WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Cá tháng Tư”

  1. npt says:

    Trọng -Dũng -Hùng -Sang là những đệ tử lưu linh của Tàu khựa

  2. kẻ sống thừa says:

    Vẻ rất giống các cha quá ,nên in cho thật nhiều dán các ngả tư đường ở các thành phố lớn Việt Nam,dám không ?

Phản hồi