WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại hội liên kết đấu tranh dân chủ cho Viet Nam

ông Nguyễn Trung Cao trưởng ban tổ chức Đại hôi lien kết đấu tranh Dân Chủ cho Việt Nam

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung Cao trưởng ban tổ chức Đại hôi liên kết đấu tranh Dân Chủ cho Việt Nam dành cho Đàn Chim Việt.

Ông có thể cho biết mục đích của Đại Hội?

Đúng như danh xưng “Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam”, Đại Hội có mục đích mời gọi các Đoàn Thể có cùng mục tiêu giải thể chế độ độc tài cộng sản để đem lại tự do dân chủ cho đất nước cùng ngồi lại với nhau để bàn thảo về những công tác cụ thể, khả thi và hữu hiệu có thể cùng làm với nhau hầu yểm trợ cho cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước. Trong Đại Hội này, chúng tôi không bàn về lý thuyết hay đường lối, vì mỗi Đoàn Thể đều đã có lý thuyết, đường lối riêng của mình, mà chỉ bàn đến những việc cụ thể có thể cùng làm với nhau. Có thể nói, Đại Hội này mang tính “hướng về hành động” (action oriented).

Vì sao Đại Hội lại được tổ chức vào thời điểm này?

Hiện nay, quê hương Việt Nam đang rất nguy ngập, có thể nói đang đứng trên bờ vực thẳm. Một đằng Trung cộng muốn xâm chiếm đất nước ta; đằng khác bạo quyền CSVN đang tiếp tay đồng lõa tạo điều kiện cho Trung cộng tiến chiếm Việt Nam một cách dễ dàng hơn, không cần chiến tranh; đằng khác nữa là người dân trong nước đang phẫn nộ muốn nổi dậy nhưng bị bạo quyền CSVN đàn áp thẳng tay. Trước tình hình hết sức nguy ngập ấy, thiết tưởng người Việt hải ngoại cần phải có đủ sức mạnh để cứu nguy đất nước, nhất là yểm trợ hữu hiệu cho cuộc nổi dậy của đồng bào trong nước.

Muốn có đủ sức mạnh, chúng ta phải tổng hợp các sức mạnh riêng lẻ của các Đoàn Thể, đảng phái lại. Chúng ta không thể tiếp tục kiểu đấu tranh mạnh ai nấy làm một cách rời rạc, mà phải ngồi lại với nhau để cùng hợp tác trong việc yểm trợ cuộc đấu tranh tại quốc nội, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông vận, quốc tế vận, quần chúng vận tại hải ngoại. Điều quan trọng là phải làm sao tạo được một tiếng nói thống nhất trong tất cả những mặt trận truyền thông vận, quốc tế vận, quần chúng vận… Có như thế tiếng nói của đồng hương người Việt hải ngoại mới thật sự có sức mạnh.

Đại Hội được tổ chức vào ngày nào, tại đâu, nội dung thế nào?

Đại Hội được tổ chức vào ngày thứ bảy 11/8/2012, từ 9g00 sáng đến 5:30 chiều, tại Unify Event Center, số 765 Story Rd, Thành phố San Jose, Bắc California.

Như vậy, Đại Hội gồm hai buổi:

– Buổi sáng, từ 9g00 đến 12:00, dành cho Đại Diện các Tổ Chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo, các Nhân Sĩ để bàn thảo về những công tác cụ thể có thể cùng thực hiện hầu yểm trợ thiết thực cho công cuộc đấu tranh dân chủ tại quê nhà, và phương cách thực hiện. Sau 12:00, có bữa cơm trưa.

– Buổi chiều, từ 1:30 trưa đến 5:30 chiều, dành cho các Đồng Hương cùng với các Tổ Chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo, các Nhân Sĩ… Sau phần phát biểu của Lm Phan Văn Lợi từ trong nước, mọi người sẽ theo dõi 3 diễn giả là (1) Gs Nguyễn Văn Canh, trình bày về Mối nguy cơ mất nước & phương thức vận động Quốc Tế; (2) Lm Nguyễn Văn Khải, trình bày về Hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay & sự cần thiết phải liên kết đấu tranh; (3) Ns Trúc Hồ, trình bày về Phương thức vận động quần chúng & vũ khí lợi hại của truyền thông.

