WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Blogger Nguyễn Hữu Vinh giáo dục lòng yêu nước cho MTTQ

Chiều 14/7/2012, Mặt trận Tổ quốc Phường Giáp Bát đã đến nhà Blogger J.B Nguyễn hữu Vinh vận động anh không đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược vì “đã có đảng và nhà nước lo”.

 

18 Phản hồi cho “Blogger Nguyễn Hữu Vinh giáo dục lòng yêu nước cho MTTQ”

  1. Hoàng Độ says:

    Đảng và nhà nước đang lo bỏ tiền vào túi riêng, bảo vệ tập đoàn thống trị, bảo vệ đặc quyền đặc lợi, không muốn làm phiền lòng đàn anh TC.

  2. peter_the Great says:

    Anh Vinh cứ cho phái đoàn MTTQ đến lần tới với điêu kiện là họ đem theo Đại sứ TQ Khổng Huyễn Hựu để anh thay mặt NDVN trả lại 16 chử vàng và 4 tốt và chửi thẳng mặt hắn

  3. Hà Nội says:

    hi hi, thời bao cấp đã qua từ lâu rồi. Cái thời mà mọi thứ đều phải trông chờ vào nhà nước đã qua rồi. Bây giờ người ta đang cố xóa bỏ chế độ xin – cho. Vậy mà người ta lại cứ cố bấu víu vào nhà nước với vào đảng cơ chứ. đến yêu nước cũng phải xin – cho thì còn ra làm sao.

Phản hồi