WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Đại hội liên kết đấu tranh dân chủ cho Viet Nam

ông Nguyễn Trung Cao trưởng ban tổ chức Đại hôi lien kết đấu tranh Dân Chủ cho Việt Nam

Bài phỏng vấn ông Nguyễn Trung Cao trưởng ban tổ chức Đại hôi liên kết đấu tranh Dân Chủ cho Việt Nam dành cho Đàn Chim Việt.

Ông có thể cho biết mục đích của Đại Hội?

Đúng như danh xưng “Đại Hội Liên Kết Đấu Tranh Dân Chủ Nhân Quyền Cho Việt Nam”, Đại Hội có mục đích mời gọi các Đoàn Thể có cùng mục tiêu giải thể chế độ độc tài cộng sản để đem lại tự do dân chủ cho đất nước cùng ngồi lại với nhau để bàn thảo về những công tác cụ thể, khả thi và hữu hiệu có thể cùng làm với nhau hầu yểm trợ cho cuộc đấu tranh của đồng bào trong nước. Trong Đại Hội này, chúng tôi không bàn về lý thuyết hay đường lối, vì mỗi Đoàn Thể đều đã có lý thuyết, đường lối riêng của mình, mà chỉ bàn đến những việc cụ thể có thể cùng làm với nhau. Có thể nói, Đại Hội này mang tính “hướng về hành động” (action oriented).

Vì sao Đại Hội lại được tổ chức vào thời điểm này?

Hiện nay, quê hương Việt Nam đang rất nguy ngập, có thể nói đang đứng trên bờ vực thẳm. Một đằng Trung cộng muốn xâm chiếm đất nước ta; đằng khác bạo quyền CSVN đang tiếp tay đồng lõa tạo điều kiện cho Trung cộng tiến chiếm Việt Nam một cách dễ dàng hơn, không cần chiến tranh; đằng khác nữa là người dân trong nước đang phẫn nộ muốn nổi dậy nhưng bị bạo quyền CSVN đàn áp thẳng tay. Trước tình hình hết sức nguy ngập ấy, thiết tưởng người Việt hải ngoại cần phải có đủ sức mạnh để cứu nguy đất nước, nhất là yểm trợ hữu hiệu cho cuộc nổi dậy của đồng bào trong nước.

Muốn có đủ sức mạnh, chúng ta phải tổng hợp các sức mạnh riêng lẻ của các Đoàn Thể, đảng phái lại. Chúng ta không thể tiếp tục kiểu đấu tranh mạnh ai nấy làm một cách rời rạc, mà phải ngồi lại với nhau để cùng hợp tác trong việc yểm trợ cuộc đấu tranh tại quốc nội, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông vận, quốc tế vận, quần chúng vận tại hải ngoại. Điều quan trọng là phải làm sao tạo được một tiếng nói thống nhất trong tất cả những mặt trận truyền thông vận, quốc tế vận, quần chúng vận… Có như thế tiếng nói của đồng hương người Việt hải ngoại mới thật sự có sức mạnh.

Đại Hội được tổ chức vào ngày nào, tại đâu, nội dung thế nào?

Đại Hội được tổ chức vào ngày thứ bảy 11/8/2012, từ 9g00 sáng đến 5:30 chiều, tại Unify Event Center, số 765 Story Rd, Thành phố San Jose, Bắc California.

Như vậy, Đại Hội gồm hai buổi:

– Buổi sáng, từ 9g00 đến 12:00, dành cho Đại Diện các Tổ Chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo, các Nhân Sĩ để bàn thảo về những công tác cụ thể có thể cùng thực hiện hầu yểm trợ thiết thực cho công cuộc đấu tranh dân chủ tại quê nhà, và phương cách thực hiện. Sau 12:00, có bữa cơm trưa.