Xen giữa các mục chính yếu, có phần phụ diễn Văn Nghệ Đấu Tranh do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn & Đoàn Văn Nghệ Dạ Khúc Colorado cùng với các Ca Sĩ địa phương phụ trách.

Tới 6:00 chiều, có bữa cơm tối thân mật với những mục văn nghệ đấu tranh, dành cho tất cả mọi người tham dự Đại Hội.

Ông có thể nói rõ hơn về việc tổ chức Đại Hội và  Đại Hội được tổ chức thế nào?

Là một Đại Hội Liên kết, nên Đại Hội này do nhiều Đoàn Thể cùng đứng ra tổ chức. Các Đoàn Thể tham gia tổ chức là theo sáng kiến và lời mời gọi của Khối 8406 Hoa Kỳ. Khối 8406 Hoa Kỳ chỉ là Đoàn Thể khởi xướng, còn mọi quyết định của Đại Hội thì đều do các Đoàn Thể và Đồng Hương cùng góp ý và biểu quyết. Quyết định cuối cùng là do Ban Điều Hợp tổng kết theo ý kiến chung của đa số.

Như vậy vai trò của Khối 8406 Hoa Kỳ trong Đại Hội này như thế nào?

Khối 8406 Hoa Kỳ chỉ là Đoàn Thể khởi xướng ý tưởng liên kết này, và ý tưởng này đã được một số Đoàn Thể khác hưởng ứng. Các Đoàn Thể này đã liên kết với Khối 8406 Hoa Kỳ để cùng tổ chức Đại Hội này. Sự liên kết này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Khối 8406 được ghi trong Cương Lĩnh của Khối trong phần “Mục đích” như sau: “(Khối 8406) Thúc đẩy liên kết các Tổ chức và các cá nhân – kể cả những người Nước ngoài- cùng chung mục đích, tạo thành một Liên Minh Dân Tộc. Liên minh này hoàn toàn chỉ sử dụng các phương cách bất bạo động để áp lực buộc Đảng & Nhà cầm quyền CSVN từ bỏ mưu toan và thực hiện việc độc quyền lãnh đạo đã gây ra quá nhiều tác hại cho Tổ quốc VN suốt hơn 75 năm qua (1930 – 2006).

Khối 8406 Hoa Kỳ cũng như các Đoàn Thể tham gia tổ chức Đại Hội chỉ mời gọi và tạo điều kiện để các Đoàn Thể khác cùng ngồi lại với nhau, cùng bàn thảo xem có thể làm việc chung với nhau những công tác nào. Các Đoàn Thể tham gia tổ chức chỉ đóng vai trò điều hợp chứ không điều hành, mục đích là để những quyết định của Đại Hội phải là ý muốn chung của đa số các Đoàn Thể tham dự… Về mặt này, mỗi Đoàn Thể tham gia tổ chức, trong đó có Khối 8406 Hoa Kỳ, cũng chỉ là một Đoàn Thể như bao Đoàn Thể khác tham gia mà thôi.

Trong nhiều năm qua, Cộng đồng Người Việt Hải ngoại đã có biết bao nỗ lực liên kết các tổ chức, Đoàn Thể lại với nhau, nhưng chưa nỗ lực nào thành công; trái lại, người ta chỉ thấy các cộng đồng người Việt bị phân hóa chưa kết hợp được với nhau. Nhiều người đã bi quan cho rằng việc đoàn kết người Việt Hải ngoại chỉ là một giấc mơ, một điều không tưởng. Tại sao những Đoàn Thể chủ trương Đại Hội này lại làm một điều có vẻ như không tưởng, hay có thể nói là rất khó khăn, chưa ai thành công như vậy?

