|

Khối 8406 – Một tổ chức chính trị?

Khối 8406 Một Tổ Chức Chính Trị? Tại Sao Cần Tổ Chức Chính Trị?

Khối 8406 vừa vượt qua 6 năm thử thách để trưởng thành trong đấu tranh giải thể chế độ cộng Sản. Nhiều thành viên của Khối bị bắt, bị khép tội, bị tù hay bị cộng sản cô lập. Thế mà trong cuộc Điều Trần trước Tiểu Ban Nhân Quyền thuộc Ủy Ban Ngọai Giao Quốc Phòng và Thương Mãi Quốc Hội Liên Bang Úc, ngày 24-2-2012, khi được Dân Biểu Philip Ruddock hỏi “Khối 8406 có phải là một tổ chức chính trị hay không?” người viết lại trả lời: “Khối 8406 không phải một tổ chức chính trị. Khối chỉ là một tập hợp của những người đang đấu tranh cho tự do dân chủ”.

Câu trả lời tạo không ít thắc mắc cho những người đang quan tâm đến vận mệnh dân tộc. Chỉ riêng trên báo Việt Luận – Úc Châu đã có hai bạn đọc ông Trần Văn Ý ở Cabramatta và ông Nguyễn Xuân Quang ở Melbourne góp ý về câu trả lời.

Điều Trần làm nhân chứng (witness). Khi bắt đầu cuộc Điều Trần mọi ngườiđều được Dân Biểu chủ tọa Laurie Ferguson nhắc nhở Tiểu Ban không yêu cầu nhân chứng phải tuyên thệ, nhưng Điều Trần là một thủ tục pháp lý của Quốc Hội. Nếu nhân chứng đưa ra bằng chứng sai hoặc tài liệu gây hiểu lầm là một vấn đề nghiêm trọng có thể bị coi là khinh thường Quốc hội.

Đến buổi chiều ngày 24-2-2012, trong phần Điều Trần của Dân Biểu Tiểu Bang Victoria Luke Donnellan, Dân Biểu Liên Bang Philip Ruddock lại nêu ra câu hỏi về Khối 8406. Ông Ruddock hỏi ông Donnellan: “Cho tôi biết những gì bạn hiểu về Khối 8406?” Ông Donnellan trả lời như sau: ”Đây là một nhóm những người. Tôi đã được Cha Lý cung cấp tài liệu theo đó họ kêu gọi các quyền cơ bản của con người và kêu gọi đa đảng. Đa số họ là những người đang sinh sống tại Việt Nam, rất ít người ở nước ngoài, những người đã sẵn sàng ký vào các văn bản của Khối. Những người sống tại Việt Nam biết rõ nguy cơ khi ký kết các tài liệu và nhiều người trong số họ trong một thời gian qua đã bị bắt giữ. Theo tôi hiểu tại Việt Nam có nhiều tổ chức khác nhau, Việt Tân là một đảng chính trị, còn Khối 8406 không phải là một đảng chính trị vì Khối có người tham gia từ nhiều đảng chính trị khác nhau, họ tập hợp để kêu gọi quyền cơ bản của con người và một thể chế đa đảng”.

Mục đích chính của Khối 8406 là cổ vũ các chính đảng dân chủ sớm xuất hiện và hoạt động công khai tại Việt Nam. Theo Cương Lĩnh mọi thành viên của Khối 8406 được khuyến khích thành lập hay gia nhập các tổ chức chính trị, các đảng chính trị có cùng lý tưởng, mục tiêu, phương cách đấu tranh với Khối 8406.

Mục tiêu chính yếu của Khối 8406 là liên kết mọi tổ chức chính trị và dân sự để đẩy mạnh việc giải thể chế độ cộng sản thành lập một Quốc Hội Lập Hiến sọan ra một Hiến Pháp Tự Do, xây dựng một thể chế dân chủ cho Việt Nam. Điều 2.6 của Cương Lĩnh Khối 8406 ghi rõ khi hòan thành được mục tiêu này Khối 8406 sẽ tự động giải thể.

Việc Khối 8406 sẽ giải thể ngay khi Việt Nam có một Hiến Pháp Tự Do đồng nghĩa với việc Khối 8406 không đeo đuổi mục tiêu tham gia vào chính phủ tự do. Trong khi ấy các tổ chức chính trị hay các đảng chính trị lại có mục tiêu lâu dài là đề ra chính sách để được đa sốdân chúng chấp nhận và giao trách nhiệm quản lý, điều hành và lãnh đạo đất nước.

Nói tóm lại Khối 8406 chỉ là một tổ chức quần chúng đấu tranh với mục đích tập hợp và liên kết cá nhân tổ chức nhằm giải thể chế độ cộng sản sớm mang lại tự do dân chủ cho Việt Nam.

Mọi thành viên Khối 8406 đều độc lập

Khối 8406 gắn liền với hình ảnh và tinh thần của linh mục Nguyễn Văn Lý một chiến sĩ dân chủ kiên cường và là một sáng lập viên của Khối. Khối cũng gắn liền với hình ảnh linh mục Phan văn Lợi một người luôn kiên trì dứt khóat lập trường đấu tranh giải thể cộng sản. Bởi thế nhiều người vẫn nghĩ rằng Khối được thành lập từ những người công giáo. Ngay trong cuộc Điều trần Dân Biểu Philip Rudduck đã cho biết suy nghĩ của ông Khối 8406 là tổ chức thuộc công giáo.

Khối 8406 đã thành hình và họat động dựa trên 3 Văn kiện nền tảng của Khối là (1) Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006 ngày 8-4-2006 (2) 10 điều kiện bầu cử Quốc hội ngày 20-6-2006 và (3) Tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam ngày 22-8-2006. Muốn gia nhập bạn chỉ cần tuân thủ Cương lĩnh của Khối và mang quyết tâm giải thể chế độ cộng sản. Bốn tài liệu nói trên rất dễ tìm thấy trên mạng tòan cầu Internet.