– Buổi chiều, từ 1:30 trưa đến 5:30 chiều, dành cho các Đồng Hương cùng với các Tổ Chức Hội Đoàn, Đoàn Thể, Tôn Giáo, các Nhân Sĩ… Sau phần phát biểu của Lm Phan Văn Lợi từ trong nước, mọi người sẽ theo dõi 3 diễn giả là (1) Gs Nguyễn Văn Canh, trình bày về Mối nguy cơ mất nước & phương thức vận động Quốc Tế; (2) Lm Nguyễn Văn Khải, trình bày về Hiện tình đất nước Việt Nam hiện nay & sự cần thiết phải liên kết đấu tranh; (3) Ns Trúc Hồ, trình bày về Phương thức vận động quần chúng & vũ khí lợi hại của truyền thông.

Xen giữa các mục chính yếu, có phần phụ diễn Văn Nghệ Đấu Tranh do Biệt Đoàn Văn Nghệ Lam Sơn & Đoàn Văn Nghệ Dạ Khúc Colorado cùng với các Ca Sĩ địa phương phụ trách.

Tới 6:00 chiều, có bữa cơm tối thân mật với những mục văn nghệ đấu tranh, dành cho tất cả mọi người tham dự Đại Hội.

Ông có thể nói rõ hơn về việc tổ chức Đại Hội và  Đại Hội được tổ chức thế nào?

Là một Đại Hội Liên kết, nên Đại Hội này do nhiều Đoàn Thể cùng đứng ra tổ chức. Các Đoàn Thể tham gia tổ chức là theo sáng kiến và lời mời gọi của Khối 8406 Hoa Kỳ. Khối 8406 Hoa Kỳ chỉ là Đoàn Thể khởi xướng, còn mọi quyết định của Đại Hội thì đều do các Đoàn Thể và Đồng Hương cùng góp ý và biểu quyết. Quyết định cuối cùng là do Ban Điều Hợp tổng kết theo ý kiến chung của đa số.

Như vậy vai trò của Khối 8406 Hoa Kỳ trong Đại Hội này như thế nào?

Khối 8406 Hoa Kỳ chỉ là Đoàn Thể khởi xướng ý tưởng liên kết này, và ý tưởng này đã được một số Đoàn Thể khác hưởng ứng. Các Đoàn Thể này đã liên kết với Khối 8406 Hoa Kỳ để cùng tổ chức Đại Hội này. Sự liên kết này hoàn toàn phù hợp với chủ trương của Khối 8406 được ghi trong Cương Lĩnh của Khối trong phần “Mục đích” như sau: “(Khối 8406) Thúc đẩy liên kết các Tổ chức và các cá nhân – kể cả những người Nước ngoài- cùng chung mục đích, tạo thành một Liên Minh Dân Tộc. Liên minh này hoàn toàn chỉ sử dụng các phương cách bất bạo động để áp lực buộc Đảng & Nhà cầm quyền CSVN từ bỏ mưu toan và thực hiện việc độc quyền lãnh đạo đã gây ra quá nhiều tác hại cho Tổ quốc VN suốt hơn 75 năm qua (1930 – 2006).

Khối 8406 Hoa Kỳ cũng như các Đoàn Thể tham gia tổ chức Đại Hội chỉ mời gọi và tạo điều kiện để các Đoàn Thể khác cùng ngồi lại với nhau, cùng bàn thảo xem có thể làm việc chung với nhau những công tác nào. Các Đoàn Thể tham gia tổ chức chỉ đóng vai trò điều hợp chứ không điều hành, mục đích là để những quyết định của Đại Hội phải là ý muốn chung của đa số các Đoàn Thể tham dự… Về mặt này, mỗi Đoàn Thể tham gia tổ chức, trong đó có Khối 8406 Hoa Kỳ, cũng chỉ là một Đoàn Thể như bao Đoàn Thể khác tham gia mà thôi.