Cho đến nay, chúng ta chưa thành công trong cuộc đấu tranh chống cộng sản để thực hiện một chế độ tự do dân chủ, chính vì chúng ta chưa chịu thật sự liên kết với nhau, hợp tác với nhau để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Chúng tôi cho rằng: Nếu chúng ta chưa thành công, thì chúng ta càng phải tiếp tục nỗ lực thực hiện sự liên kết này cho đến khi nào thành công mới thôi. Cũng tương tự như việc đấu tranh, chúng ta đã đấu tranh suốt gần 40 năm rồi mà vẫn chưa thành công, chẳng lẽ vì thế mà chúng ta bỏ cuộc, không tiếp tục đấu tranh nữa hay sao? Thấy thất bại rồi nản chí bỏ cuộc, chính là tinh thần chủ bại mà chúng ta cần phải tuyệt đối xa tránh.

Trái với tinh thần chủ bại, chúng ta cần phải quan niệm: “Thất bại là mẹ thành công”. Những thất bại trong quá khứ giúp chúng ta rút ra được những bài học quý giá cho hiện tại và tương lai. Chúng ta cần phân tích xem tại sao chúng ta đã thất bại. Khi chúng ta xác định được những lý do khiến chúng ta đã từng thất bại, và nếu chúng ta tránh được những lý do ấy thì chúng ta có nhiều hy vọng thành công hơn.

Theo các ông thì những lý do nào đã khiến cho những nỗ lực liên kết trước đây đã bị thất bại?

Theo chúng tôi thì đã từng có những Đoàn Thể mời gọi các Đoàn Thể khác liên kết với mình để cùng đi theo đường lối của mình, hoặc do mình lãnh đạo… mà chúng tôi tạm mô tả bằng kiểu nói: “Xin mọi người hãy đoàn kết sau lưng chúng tôi, dưới ô dù của chúng tôi”. Kiểu liên kết này không thành công được vì chẳng ai chịu bỏ đường lối mà mình chủ quan cho là đúng nhất để theo đường lối của một Đoàn Thể khác.

Có những nỗ lực liên kết bằng cách xin mọi người cùng bàn thảo để cùng xác định một đường lối chung. Đây là liên kết theo kiểu thống nhất lý thuyết”. Nhưng kiểu liên kết này khó có thể thực hiện được, vì mỗi tổ chức đều có những quan niệm riêng, đường lối hoạt động riêng rất khác nhau, và thường xác tín rằng đường lối của mình là hay nhất, hữu hiệu nhất, nên việc thống nhất về đường lối là rất khó thực hiện.

Vậy thì Đại Hội này sẽ liên kết theo kiểu nào?

Qua những cuộc biểu tình thành công đáng kể, chúng tôi nhận thấy những cuộc biểu tình ấy gồm rất nhiều đoàn thể, tổ chức, tôn giáo khác nhau, có những đường lối, chủ trương chính trị rất khác nhau. Có những cuộc biểu tình rất lớn, quy tụ hàng mấy ngàn người như cuộc biểu tình chống Trần Trường ở Santa Ana (Nam Cali); hay mới đây, việc kêu gọi ký thỉnh nguyện thư gửi lên TT Obama vào đầu năm 2012 vừa qua, do đài SBTN khởi xướng, đã đạt đến con số rất lớn và rất bất ngờ là 150.000 người ký.

Qua những sự kiện đó, chúng tôi rút ra những kết luận sau đây:

 1. Người Việt Hải ngoại đã từng đoàn kết một cách thành công. Từ đó suy ra rằng khả năng đoàn kết của Người Việt Hải ngoại không phải là một giấc mơ, một điều không tưởng, mà là điều có thể thực hiện được, miễn là biết cách thực hiện.
 2. Qua những lần đoàn kết thành công ấy, chúng ta có thể nhận ra rằng: muốn kêu gọi đoàn kết hay liên kết, chúng ta cần đề ra những việc làm cụ thể, dễ thực hiện (ai cũng làm được), và thật sự hữu hiệu hay hữu ích cho công cuộc đấu tranh, nhất là dễ dàng đạt được sự đồng thuận của mọi người.
 3. Phải tìm ra được mẫu số chung, tức những yếu tố tạo sự đồng thuận của mọi người, mọi đoàn thể. Sự đồng thuận đó khó có thể có được về mặt lý thuyết, đường lối, nhưng có thể dễ dàng đạt được về mặt hành động, tức những việc làm. Chẳng hạn các Đoàn Thể dù lập trường hay đường lối đấu tranh chính trị có khác nhau bao nhiêu đi nữa, thì cũng đều có những hành động hay việc làm giống nhau như yểm trợ tài chánh cho quốc nội, vận động quần chúng, vận động chính giới, biểu tình khắp nơi, ký thỉnh nguyện thư, viết bài hoặc phát biểu trên các phương tiện truyền thông (truyền hình, truyền thanh, paltalk, website, email, các loại diễn đàn), v.v… Chúng ta có thể cùng liên kết, cùng làm chung những việc làm này. Việc liên kết này rất dễ thành công.