Khối 8406 chỉ một tổ chức quần chúng tiên phong đứng lên đấu tranh cho đa nguyên đa đảng, vì vậy Khối 8406 quy tụ được hằng ngàn Phật tử, tín hữu Công Giáo, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo, tín đồ Cao Đài, tín hữu Cơ Đốc Phục Lâm, tín hữu Tin Lành, … Khối cũng quy tụ nhiều thành viên từ các đảng Chính Trị như đảng Thăng Tiến, đảng Vì Dân, đảng Dân Xã, đảng Dân Chủ Phục Họat,đảng Dân Chủ Nhân Dân, v.v… Nhiều thành viên của Khối trước đây từng phục vụ trong quân đội hay là đảng viên đảng Cộng sản nay đã trở về với hàng ngũ dân tộc. Các thành viên thuộc nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Các thành viên có thể sống trong hay ngòai nước.

Mỗi thành viên Khối, tùy hòan cảnh và khả năng, độc lập trong phương cách đấu tranh hay phương cách để yểm trợ đấu tranh. Nhờ sự đa dạng này và không có một cơ cấu chặt chẽ như các tổ chức chính trị, Khối 8406 công khai tồn tại qua các cuộc khủng bố và tiếp tục phát triển nhằm thực hiện mục tiêu tối hậu là giải thể chế độ cộng sản mang tự do dân chủ đến cho Việt Nam.

Đảng Cộng Sản không phải là một đảng chính trị

Chúng ta vẫn thường nghe các đảng viên đảng Cộng sản xác nhận họ chỉ là một đảng cầm quyền, còn nói rõ hơn là đảng cai trị. Để tồn tại người cai trị cũng phải biết tìm những phương cách đểduy trì sự tồn tại. Đảng Cộng sản Việt Nam trong quá khứ đã chọn theo Nga Sô để tồn tại. Ngày nay họ chọn con đường theo Tầu bán nước. Họ cũng chọn tận khai mọi tài nguyên và nhân lực quốc gia chỉ để duy trì sự tồn tại của chế độ. Họ sẵn sàng ra tay đàn áp mọi tiếng nói mọi khuynh hướng bất đồng.

Theo ngọai bang Nga Tầu, căn bản của đảng Cộng sản là dùng bạo lực để đấu tranh giai cấp, để tranh giành và bảo vệ quyền lực. Vì thế khi trở thành một đảng cai trị, các đảng viên luôn tìm mọi cách để kết bè, chia cánh, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đọan dơ bẩn nhất chỉ đểthâu tóm quyền lực và quyền lợi. Đến độ đảng Cộng sản phải liên tục “chỉnh đốn nội bộ”. Gần đây Nguyễn Phú Trọng đã phải triệu tập hết Hội Nghị này đến Hội Nghị khác chỉ để tuyên bố “chỉnh đốn nội bộ” không thì chết. Còn Nguyễn Minh Triết đã phải tuyên bố “bỏ điều 4 Hiến Pháp” là đảng Cộng sản tự sát.

Vì chỉ là một đảng cai trị, đảng Cộng sản cầm được quyền nhưng không khả năng nên càng ngày càng đưa đất nước đến chỗ thóai trào. Để cai trị đảng Cộng sản bằng mọi cách nắm giữ hai lực lượng vũ trang là công an và quân đội. Hai lực lượng này lẽ ra là để bảo vệ quốc gia, bảo vệ dân tộc nhưng lại được họ biến thành các lực lượng để bảo vệ chế độ cộng sản.

Vì chỉ là đảng cai trị, giới cầm quyền cộng sản sợ nhất là 10 chữ “diễn biến hòa bình, tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong đảng và quân đội. Nó nói lên một quá trình tan rã của một đảng cai trị khi đảng này không còn khả năng thích ứng với thời đại.

Bà con ta thường bảo nhau “đừng sợ những gì cộng sản làm mà hãy làm những gì cộng sản sợ”. Đảng Cộng sản sợ nhất là các đảng viên, là các quân nhân, là các cảnh sát viên mang vũ khí quay về với dân tộc. Vì thế muốn giải thể cộng sản chúng ta cần phải đẩy mạnh việc vận động các lực lượng vũ trang quay về với dân tộc.

Chính trị tốt hay xấu

Trải gần 70 năm quốc nạn cộng sản, guồng máy cai trị cộng sản được thiết lập chỉ nhằm mục đích cai trị dân ta. Đảng, quốc hội, nhà nước, đòan thể, quânđội, công an… chỉ là những tổ chức để cai trị. Dưới thể chế cộng sản không có sinh họat “chính trị” mà chỉ có sinh họat cai trị nhằm phục vụ chế độ cộng sản. Thế nhưng ít người trong chúng ta nhận ra điều này, từ thân phận của một người bị cai trị chúng đâm ra hồ nghi và đâm ra ngán ngẩm hai từ “chính trị”. Chúng ta quên rằng chính trị chỉ là làm những việc chính đáng cho đất nước cho quê hương cho nhân lọai.

Trên Báo Việt Luận Úc Châu ngày 30-3-2012, bạn đọc Nguyễn Xuân Quang từ Melbourne đã góp ý người viết như sau: “Giới bình dân ví von chính trị là ‘cục xôi’ có mùi vị thơm ngon, rờ vào dính tay, dễ dàng bóp méo, vo tròn tùy ý, nhưng tham ăn nhiều thì nghẹn. Đến Úc định cư,thiên hạ còn bảo nhau chớ có tin mấy ông chính trị gia vì họ thiếu thành tín, xảo ngôn và trí trá. Đi đôi với chính trị là quyền lực nên có những người vì lý tưởng hay vì đam mê quyền lực, họ say sưa năng nổ tham gia chính trị là vậy.”

Gần 30 năm sống tại Úc quan tâm và sinh họat chính trị, người viết học hỏiđược một điều là động lực tham gia chính trị của các chính trị gia tại Úc chính là vì quyền lực. Lẽ đương nhiên nếu không có các động lực chính trị thì làm sao họ có thể sinh họat chính trị được.

