WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Giám mục cao tuổi nhất thế giới, Antoine Nguyễn Văn Thiện qua đời

GM Nguyễn Văn Thiện

Vị giám mục lớn tuổi nhất trên thế giới hiện nay vừa mới qua đời ở độ tuổi 106 tuổi, 2 tháng. Đó là cha Antoine Nguyễn Văn Thiện, một người gốc Việt Nam, sinh ngày 13/03/1906 ở Cái Cồn (thuộc Cần Thơ). Ông Antoine Nguyễn Văn Thiện qua đời hôm 13/05/2012 tại Paris vì tuổi già.

Cha Antoine Nguyễn Văn Thiện được thụ phong linh mục năm 1932. Trong những năm từ 1960 tới 1968 ông là Tổng giám mục giáo phận Vĩnh Long tại miền Nam Việt Nam thay cho người tiền nhiệm trước đó là Pierre Martin Ngô Thục Đình. Ông là người thân cận với gia đình cố tổng thống Ngô Đình Diệm. Sau năm 1975 ông sống tại Pháp.

Đức Giám mục Nguyễn Văn Thiện đã tham gia bốn phiên trong thời gian Vatican II và được cho là một vị giáo chủ Việt Nam có nhiều đóng góp cho tòa thánh Vatican.

Năm 2003 ông về hưu và sống trong ngôi nhà dành riêng cho linh mục tại Nice (miền Nam nước Pháp).

Báo chí trong nước không nhắc gì tới sự qua đời của vị giám mục công giáo gốc Việt lớn tuổi nhất thế giới.

© Đàn Chim Việt

 

 

Phản hồi