Hiện nay, số các Đoàn Thể tham gia hoặc hưởng ứng việc liên kết này chắc hẳn chưa phải là đa số tính theo tỉ lệ dựa trên tổng số các Đoàn Thể của người Việt. Như thế thì làm thế nào để có được sức mạnh tổng hợp?

Đại Hội này chỉ là bước khởi đầu cho một sự liên kết có thể sẽ kéo dài và tiếp tục trong tương lai. Điều chúng tôi quan tâm không phải là việc tổ chức Đại Hội cho bằng những gì sẽ làm sau Đại Hội. Giả như Đại Hội không được đa số các Đoàn Thể hưởng ứng và tham gia, nhưng nếu sau Đại Hội, những công tác chung mà được các Đoàn Thể tham gia Đại Hội cùng thực hiện thành công, thì chắc chắn thành công đó sẽ lôi kéo thêm các Đoàn Thể khác cùng tham gia. Cứ như thế, việc liên kết sẽ ngày càng lớn rộng. Do đó, sự ủng hộ của Đồng Hương và các Đoàn Thể Quốc Gia đối với việc liên kết này đóng một vai trò rất quan trọng để sự liên kết này thành công tốt đẹp trong tương lai hầu Hải ngoại trở thành một lực lượng thật sự mạnh mẽ có thể làm xoay chuyển tình thế.

20 Phản hồi cho “Đại hội liên kết đấu tranh dân chủ cho Viet Nam”

 1. Ý kiến mới says:

  Cho đến hôm nay không biết đại hội đã Công bố được nghị quyết hay chưa , thì tại đây lại có chuyện cờ với xí .

  Tại sao chúng ta không dùng chính lá cờ của đất nước của Quê Hương Thứ hai , nơi chúng ta đã trở thành những người Công dân gốc Việt , làm biểu tượng chính trong các buổi hội họp , biểu tình để hướng về VN góp phần đấu tranh tự do dân chủ cho bào ruột thịt ?

  Một sức mạnh thật sự , một chổ dựa thật sự , của những lá cờ tại Quê Hương Thứ hai , hy vọng là tâm điểm để đoàn kết lại Cộng đồng , may ra có thể tránh được tính chất cực đoan như đã bị nhiều chỉ trích .

 2. Trúc Bạch says:

  Ha ha ha …

  Thấy anh Bờm đề nghị mang cả hai cờ (đỏ sao vàng và vàng ba sọc đỏ) đi biểu tình chống Trung cộng mà …hết hồn.

  Mịa, mang cờ đỏ sao vàng đến trước Đại sứ Tàu mà biểu tình ? Bộ không sợ nó mang nguyên cái cờ đỏ 5 sao vàng cùng cái công Hàm bán nước 1958 ra đập vào mặt hay sao ?

  Chả dại anh ạ ! Mang cờ vàng còn có thể dõng dạc mà rằng :

  ” Ê ! chúng ông là chủ nhân, nhưng chúng ông có ký bán nước cho chúng mày hồi nào đâu, mà chúng mày mang cái tờ giáy toilette với cái chữ ký của cái thằng con củ …cải nào ra đây làm gì ? Có biến ngay đi không thì bảo !