Báo chí Úc hằng ngày bêu xấu các chính trị gia thiếu thành tín, xảo ngôn và trí trá. Thế nhưng ngừơi Úc vẫn tin tưởng vào một hệ thống chính trị do chính ông bà cha mẹ họ và chính họ đã xây dựng hằng trăm năm qua. Họ tham gia chính trị là để bảo vệ quyền lợi chính đáng của bản thân và gia đình. Họ tham gia đảng chính trị, họ đi bầu, họ biểu tình đòi tăng lương, họ biểu tình đòi bảo vệ môi trường, họ vận động các dân biểu nghị sĩ thực hiện những điều họ quan tâm, v.v… Qua đó họ thể hiện lòng yêu nước một cách tích cực vì họ đã làm chủ được của đất nước của họ.

Là một người tị nạn cộng sản người viết luôn tri ân các đảng chính trị,các chính trị gia Úc và người dân Úc. Không phải chỉ vì họ đã mở rộng tấm lòng để tiếp đón những người tị nạn, những người đã bị chính những đồng chủng của họtheo cộng sản kỳ thị khủng bố. Người viết còn tri ân vì chính nhờ những sinh họat chính trị của họ, người viết mới được sống trong một xã hội hài hòa, có được an sinh xã hội, được cơ hội bình đẳng thăng tiến và nhất là có cơ hội để nhận ra những điều tốt đẹp mà các đảng chính trị đã mang lại cho công dân Úc Đại Lợi.

Các thành viên của Khối 8406 không phải là người làm chính trị đúng nghĩa. Chúng tôi là những người đấu tranh. Chúng tôi đấu tranh cho lý tưởng mang lại tự do cho dân tộc Việt Nam.

Khối 8406 một tập hợp của những đấu tranh lại công khai tuyên bố sẽ giải thể sau khi hòan thành nhiệm vụ xây dựng một Hiến Pháp Tự Do cho Việt Nam. Yêu nước yêu tự do chính là động lực cho những người Việt Nam chọn con đường đấu tranh giành lại tự do cho dân tộc Việt Nam. Chúng tôi gắn bó với nhau chỉ vì yêu nước và yêu tự do.

Sự thực vẫn phải là sự thực. Một mai khi Việt Nam đã có một Hiến Pháp TựDo, Khối 8406 sẽ giải thể theo đúng Điều 2.6 Cương Lĩnh Khối đã ghi rõ.

Mặc dù Khối không phải là một tổ chức chính trị chúng tôi luôn luôn khuyến khích các thành viên thành lập hay gia nhập các tổ chức chính trị. Tại Úc châu chúng tôi còn có những thành viên tham gia vào chính đảng Úc và sinh họat chính trị Úc.
Có bạn đọc hỏi thế người viết đã gia nhập đảng chính trị nào chưa ? Để có thể làm việc được với nhiều tổ chức chính trị khác nhau người viết chưa tham gia vào bất cứ đảng chính trị nào. Người viết chỉ xin được làm cảm tình viên của tất cả các tổ chức chống cộng hay đảng chống cộng.

Việt Nam cần đa đảng Chính Trị

Mỗi quốc gia trong mỗi lúc có hòan cảnh khác nhau, mỗi quốc gia lại được hình thành từ nhiều tầng lớp xã hội khác nhau, các tầng lớp này lại luôn thay đổi theo hòan cảnh của cá nhân và xã hội. Vì thế không lạ gì khi quyền lợi và ý kiến chính trị mỗi người dân đều khác nhau có khi lại trái ngược nhau.

Khi quần chúng đã nhận thức được lợi ích chính trị thì những người cùng một xu hướng chính trị, có cùng chung các quyền lợi thường tập hợp nhau thành những tổ chức chính trị. Mỗi tổ chức chính trị sẽ đề ra những chính sách theo quan niệm xu hướng chính trị của mình. Các tổ chức chính trị cạnh tranh nhau qua những chính sách do tổ chức của mình đề ra và khả năng thực hiện chính sách, nhờ đó xã hội càng ngày càng trở nên tiến bộ, đời sống dân chúng được cải thiện và đất nước mỗi ngày trở nên tốt đẹp hơn.

Nói một cách khác cuộc đấu tranh chính trị là một cuộc đấu tranh trường kỳ giữa các tổ chức chính trị với nhau. Tổ chức nào đề ra các quốc sách phù hợp với nguyện vọng của đa số người dân trong từng giai đọan sẽ được người dân trao cơ hội để thực hiện.
Trước khi một quốc sách được hoàn thành thì các tổ chức chính trị phảiđưa ra các quốc sách mới và phải vận động để tòan dân ủng hộ quốc sách mới này, hầu được tiếp tục lãnh đạo quốc gia. Hành động chính trị luôn luôn có tính cách trường kỳ, và lúc nào chính trị cũng đóng lấy vai trò lãnh đạo đưa đất nước thăng tiến.

Việt Nam trong hòan cảnh hiện nay lại cần nhiều tổ chức chính trị nhiều đảng chính trị để âm thầm tập hợp những người có cùng khuynh hướng chính trị nhằm đẩy mạnh công cuộc đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.

Người viết gia nhập Khối 8406 vì mục tiêu chính của Khối là đấu tranh giải thể chế độ cộng sản thành lập một Quốc Hội Lập Hiến sọan ra một Hiến Pháp Tự Do cho Việt Nam. Người viết tin rằng khi Việt Nam chưa có một Hiến Pháp Tự Do thì không một cá nhân, một đảng hay một tổ chức chính trị nào có thể đưa đất nước thóat khỏi vòng suy thóai đưa đất nước đi lên hòa nhập cùng nhân lọai. Một hiến Pháp mới cần phải tập trung được nhiều khuynh hướng khác nhau để đưa ra một mô hình thích hợp nhất với hòan cảnh Việt Nam. Vì thế nhu cầu cần nhiều tổ chức chính trị nhiều đảng chính trị trong hòan cảnh hiện nay là một nhu cầu vô cùng thiết yếu.

Đảng Cộng sản cũng rất sợ khi chúng ta có tổ chức. Khi có tổ chức một người chúng ta sẽ phát triển thành mười, mười phát triển thành trăm, trăm phát triển thành ngàn, và cứ thế, triệu người có tổ chức đang đứng lên để giành lại tự do,để xây dựng dân chủ, công bình, bác ái, đưa đất nước tiến lên hòa nhập vào thếgiới văn minh. Mỗi thành viên Khối 8406 trưởng thành trong đấu tranh chính trịsẽ là những hạt nhân cho sự ra đời và phát triển của các đảng các tổ chức chính trị.

