chia chác, ăn đàng sống nói đàng gió, khéo chụp mũ, đút lót mua quan bán chức, coi Dân như trâu bò sâu bọ, hành Dân để kiếm chác cho đầy túi tham, cướp đất cướp nhà của Dân, thủ tiêu ám sát bắt bớ giam cầm những người yêu nước, tuyên truyền xảo trá để gạt Dân đen … ban ra. Trời sẽ không dung Đất sẽ không tha !!! Tuy nhiên nếu theo con đường của Gocbachop, Yeltsin, Putin, Medvedev thì Hồn Thiên Sông Núi Việt Nam sẽ không hẹp hòi đối với những đứa con biết ăn năn quay đầu kịp lúc.

 10. kbc 3505 says:

  Đọc “19 điều lệ đảng viên không được làm” của đồng chí tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sao mà nó phản khoa học quá, cứ giống như các đồng chí nhà ta đang sống thập niên 30 của thế kỷ 20. Ai dám bảo đảm các đồng chí sẽ nghiêm chỉnh tuân theo??? Thời nay mà theo thì không phải là đảng viên đảng CSVN nữa. Vì các đồng chí của chúng ta bây giờ không còn vô sản như xưa.

  Thưa các đồng chí! Tất cả chúng ta bây giờ đều có tài sản riêng và tài sản đó chúng ta chiếm đoạt được từ đất nước và nhân dân. Bây giờ nó là tài sản riêng của chúng ta.
  Thưa các đồng chí, nhân dân trong nước và thế giới bây giờ họ gọi chúng ta là TƯ BẢN ĐỎ. Nào! Các đồng chí, bây giờ chúng ta hãy phê bình và tự phê. Đồng chí nào nghĩ mình không vi phạm 19 điều nội qui của đảng hãy dơ tay lên? Ấy? Sao chẳng có đồng chí nào giơ tay vậy? Có đồng chí nào giơ tay lên không? Không? Vậy có nghĩa là các đồng chí và tôi đều vi phạm. Vậy, tôi xin long trọng truyên bố: “CHÚNG TA GIẢI THỂ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM!”
  Hoan hô… hoan hô đồng chí tổng bí thư… hoan hô…

  kbc3505

Phản hồi