  He he he …Thú thực với anh là tớ chả thù ghét gì lá cờ đỏ , nhưng “cơ sự” là thế đấy anh Bờm ạ !

 3. Phó tè Hoang quỳnh says:

  Chúc mừng Ô.Tác giả Dai hôi DÂN CHU ,Mong tiếng nói dăn chủ ờ Công đoàn DAYTON và tờ báo NGƯỜI VIỆT đòi hỏi dân chu .mà cứ ĐÃ ĐẢO gẩy sún cả răng
  Ờ Hải ngoại lo chưa xong ,có dân chu mà cứ NO đâu đâu xa bên Việt nam làm rì ,
  No bên này trước đã ,coi có đước Mát mắt hay không ..cứ nói chuyện TRÊN TRỜI mà chuyện dưới ĐẤT lại mù tịt

 4. Chien Nguyen says:

  nếu muốn hổ trợ tinh thần cho phong trào dân chủ trong nước người việt ở hải ngọai kéo nhau biểu tình trước tòa ĐSQ việt nam và trung quốc.(Vong Quốc)
  Muốn việc nầy thành công và nhân rộng ra trên khắp mọi nơi có người Việt cư ngụ thì điều tiên quyết là phải tạo thế liên kết trước đã. Tôi tin rằng đại hội liên kết lần nầy sẽ thành công vì đã đến lúc chúng ta CẦN phải liên kết
  CN

 5. dfg says:

  Con vẹt nó hót như thế nầy: “…Không mấy người dân đất Việt đòi đa đảng, đòi có đảng đối lập, đối trọng, trừ một số ít những kẻ cơ hội, phản động….”.

  —-

  Đòi để mà bị tống giam trong tù à? Rồi vợ con ai nuôi? Hãy xem biết bao nhiêu người can đảm nói lên suy nghĩ của nhiều người dân VN mà phải bị tù tội?

  Muốn thật sự biết người dân VN có muốn cái đảng ăn cướp ngu dốt có tên là đảng CS cai trị thì hãy làm 1 cuộc trưng cầu dân ý dưới sự giám sát của LHQ đi.

  Đừng xảo ngôn, nói láo mãi không ai coi ra cái gì cả. Thế giới nó khinh.
  Nhìn cái mặt tên Hoàng Trung Hải, Phó TT của nước VN lại là 1 thằng người Tàu mặt mày ngu như con lợn mà phát ói, nhục cho nước VN quá đi.

  • Builant says:

   Con vẹt nó hót như thế nầy: “…Không mấy người dân đất Việt đòi đa đảng, đòi có đảng đối lập, đối trọng, trừ một số ít những kẻ cơ hội, phản động….”.

   —-NÓ không phải con VẸT mà là con KẸT (mang hình bác Hù) thì đúng hơn !

   Có đầu không dám nghĩ suy
   Noí theo VEM DẠY… là thì CAÍ CON !
   tieng dannhai găm SÁO MÒN
   Uổng công nuôi dạy nhừng CON DUI MÙ ! HÙ hù hù hù

 6. tieng dan says:

  NHỮNG SAI LẦM KHÔNG ĐÁNG CÓ !