Khối 8406 con đường sẽ vượt qua

Trong quá khứ chúng ta thường vạch lằn ranh quốc cộng, thiện ác, chính tà, đúng sai, bạn thù … để bảo vệ chính kiến, bảo vệ lập trường. Đây là con đường dễ chọn. Chúng ta không cần đối thọai với bất cứ những ai khác suy nghĩ, khác phương cách đấu tranh với chúng ta. Nhờ vậy ở Hải Ngọai chúng ta đã giữ vững được thành trì chống cộng và cũng nhờ vậy ở trong nước chúng ta mới bảo tồn được lực lượng.

Thời thế đã thay đổi để giành lại tự do chúng ta phải chuyển từ thế thủ sang thế công, những thành viên của Khối 8406 chính là những người tiên phong nhận lãnh trách nhiệm nối liền giữa những người trước đây theo cộng sản hay thuộc gia đình cộng sản với những người không đội trời chung với cộng sản, giữa những người đeo đuổi cách thức chống cộng khác nhau, giữa những ngừơi khác tôn giáo, khác tổ chức chính trị, khác hòan cảnh xã hội, … giữa quốc nội và hải ngọai. Vai trò của những thành viên Khối 8406 là tập hợp là kết nối là liên kết mọi cá nhân và lực lượng thành một Khối. Để từ đó phong trào đấu tranh dân chủ có thể vươn lên công khai, trực diện và chủ động giải thể thiểu số cầm quyền cộng sản.

Sáu năm qua mỗi bước tới của Khối 8406 là một bước lùi của thiểu số cầm quyền cộng sản. Vì thế đảng Cộng sản đã thẳng tay đàn áp Khối 8406. Hiện nay 25 thành viên của Khối đang ở trong tù và 27 thành viên khác của Khối đang bi bạo quyền cộng sản cô lập. Là một tổ chức đấu tranh quần chúng Khối 8406 sẽ tiếp tục sát cánh với đồng bào cho đến ngày Việt Nam tự do. Con đường đấu tranh cho đa nguyên đa đảng tại Việt Nam tuy khó khăn nhưng đích đến mỗi ngày một gần hơn.

Ở trong nước anh chị thành viên Khối đang ngày đêm trực diện với bạo quyền cộng sản. Ở hải ngọai chúng tôi nhận lãnh vai trò yểm trợ vì thế chúng tôi rất cần sự ủng hộ cả tinh thần lẫn vật chất để có thể hòan thành nhiệm vụ đã được Tổ Quốc giao cho.
Để phát triển sinh họat Khối 8406 tại hải ngọai, vào ngày thứ bảy 14/4/2012 Khối 8406 ra mắt tại tiểu bang New South Wales Úc Châu. Bài viết này được sửa sọan để thuyết trình trong buổi lễ ra mắt Khối 8406 tại tiểu bang New South Wales Úc Châu vào ngày thứ bảy 14/4/2012 vừa qua.

Melbourne, Úc Đại Lợi

16/4/2012

© Nguyễn Quang Duy

16 Phản hồi cho “Khối 8406 – Một tổ chức chính trị?”

 1. Minh Võ says:

  Lời minh định của Linh Mục Nguyễn Văn Lý

  Linh mục Nguyễn Văn Lý
  Kính gửi: Đồng bào Việt Nam trong và ngoài Nước.

  Huế, ngày 16 – 4 – 2006
  Kính thưa Quý Vị,

  1- Phong trào dân chủ Việt Nam hiện nay là một từ rất mơ hồ, có 2 nghĩa chính :
  (a) Một tổ chức do Gs Hoàng Minh Chính khởi xướng. Ở Hải ngoại có một văn phòng nào đó làm đại diện, không rõ gồm bao nhiêu người. Còn ở quốc nội thì lúc đầu ít nhất có Gs Hoàng Minh Chính và Gs Trần Khuê. Cuối năm 2005, sau khi chúng tôi đã không can ngăn được một chi tiết rất tai hại trong Lời nói đầu của Điện báo ptdcvn.org của PT DCVN , thì hiện nay PT nầy ở quốc nội hình như chỉ còn một mình Gs Trần Khuê, chúng tôi cũng không rõ lắm, vì từ đó chúng tôi không còn bận tâm gì đến Điện báo nầy và PT ấy nữa.
  (b) Một danh xưng tổng quát muốn nói đến một phong trào của toàn Dân Việt Nam gồm bất cứ cá nhân, Nhóm, Tổ chức,… nào đang khao khát cho Quê hương VN sớm có tự do dân chủ chân chính. Do đó, bất cứ Tổ chức nào cũng đều có thể tự nói về mình hoặc nói về Tổ chức khác là thuộc phong trào dân chủ VN cả. Gs Hoàng Minh Chính hiện nay chỉ muốn gắn bó với Nhóm 118, và là một thành viên có thế giá của Nhóm 118, mỗi khi cần, cũng nói về phong trào dân chủ Việt Nam theo nghĩa chung chung ở mục (b) nầy.