Trong nhiều năm qua, Cộng đồng Người Việt Hải ngoại đã có biết bao nỗ lực liên kết các tổ chức, Đoàn Thể lại với nhau, nhưng chưa nỗ lực nào thành công; trái lại, người ta chỉ thấy các cộng đồng người Việt bị phân hóa chưa kết hợp được với nhau. Nhiều người đã bi quan cho rằng việc đoàn kết người Việt Hải ngoại chỉ là một giấc mơ, một điều không tưởng. Tại sao những Đoàn Thể chủ trương Đại Hội này lại làm một điều có vẻ như không tưởng, hay có thể nói là rất khó khăn, chưa ai thành công như vậy?

Cho đến nay, chúng ta chưa thành công trong cuộc đấu tranh chống cộng sản để thực hiện một chế độ tự do dân chủ, chính vì chúng ta chưa chịu thật sự liên kết với nhau, hợp tác với nhau để tạo thành sức mạnh tổng hợp. Chúng tôi cho rằng: Nếu chúng ta chưa thành công, thì chúng ta càng phải tiếp tục nỗ lực thực hiện sự liên kết này cho đến khi nào thành công mới thôi. Cũng tương tự như việc đấu tranh, chúng ta đã đấu tranh suốt gần 40 năm rồi mà vẫn chưa thành công, chẳng lẽ vì thế mà chúng ta bỏ cuộc, không tiếp tục đấu tranh nữa hay sao? Thấy thất bại rồi nản chí bỏ cuộc, chính là tinh thần chủ bại mà chúng ta cần phải tuyệt đối xa tránh.

Trái với tinh thần chủ bại, chúng ta cần phải quan niệm: “Thất bại là mẹ thành công”. Những thất bại trong quá khứ giúp chúng ta rút ra được những bài học quý giá cho hiện tại và tương lai. Chúng ta cần phân tích xem tại sao chúng ta đã thất bại. Khi chúng ta xác định được những lý do khiến chúng ta đã từng thất bại, và nếu chúng ta tránh được những lý do ấy thì chúng ta có nhiều hy vọng thành công hơn.

Theo các ông thì những lý do nào đã khiến cho những nỗ lực liên kết trước đây đã bị thất bại?

Theo chúng tôi thì đã từng có những Đoàn Thể mời gọi các Đoàn Thể khác liên kết với mình để cùng đi theo đường lối của mình, hoặc do mình lãnh đạo… mà chúng tôi tạm mô tả bằng kiểu nói: “Xin mọi người hãy đoàn kết sau lưng chúng tôi, dưới ô dù của chúng tôi”. Kiểu liên kết này không thành công được vì chẳng ai chịu bỏ đường lối mà mình chủ quan cho là đúng nhất để theo đường lối của một Đoàn Thể khác.

Có những nỗ lực liên kết bằng cách xin mọi người cùng bàn thảo để cùng xác định một đường lối chung. Đây là liên kết theo kiểu thống nhất lý thuyết”. Nhưng kiểu liên kết này khó có thể thực hiện được, vì mỗi tổ chức đều có những quan niệm riêng, đường lối hoạt động riêng rất khác nhau, và thường xác tín rằng đường lối của mình là hay nhất, hữu hiệu nhất, nên việc thống nhất về đường lối là rất khó thực hiện.

Vậy thì Đại Hội này sẽ liên kết theo kiểu nào?

Qua những cuộc biểu tình thành công đáng kể, chúng tôi nhận thấy những cuộc biểu tình ấy gồm rất nhiều đoàn thể, tổ chức, tôn giáo khác nhau, có những đường lối, chủ trương chính trị rất khác nhau. Có những cuộc biểu tình rất lớn, quy tụ hàng mấy ngàn người như cuộc biểu tình chống Trần Trường ở Santa Ana (Nam Cali); hay mới đây, việc kêu gọi ký thỉnh nguyện thư gửi lên TT Obama vào đầu năm 2012 vừa qua, do đài SBTN khởi xướng, đã đạt đến con số rất lớn và rất bất ngờ là 150.000 người ký.