  Gần đây, nhất là những ngày đất nước ta, dân tộc ta đang có nhiều hoạt động thiết thực để mừng Đảng Cộng sản Việt Nam 82 năm; thì trên mạng Internet xuất hiện một số bài viết của các phần tử cơ hội về chính trị công khai chống lại Đảng ta, chế độ ta. Điều đáng nói phải nêu lên đó là bài: trả lời phỏng vấn của tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ với những lời lẽ lạc lõng, ý đồ xấu xa đòi xóa bỏ điều 4 của Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam đã gây nên sự búc xúc, phẫn nộ của những dân Việt Nam yêu Đảng.
  Chúng ta đều biết, Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của cả dân tộc. 82 năm theo Đảng, nhân dân ta luôn hết lòng tin yêu đảng, gọi Đảng cộng sản Việt Nam bằng hai từ thân thương, trìu mến là “Đảng ta”. Không mấy người dân đất Việt đòi đa đảng, đòi có đảng đối lập, đối trọng, trừ một số ít những kẻ cơ hội, phản động. Bởi thực tế nước ta cũng đã từng có thời gian tồn tại nhiều đảng, có đảng cầm quyền và một số đảng khác cùng tồn tại. Nhưng chính lịch sử của cuộc đấu tranh bảo vệ thành quả cách mạng tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến chống thực dân cũ và mới, các đảng khác kể cả đảng đối lập đều tự nguyện thừa nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước, đối với dân tộc. Cũng có thời gian nước ta có một số đảng của các tầng lớp nhân dân yêu nước, tiến bộ, chung lưng đấu cật, đoàn kết với Đảng cộng sản Việt Nam trong Mặt trận dân tộc thống nhất, chiến đấu theo ngọn cờ lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam cho lý tưởng độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc và sau khi hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang, các đảng đó đã tuyên bố tự giải tán. Như vậy, Đảng cộng sản Việt Nam – Đảng duy nhất cầm quyền ở nước ta là sản phẩm tất yếu của lịch sử cách mạng nước ta. Tại Điều 4, Hiến pháp nước cộng hòa XHCN Việt Nam đã xác định: Đảng là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Điều đó không phải là sự áp đặt mà là ý chí và nguyện vọng của toàn dân. Thực tế cho thấy, từ khi Đảng lãnh đạo giành được chính quyền đến nay, Hiến pháp nước ta đã được bổ sung, sửa đổi nhiều lần song đại đa số cán bộ và nhân dân ta không có ai đề nghị thay đổi hoặc bổ sung điều này. Lịch sử đấu tranh cách mạng của Việt Nam trong thế kỷ XX đã chứng minh hùng hồn rằng chỉ có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam nhân dân ta mới đánh bại được đế quốc và phong kiến, giành thắng lợi trọn vẹn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, đưa cả nước tiến lên CNXH như ngày nay. Không phải từ khi ra đời năm 1930 Đảng cộng sản Việt Nam đã có ngay sự thừa nhận này của toàn dân mà chính đường lối cách mạng đúng đắn; sự phấn đấu, hi sinh, hết lòng vì dân, vì nước của hàng triệu đảng viên cộng sản trong 82 năm qua mới tạo được niềm tin yêu son sắt của nhân dân Việt Nam như thế đối với Đảng.
  “Quan điểm” mà tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cũng như những “triết lý” cùn của những kẻ ăn phải bả của các thế lực phản động và thù địch đưa ra nhằm xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng là đi ngược lại ý chí, nguyện vọng của cả dân tộc Việt Nam. Bởi vì, 82 năm qua với đường lối và cương lĩnh đúng đắn, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được nhân dân, cả dân tộc ta đồng tình ủng hộ. Nhờ vậy Đảng đã qui tụ và nhân lên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Đó là cội nguồn sức mạnh để dân tộc ta làm nên những huyền thoại diệu kỳ, gây tiếng vang “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” không chỉ trong chiến tranh chống xâm lược mà cả trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
  “Ngài” tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ cho rằng cần phải đa đảng hay nói cách khác “độc đảng” tất yếu dẫn đến độc đoán, độc quyền, độc tài… là một cách suy diễn võ đoán, đầy ác ý, cố tình nhắm mắt trước sự thật. Đúng, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng cầm quyền, đảng duy nhất lãnh đạo của Việt Nam, tại Hiến pháp 1992 đã ghi rõ: “Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật”, đâu có phải là Đảng đứng trên tất cả? Trong hệ thống chính trị của nước ta Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam bằng cương lĩnh, chiến lược, nghị quyết, thể hiện ý chí nguyện vọng của toàn dân, đặt lợi ích của đất nước, của dân tộc lên trên hết. Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua Nhà nước pháp quyền XHCN – một Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Quốc hội do nhân dân trực tiếp bầu ra, là cơ quan quyền lực cao nhất. Quốc hội bầu ra Chính phủ để điều hành mọi công việc của đất nước. Các kỳ Đại hội Đảng cho đến các kỳ họp Quốc hội trong những năm gần đây Đảng, Nhà nước ta đã tổ chức truyền hình trực tiếp cho toàn dân xem. Báo cáo chính trị trình Đại hội toàn quốc của Đảng không chỉ thảo luận trong nội bộ Đảng mà còn công bố công khai để lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân. Nhiều chủ trương chính sách lớn cùng những văn bản pháp luật của Nhà nước đều được lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân ngay từ lúc dự thảo. Và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được coi là người phản biện xã hội về các chính sách, các quyết định lớn của Đảng và Nhà nước ta.
  Rõ ràng, ở Việt Nam dù có một đảng song nền dân chủ XHCN luôn được bảo đảm, vai trò Nhà nước pháp quyền XHCN luôn được phát huy. Đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam không chỉ là quan điểm sai trái, chống đảng, phản dân mà còn là sự vi phạm Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Dù còn gặp khó khăn thách thức, dù có những thiếu xót, sai lầm, khuyết điểm trong quá trình lãnh đạo cách mạng và quản lý nhà nước, nhưng tuyệt đại đa số người dân Việt Nam vẫn luôn vững tin vào Đảng, vào trí tuệ, bản lĩnh của Đảng trong quá trình đổi mới, hội nhập. Hơn ai hết, người dân Việt Nam luôn thấu hiểu rằng: chỉ có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì cách mạng Việt nam mới thành công, CNXH mới trở thành hiện thực. Thực tiễn 82 năm qua cách mạng Việt Nam đã chứng minh rõ điều này.