  2- Nhóm 118 công dân đấu tranh cho Tự do Dân chủ cho Việt Nam là Nhóm 118 công dân đang sống tại Việt Nam, cùng ký tên chung trong Tuyên Ngôn Tự Do Dân Chủ Cho Việt Nam 2006 ngày 08 tháng 4 năm 2006, hoặc là Tuyên Ngôn của Nhóm 118, hoặc là Tuyên Ngôn 08 tháng 4 năm 2006, hoặc gọi tắt là Tuyên ngôn 2006 cho Việt Nam, hoặc gọn hơn nữa là Tuyên Ngôn 118, dài 5 trang A4, cỡ chữ 13 (kể cả Danh sách 118 người). Mặc dù ngay sau khi Ks Phương Nam Đỗ Nam Hải bị bắt và bị tịch thu Computer lần 1, Gs Hoàng Minh Chính muốn nhờ nhóm Linh mục Huế soạn thay, nhưng chúng tôi từ chối do tôn trọng công việc đang nửa chừng của Ks Hải vì nghĩ rằng Ks Hải không bị giam lâu. Chúng tôi liền nhờ Gs Trần Khuê phác thảo một dàn bài Tuyên ngôn thay cho Tuyên ngôn Ks Hải đang phác thảo để trình Ngài HT Quảng Độ xem, xin Ngài góp ý và ủng hộ. Nhưng sau khi Ks Hải hết bị giam tù (chỉ hơn 1 ngày), Gs Hoàng Minh Chính và tôi đều thúc giục Ks Hải sớm hoàn thành bản sơ thảo. Trước ngày 08-4-2006, Gs Hoàng Minh Chính và tôi đều can ngăn Gs Trần Khuê là không nên nhân lúc Ks Hải đang gặp quá nhiều trở ngại do bị triệu tập liên tục và bị niêm phong thêm 01 bộ Computer thứ 2, không thể tiếp tục hoàn thành Tuyên Ngôn như ý được (bất ngờ Nhóm 118 đã nhanh chóng hoàn thành Tuyên Ngôn và kịp công bố gần đúng thời điểm như dự định), để (Gs Khuê) tự ý viết thêm một tuyên ngôn nào khác mà chúng tôi đều biết trước nội dung sẽ có vài điều chúng tôi không thể tán thành (ví dụ cách đánh giá lại lịch sử VN, lập trường quá sốt sắng muốn ứng cử để vào Quốc hội bù nhìn 2007 khi chưa có một chút bảo đảm nào về đa đảng thực sự cả, mơ hồ về sự “đổi mới” của Đại hội X của ĐCSVN…), nhưng Gs Trần Khuê, một mặt vẫn không dứt khoát rút lui khỏi Danh sách 118, một mặt vẫn âm thầm chuẩn bị một tuyên ngôn khác để công bố tại Embassy Suites Hotel Milpitas, 901 E Calaveras Blvd, Milpitas, CA 95035, sáng thứ Bảy 15-4-2006 (USA), tức quá nửa đêm sáng 16-4-2006 (VN). Vậy bắt đầu giờ phút đó ngày 15 (16) – 4 – 2006, Danh sách 118 công dân Việt Nam ấy không còn có tên Gs Trần Khuê nữa, thay vào đó là Mục sư Ngô Hoài Nở, Sài Gòn, là công dân đã xin tham gia ngay chỉ sau khi Tuyên ngôn của nhóm 118 được công bố vài giờ đồng hồ ngày 08-4-2006. Trước giờ khai mạc công bố tuyên ngôn dân chủ nào đó của Gs Trần Khuê, Gs Hoàng Minh Chính còn xác nhận lại với chúng tôi lần cuối là Gs Hoàng Minh Chính chỉ biết và ủng hộ một Tuyên ngôn duy nhất của nhóm 118 mà thôi. Dù được mời để phát biểu, Gs cũng không rõ nhóm Bs Nguyễn Xuân Ngãi sẽ công bố bản tuyên ngôn nào, vì Gs vẫn tưởng lầm rằng họ sẽ công bố Tuyên ngôn của nhóm 118 (!)…

 2. nguoi mien xuoi says:

  Làm gì có lợi cho dân cho nước thì không bao giờ bị đào thải ,muốn xóa bỏ một chế độ độc tài đâu phải một ngày một tháng một năm lại nhất là chế độ độc tài đảng trị,có khi cả hai mươi năm,đường dài mới biết ngựa hay ,khó khăn vất vả trăm bề ,nhưng hiện nay củng có thuận lợi là người dân bắt đầu có tín hiệu đấu tranh chống đối lại với nhà cầm quyền ,hảy nương theo góp gió thành bảo biết đâu thời gian sẻ mau chóng gần hơn cho thành công .

 3. NGÀN KHƠI says:

  CÁC MÁC VÀ CHÍNH TRỊ

  Các Mác lý luận xã hội loài người từ trước đến nay chỉ có đấu tranh giai cấp. Tức chỉ có hai giai cấp đối nghịch nhau thay nhau tồn tại : giai cấp thống trị và giai cấp bị trị. Trong ý nghĩa đấu tranh giai cấp đó, thời đại mới là thời đại giai cấp công nhân đấu tranh diệt xã hội tư bản, trở thành giai cấp thống trị và tiến tới xóa bỏ giai cấp, thực hiện xã hội không giai cấp. Chuyên chính của giai cấp vô sản là điều kiện nhằm xóa bỏ giai cấp, khiến xã hội không còn giai cấp nữa. Đây là cách suy nghĩ vừa khiên cưỡng vừa mê tín, vừa dốt nát của Các Mác. Bởi nếu đấu tranh giai cấp là suy luật khách quan triền miên của lịch sử, tại sao tới thời kỳ vô sản chuyên chính, đấu tranh giai cấp lại sẽ biến mất, một chuyện hoàn toàn ngoại lệ, không bình thường của lịch sử. Đó chỉ có thể là sự ngụy biện, sự suy diễn hoàn toàn phi lô-gích, phản lô-gích của Các Mác. Đó là điều mà những kẻ mù quáng, nịnh bợ đã mê muội cho là đỉnh cao của trí tuệ loài người, là thiên tài của nhân loại. Có nghĩa, nếu đấu tranh giai cấp là một ý tưởng ngụy tạo, đặt điều, giả tạo, huyễn hoặc do Mác đưa ra sai trái, phản thực tế, không khách quan, việc Mác chủ trương chuyên chính vô sản hay chuyên chính của giai cấp công nhân thế giới quả là một sự phịa đặt tai hại, phản lại nguyên tắc tự do dân chủ khách quan của xã hội loài người. Ngược lại, nếu đấu tranh giai cấp hay đấu tranh giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị là sự thay đổi liên tiếp, thường xuyên, tất yếu, tất nhiên nó sẽ không bao giờ dừng lại ở giai cấp nào cuối cùng nào được, và như thế cũng không thể nào có được xã hội không giai cấp, xóa hết giai cấp như một sự mơ mộng hão huyền. Chỉ điều đó thôi, cũng đã cho thấy được sự dốt nát trong lý luận, hay sự lễu lự trong lập luận, hoặc sự ngụy biện trong lập luận của Mác. Vả chăng lấy cơ sở nào để nói được giai cấp vô sản quốc tế, hay giai cấp công nhân quốc tế, sẽ lãnh đạo thế giới. Nếu những cá nhân, những tập thể, những nhóm người nào đó chỉ nhân danh giai cấp công nhân, mà đó không phải thực chất như thế, thì sự việc sẽ thế nào ? Điều đó cũng lại cho thấy sự rẻ tiền, nông cạn, non nớt, trong hiểu biết về mặt lý luận của Mác. Nên nói chung lại, Mác quả thật giống như một người ăn chưa no lo chưa tới, một anh chàng gàn bường, si mê, quá mê tín vào học thuyết biện chứng luận của Hegel, để tưởng tượng ra giai cấp đấu tranh như là động lực phát triển của lịch sử, khiến thành ngây thơ chủ trương việc dùng giai cấp đấu tranh đề xóa bỏ đấu tranh giai cấp, cốt nhằm tiêu diệt mọi giai cấp. Đó là kiểu lý luận mà người bình dân gọi là mang tơi chữa lửa, hay dùng lửa để chữa lửa, khiến hoặc tơi bị cháy, hoặc lửa càng được bốc cao hơn. Chính trong cách lý luận ngược đời, dốt nát như vậy, mà vô hình chung quan điểm đấu tranh giai cấp, quan điểm chuyên chính giai cấp của Mác, đã trở thành một quan điểm bệnh hoạn, điên dại, chỉ đưa nhân loại và các dân tộc vào ngỏ cụt của sự chiến tranh, sắt máu, và sự độc tài độc đoán, một cách phản thực tế, phản khách quan, phản nhân bản, hay thật sự vô cùng tai hại, mà bất kỳ người nào có nhận thức tỉnh táo, sáng suốt, đều cũng thấy ra được. Bởi vậy, cũng có thể nói chính trị của Các Mác là một thứ chính trị ngụy biện, phản chính trị, hay một loại chính trị đầu độc, nhũng nhiểu, nhiễu loạn. Thật sự nó hoàn toàn khác xa với cả ngay trong thời cổ đại, chính nhà hiền triết phương Đông vĩ đại là Khổng tử, đã từng định nghĩa về chính trị một cách ngắn gọn, tinh tế, đúng đắn, súc tích, hữu ích, và trong sáng, trong quan niệm vững chắc : “Chính giả, chính dã” (政者正也, tức chính trị là điều thực hiện sự ngay chính, công bằng, không thể tà vạy, quả đúng là như thế đó).

  ĐẠI NGÀN
  (22/4/12)

 4. Linh mục Phan Văn Lợi, Huế, VN says:

  Thưa Ông Lê Diễn Đức
  Quả là ngay sau khi Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho VN ra mắt (08-04-2006), thì có ngay sự chia rẽ, đúng ra là xé lẻ, nhưng chỉ là một trường hợp duy nhất. Đó là ông Trần Khuê, có tên trong số 118 người ký tên đầu tiên, gần một tuần sau đó (14-04-2006) đã ra một bản văn khác: Tuyên ngôn Dân chủ cho VN, chỉ mỗi mình ông ta ký tên. Khối 8406 sau đó vẫn tiếp tục đi con đường của mình, với số người ký từ trong lẫn ngoài nước ngày càng đông đảo, với một ban đại diện lâm thời không hề tranh chấp nhau, dù có thay đổi nhân sự (do thay thế người bị đi tù, chẳng hạn linh mục Nguyễn Văn Lý, nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trung tá Trần Ạnh Kim).
  Ông bảo Khối 8406 nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vậy Ông nghĩ sao về những điều sau đây:
  Trong 6 năm qua, Khối 8406 đã có:
  - 32 kháng thư vạch trần sai lầm và tố cáo tội ác của đảng và nhà cầm quyền CSVN.
  - 33 lời kêu gọi và tuyên bố (nhận định) về nhiều vấn đề và sự kiện quan trọng trong đất nước (Tuyên bố mới nhất -ra ngày 20-04-2012- là về quyền tư hữu ruộng đất nhân vụ án Đoàn Văn Vươn).
  - một chương trình phát thanh hàng tuần, kể từ năm 2007.
  - một diễn đàn paltalk mà tới nay đã lên tới 204 buổi.
  - một trang blog: http://khoi8406vn.blogspot.com/ và một trang web: http://8406vn.com.
  - một bán nguyệt san in trên giấy phát hành chui tại quốc nội, nay đã lên tới số 145. Số mới này có bài của Ông đấy: “Cờ đỏ sao vàng không phải….”
  - nhiều hoạt động rải truyền đơn, giăng biểu ngữ ở Hà Nội, Thái Bình, Hải Phòng, Sài Gòn…
  - một tủ sách đấu tranh với 33 tập và đã in hàng chục ngàn bản lưu hành trong nước.
  - 49 thành viên đã và đang ngồi tù CS với tổng mức án là 215 năm, chưa kể 3 thành viên chưa có án.
  - 20 thành viên đã được trao các giải nhân quyền của người Việt Nam và 27 thành viên được trao các giải nhân quyền quốc tế.
  - các văn phòng đại diện và ban tư vấn tại Hoa Kỳ, Canada, Úc châu.
  Nếu Ông muốn biết chi tiết hơn, kính mời Ông ghé thăm trang blog và trang web của Khối 8406 nói trên.
  Trân trọng kính chào Ông