  Tiếng Dân

  • Vo Quang Nam says:

   Một con vẹc trong lồng !

  • Xuống Hố says:

   Dân chủ XHCN là người dân phải câm miệng, biểu tình yêu nước thì bị gán cho là tụ tập đông người. “Chỉ có sự lãnh đạo của Đảng cộng sản thì cách mạng Việt nam mới thành công, CNXH mới trở thành hiện thực” để đem lại quyền lợi cho bọn lãnh đạo chóp bu còn đại đa số dân chúng ngày càng trở lên lầm than cơ cực, muốn sống yên ổn thì phải sống như bầy cừu.

  • VIỆT says:

   Cái chứng minh hiễn hách nhất của 82 năm CM VN …. là cái huyện TAM SA thì phải ? !!!
   cũng là để chứng tỏ Đảng CSTQ đã thành công hết sức viên mãn !

  • Builan says:

   tieng dan !
   Anh MI đã đứt dây thần kinh NGƯỢNG
   Vô nhà thương Chợ Quán nối lại rồi haỹ lên DĐ
   không nữa thì rướt chuyên gia Liên Xô đất nước cuả Nê Nin qua nối giúp !

   Đúng là “MỘT CON VẸC TRONG LỒNG” _ Thầy Mac Le phán một câu như đinh đóng cột ! hehehe

  • KIẾN LỬA says:

   Gởi tác giả bài ” tiếng dân ” !
   Xin lỗi bạn, không có tiếng dân nào cả, chỉ có tiếng của bạn. Hôm nay tôi bận quá, nên chưa nói phân tích bài nói chuyện của bạn cho bạn biết. Tôi sẽ phân tích và dẫn chứng ” chứng minh hùng hồn ” lời nói của bạn là không đúng sự thật. Người ta thường gọi là ” nói láo “. Hẹn gặp lại