  -

 5. CôngĐài says:

  Tôi vừa đọc phản-hồi của Lê Diễn Đức. Như đã trình-bày trong phản-hồi trước của tôi, tôi chưa am-hiểu lắm về Khối 8406, nhưng xuyên qua bài viết chủ, tôi hoan-nghênh tinh-thần Khối này. Tuy nhiên 6 năm qua ( từ 2006) chưa đủ dài để đánh-giá được một tiến-trình. Tư-tưởng chỉ-đạo cho hành-động. Nội-dung quả như trình-bày của bài chủ, là đường-lối v.v.. của Khối thì rất đáng hoan-nghênh. Tôi chưa hiểu ý ông LDĐ muốn gì, nhưng nếu có sự chia-rẽ, nghi-kỵ, tranh-giành v.v.. là điều đương-nhiên phải có trong bất kỳ tổ-chức nào. Huống gì Khối 8406 là một sự kết-hợp đa-dạng của những cá-nhân từ mọi thành-phần, tổ-chức, tổ-chức chính-trị … miễn là có cùng một ý-hướng chung là tranh-đấu nhằm giải-thể chế-độ đảng-trị CSVN hiện nay, và khi đạt được mục-tiêu , khối này sẽ giải-tán. Những nhược-điểm buộc phải có trong bất kỳ tổ-chức nào, huống gì một tổ-chức đa-dạng góp-nhặt với rất nhiều người còn có những mục-tiêu riêng – tạm coi là thứ-yếu – khác nhau, thì tránh sao khỏi những mưu-đồ riêng-tư cho cá-nhân hoặc cho tổ-chức gốc – tuy tạm thời đặt sau mục-tiêu chung của Khối, nhưng thực-tế thì có thể chưa hẳn vậy – Tuy nhiên, đó chỉ là nhân-sự, và sẽ không chóng thì chầy, những mưu-đồ riêng-tư đó sẽ bị lật-tẩy, sẽ bị đào-thải thôi bởi những người khác sáng-suốt, công-minh hơn. Quí hồ việc chỉ-đạo tốt, đường-lối nhất-quán, mục-tiêu không thay-đổi v.v.., những người nhận trách-nhiệm lãnh-đạo có lý-tưởng, công-tâm và kiên-trì thì không sợ không có người ủng-hộ. Tôi mong ông LDĐ đừng bi-quan, trừ phi ông quá chủ-quan hoặc có ý-đồ riêng. Chào.

 6. Dỹ nhiên, ai cũng có thể viết hoặc nói lên những suy nghĩ của mình về bất cứ một vấn đề gì, theo đúng tinh thần đa nguyên vốn có của cuộc sống. Tuy nhiên, đọc những dòng nhận xét trên đây của ông Lê Diễn Đức về Khối 8406, tôi có cho rằng: Đó là những lời phát biểu hết sức chủ quan, tùy tiện, thiếu cơ sở thực tiễn và đặc biệt là hết sức vô trách nhiệm đối với phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam nói chung và Khối 8406 nói riêng.

 7. Khối 8406 xuất phát là môt phong trào xã hội vận động dân chủ và nhân quyền có thể nói thu hút sự ủng hộ rộng rãi nhất từ hơn 2 thập niên nay trong chế độ CSVN, trong nước cũng như nước ngoài. Nhưng rất đang tiếc đã nhanh chóng đánh mất vì trí này ngay từ khi ra mắt bản tuyên ngôn. Tôi đã từng viết bài “Chia nhau chiếc bánh ‘nhà dân chủ lớn’” vào thời điểm ấy trên Đàn Chim Việt với hàng trăm ý kiến tranh cãi gay gắt của dư luận và hàng chục ngàn lượt người đọc.

  Các nhà tranh đấu dân chủ đã chia rẽ, tranh giành nhau vị trí khởi xướng, sáng lâp, làm suy giảm ngay lập tức uy tín và mất lòng tin, đặt ra nhiều nghi kỵ.

  Đến nay nó chỉ tồn tại mang tính danh nghĩa, thậm chí một số người vẫn tận dụng nó vì hối tiếc, nhưng trong thực tế không còn là biểu tượng tranh đấu hay niềm tin có ý nghĩa nào cho người dân trong nước. Đây là thực tế phũ phàng và đau lòng, mà mỗi ai tham gia hoạt động chính trị và xã hội nên tỉnh táo và sáng suốt nhìn nhận và xem là bài học cay đắng.

  • Linh mục Phan Văn Lợi, Huế, VN says:

   Thưa ông Lê Diễn Đức
   Quả là ngay khi vừa ra mắt bản Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam (08-04-2006), đã có sự chia rẽ, đúng hơn là sự xé lẻ, nhưng chỉ là một trường hợp duy nhất, đó là ông Trần Khuê (1 trong 118 người ký tên đầu tiên) gần một tuần sau đó (14-04-2006) đã tự mình ra một bản văn khác, lấy tên là Tuyên ngôn Dân chủ, và Tuyên ngôn này chỉ thấy có duy nhất tên của ông ta. Từ đó đến nay, ban điều hành Khối đã có nhiều lần thay đổi nhân sự (lý do: một số thành viên đi ở tù), nhưng giữa chúng tôi chưa bao giờ có sự tranh giành quyền lực hay địa vị cả.
   Ông cho rằng Khối 8406 nay chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Thế Ông nghĩ sao về việc từ đó cho đến nay, Khối 8406
   - đã ra 32 Kháng thư vạch trần sai lầm và tố cáo Cộng sản VN.
   - đã ra 33 Tuyên bố và Lời kêu gọi đề cập đến các vấn đề và sự kiện quan trọng tại VN. Tuyên bố mới nhất (20-04-2012) là về quyền tư hữu ruộng đất nhân vụ án Đoàn Văn Vươn).
   - đã có một chương trình phát thanh hàng tuần kể từ năm 2007
   - đã có một diễn đàn Paltalk tới nay đã lên tới 204 buổi.
   - đã có một trang blog và một trang web (xin xem địa chỉ bên dưới).
   - đã có các văn phòng hải ngoại tại Hoa Kỳ, Canada và Úc châu.
   - đã có một bán nguyệt san in trên báo giấy phát hành chui tại quốc nội là Tự do Ngôn luận nay đã lên tới số 145.
   - đã có 49 thành viên đã và đang ở tù CS với tổng mức án 215 năm và 3 thành viên bị giam chưa xét xử.
   - đã có 20 thành viên nhận được các giải nhân quyền của người Việt Nam và 27 thành viên nhận được các giải nhân quyền của quốc tế.
   Nếu Ông muốn biết thêm về tổng số các thành viên (đã ghi danh) cũng như các hoạt động của Khối 8406, xin mời Ông vào:
   trang blog: http://khoi8406vn.blogspot.com/ và trang web: http://8406vn.com.
   Xin cảm ơn Ông và kính chào Ông.

   • Phan BA says:

    Đây có phải chính là Linh Mục Lợi không? nếu đúng như vậy thì quý hoá quá. Tôi rất có cảm tình với khối 8406, đã dám thẳng thắng tranh luận phải trái với nhà nước cộng sản.

    Tôi mến anh Hoành, cô Hạnh và anh Hải. Nếu khối 8406 uỷ nhiệm một tổ chức bên này như TT Asia, và các tổ chức bên Úc nữa, bán áo thun của khối 8406, dùng tiền đó để mua quà gởi cho anh Hoành, cô Hạnh, chú Kim vv.. và dùng cho khối 8406 nữa, thì tôi nghĩ có nhiều người ủng hộ.

    Hôm nay Chúa Nhật, tôi cầu Chúa thêm sức cho Linh Mục.

   • TTLan-Paris says:

    Xin ông Phan BA có tiện thì ghé vào trang http://www.tnlt.net của quỹ tù nhân lưong tâm, để hỗ trợ những ngừơi tù lương tâm mà ông mến phục. QTNLT hỗ trợ Khối 8406 trực tiếp qua LM Lợi, và một số thành viên quốc nội của quỹ. Cũng như Khối 8406, qtnlt chỉ hoàn toàn thiện nguyện trong nỗ lực đấu tranh cho Dân Chủ Tự Do Nhân Quyền bằng cách hỗ trợ những ‘Chiến sĩ Tự Do’ trong nước nhưng không có một chưong trình (agenda) chính trị nào riêng tư. Qtnlt, ở Úc Châu, có chiến dịch bán áo thun hay đặt tranh để gây quỹ giúp những nạn nhân và tù nhân chính trị dưới chế độ csvn. Xin kính mời ông vào trang mạng để tìm hiểu thêm về các công tác của Quỹ, và qua quỹ trực tiếp giúp khối 8406. Thân kính, TTL

   • Phan BA says:

    Hey! tôi tưởng tổ chức gì lớn, có uy tín, nhiều người biết; còn cái này thì chỉ có Phung Mai rồi liên lạc Tran Khai Thanh Thuỷ!!!

    Tiền bạc, sổ sách ai coi, ai kiểm soát!!!

   • Tiếp thị says:

    TTLan quả là thiên tài tiếp thị, tôi từng làm trong lĩnh vực marketing nhưng không nhanh nhạy được như TTLan đâu. Phải chăng đây là sở trường quyên tiền đồng bào trong bất kỳ tình huống nào?

   • TTLan-Paris says:

    Ông Phan BA hỏi thăm cách giúp khối 8406 thì tôi chỉ dẫn. Bao nhiêu ngừơi trên khắp 5 châu đều thiện nguyện giúp các tnlt qua cách này. QTNLT có ban chấp hành, có ban quan trị và sổ sách minh bạch, gửi tiền về đến tận tay những ngừơi nạn nhân cs, đều có hình chụp hay thâu băng lời cảm tạ. LM Lợi cũng là một trong những ngừơi giúp phân phát hiện kim đến từng gia đình nạn nhân. Xin mời lên trang mạng tnlt.net và tự tìm hiểu, chẳng ai bắt buộc ai phải làm gì cả trong thế giới tự do hải ngoại. Nhưng hành động thì khó, chỉ trích và trọc gạy bánh xe thì dễ lắm…

   • LẠI MẠNH CƯỜNG says:

    Xin cám ơn sự lên tiếng kịp thời của linh mục Nguyễn Văn Lợi.

    Lại Mạnh Cường

  • Duyên Vương says:

   “Chia nhau chiếc bánh ‘nhà dân chủ lớn’”, “tranh giành nhau vị trí khởi xướng”

   Thật ra theo tôi biết chỉ có một hai người có liên hệ lúc thành lập K8406, nhưng bây giờ, đi đâu, phát biểu ở đâu, họ cũng xưng xưng là “người khởi xướng” (mà thực chất nói thẳng là để kiếm tiền của hải ngoại), nên gây hiểu lầm.

   Ông Lê Diễn Đức phát biểu vơ đũa cả nắm không những không công bằng cho những người khởi xướng K8406 với mục đích chân chính (họ không bao giờ tranh giành vị trí khở xướng như những kẽ cơ hội) và ngay cả những người đang âm thầm hoạt động cho tôn chỉ đó (nhưng không bao giờ tuyên bố này nọ).

   Thành viên 8406

 8. CôngĐài says:

  Cám ơn sự phân-tích của tác-giả bài chủ. Qua sự phân-tích tỉ-mỉ này, tôi thú thật, đây là lần đầu-tiên – sau khi đọc kỹ bài này – tôi mới thực-sự hiểu được Khối 8406 về ý-nghĩa, cương-lĩnh, tổ-chức và những giới-hạn mà Khối tự đặt ra cho mình. Nếu đó là đường-hướng thật-sự mà Khối này đang tiến-hành cách trung-thực, nếu mà những người lãnh-đạo quyết-tâm và thiện-chí theo đúng đường-hướng đó, cương-lĩnh đó, thì quả-thật rất là đáng hoan-nghênh. Với sự tồn-tại từ 6 năm qua, không ít gian-nan, Khối này đã chứng-minh họ đã đi đúng, làm đúng với chính-nghĩa theo quan-niệm chung, dù ý-nghĩa của chính-nghĩa tự nó chỉ là tương-đối. Tôi lần nữa rất hoan-nghênh tinh-thần và việc làm của Khối này. Tôi không cần phải chúc, mà có thể khẳng-định trước rằng Khối 8406 sẽ thành-công, sẽ là mủi tiên-phong, là động-lực chính trong công-cuộc chung nhằm giải-thể chính-quyền đảng-trị CSVN hiện nay. Ao-ước Khối 8406 mỗi lúc mỗi đông-đảo thành-viên về phẩm cũng như lượng để mục-đích của Khối, cũng là nỗi mong-ước của riêng tôi, và cũng chắc là của rất nhiều người đồng-tình như thế, mau-chóng đạt được. Chào.

Phản hồi