 7. Cư Sĩ: Trí Quang. says:

  Đảng CSVN đã khai tử đất nước của mình theo sự chỉ đạo của nước Đàng Anh Trung Quốc trong nhiều thập niên qua, bằng mọi mánh khóe và nhiều thủ đoạn thâm độc quái ác, để làm cho Nhân Dân VN thời kỳ nào cũng phải sống trong kinh hoàng sợ hãi vì vậy mà đến ngày hôm nay là thời điểm thích hợp nhất để cho VN nhắm mắt xuôi tay một cách êm thắm thanh thảng trở về với Thiên Đàng Cọng Sản an nghĩ ngàn thu! còn gì nữa mà đấu tranh để rồi tránh đâu cho khỏi mất nước khi Hoàng Sa và Trường Sa là 2 quả thận của một đất nước đã bị cắt bán để trả giá cho cái Đảng CS khốn kiếp được tồn tại! Gần như hầu hết người Dân VN ngày nay ai cũng sợ Việt Cọng bao vây kinh tế Gia đình cắt miếng ăn nên nhuệ khí đấu tranh không còn nữa, chỉ có vài trăm Trí thức viết Blog trên báo mạng thì VC bắt nhốt, nếu không nhốt thì chúng lập Chốt ngay trước nhà để canh me không cho ai tới lui làm ăn buôn bán, mãi rồi cũng thả tay như L/S Lê Thị Công Nhân. Thôi thì cứ để cho Tàu Cọng nó cai trị đất nước VN Ta cho đến khi nào VC sáng mắt ra vẫn chưa muộn. Đến nước nầy Nhân Dân VN mới thực sự liều chết mà “Chống Cọng cứu nước”

 8. Đa dạng says:

  Muốn liên kết người Việt hảy nên đã đảo biểu tình bọn VC bất cứ nơi đâu quá khứ đã chứng minh mọi tổ chức nên thường xuyên tham gia hăng say chống cộng nếu duy trì được việc này lâu dài sớm hay muộn bọn VC sẻ tan rả bởi con cháu bọn chúng nó không muốn VN như thế này mãi mà phải thay đổi toàn diện tất cả bởi chúng suy niệm rằng đất nước VN là của chung của mọi người con dân Việt nó đã có ngàn đời nay rồi chứ không phải tuyên truyền bố láo của VC chúng giành được thắng lợi là phải nhớ va mang ơn chúng (đ m ) chúng nó nói như thế có đáng tát vở mồm không chớ !

  Bọn chúng đã thế rồi chỉ còn cách chống lại chúng nó thôi tuyệt đối không hợp tác hoà hợp hoà giải gì cã cho mất công thời gian, tiền bạc và quan trọng là niềm tin
  Chống Cộng cuối cùng cho chúng chết ( CCCCCCC ) “•_•”

 9. Johnathan Tran says:

  Hoan ho dai hoi lien ket dau tranh dan chu cho Viet-nam.
  Long tin cua dong bao vao dai hoi, truoc het duoc danh gia boi cac nhan vat co uy tin voi Nguoi Viet hai Ngoai nhu : Gs. Nguyen van Canh, Lm. Nguyen van Khai (den tu giao xu Thai-Ha), Anh Truc-Ho -nhac si Asia voi Tac pham de doi “Asia Goden-Hung su ca Viet-nam”.
  Xin chuc dai hoi thanh cong, va tin tuong rang sau dai hoi, thi se co mat tran Hai-ngoai, cau noi gan ket giua Viet hai ngoai va phong trao dan chu trong nuoc.
  Ban doc dang cho don Video clip ve dai hoi Sat. 8/11/2012. tren mang internet.

 10. thang Bom says:

  Đề nghị cùng nhau tổ chức biểu tình trước Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Trung Quốc trên toàn nước Mỹ vào mỗi Chủ nhật hàng tuần. Tuyên bố chủ quyền Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam.

  Mang cả hai màu cờ để biểu tình chứng tỏ chúng ta công nhận đa nguyên, tôn trọng sự khác biệt và đoàn kết một lòng chống ngoại xâm.

  • Builan says:

   Anh naò muốn làm “LINH ĐÁNH THUÊ” cho Tàu thì tự do ôm “Cờ quần què cuả TAÙ PHƯỚC KIẾN “mà đi !!
   Dứt khoát không có tôi !
   Thà là tôi “Ngồi rù….” khakhakha
   thang Bom có chê thì tôi chiụ !
   Kính

  • vong quốc dân says:

   nếu muốn hổ trợ tinh thần cho phong trào dân chủ trong nước người việt ở hải ngọai kéo nhau biểu tình trước tòa ĐSQ việt nam và trung quốc ,gây chú ý cho quốc tế,nếu việc này chưa làm được thì đại hội liên kết khó mà thành công .

Phản hồi