Qua những sự kiện đó, chúng tôi rút ra những kết luận sau đây:

 1. Người Việt Hải ngoại đã từng đoàn kết một cách thành công. Từ đó suy ra rằng khả năng đoàn kết của Người Việt Hải ngoại không phải là một giấc mơ, một điều không tưởng, mà là điều có thể thực hiện được, miễn là biết cách thực hiện.
 2. Qua những lần đoàn kết thành công ấy, chúng ta có thể nhận ra rằng: muốn kêu gọi đoàn kết hay liên kết, chúng ta cần đề ra những việc làm cụ thể, dễ thực hiện (ai cũng làm được), và thật sự hữu hiệu hay hữu ích cho công cuộc đấu tranh, nhất là dễ dàng đạt được sự đồng thuận của mọi người.
 3. Phải tìm ra được mẫu số chung, tức những yếu tố tạo sự đồng thuận của mọi người, mọi đoàn thể. Sự đồng thuận đó khó có thể có được về mặt lý thuyết, đường lối, nhưng có thể dễ dàng đạt được về mặt hành động, tức những việc làm. Chẳng hạn các Đoàn Thể dù lập trường hay đường lối đấu tranh chính trị có khác nhau bao nhiêu đi nữa, thì cũng đều có những hành động hay việc làm giống nhau như yểm trợ tài chánh cho quốc nội, vận động quần chúng, vận động chính giới, biểu tình khắp nơi, ký thỉnh nguyện thư, viết bài hoặc phát biểu trên các phương tiện truyền thông (truyền hình, truyền thanh, paltalk, website, email, các loại diễn đàn), v.v… Chúng ta có thể cùng liên kết, cùng làm chung những việc làm này. Việc liên kết này rất dễ thành công.

Hiện nay, số các Đoàn Thể tham gia hoặc hưởng ứng việc liên kết này chắc hẳn chưa phải là đa số tính theo tỉ lệ dựa trên tổng số các Đoàn Thể của người Việt. Như thế thì làm thế nào để có được sức mạnh tổng hợp?

Đại Hội này chỉ là bước khởi đầu cho một sự liên kết có thể sẽ kéo dài và tiếp tục trong tương lai. Điều chúng tôi quan tâm không phải là việc tổ chức Đại Hội cho bằng những gì sẽ làm sau Đại Hội. Giả như Đại Hội không được đa số các Đoàn Thể hưởng ứng và tham gia, nhưng nếu sau Đại Hội, những công tác chung mà được các Đoàn Thể tham gia Đại Hội cùng thực hiện thành công, thì chắc chắn thành công đó sẽ lôi kéo thêm các Đoàn Thể khác cùng tham gia. Cứ như thế, việc liên kết sẽ ngày càng lớn rộng. Do đó, sự ủng hộ của Đồng Hương và các Đoàn Thể Quốc Gia đối với việc liên kết này đóng một vai trò rất quan trọng để sự liên kết này thành công tốt đẹp trong tương lai hầu Hải ngoại trở thành một lực lượng thật sự mạnh mẽ có thể làm xoay chuyển tình thế.

20 Phản hồi cho “Đại hội liên kết đấu tranh dân chủ cho Viet Nam”

 1. Nguyễn Trọng Dân says:

  Việt Nam Cộng Hòa
  Tự Do_ Dân Chủ _ Công Lý
  *************************************

  Mấy bác Quốc Gia việc gì phải tổ chức HỘI THẢO tuốt ở san hô gì gì đó cho nó xa xôi…

  Là công dân Mỹ mờ, tuy không giàu nhưng nại có tiền , mướn mẹ nó cái hội trường( Conference Room ) ở khách sạn 5 sao của ngoại quốc đầu tư ngay tại Sài Gòn , mở hội nghị nhân quyền , chỉ mời công dân Mỹ , Pháp qua dự …

  Mời luôn các vị giáo sư ĐH Mỹ xưa là dân Phản Chiến , nay hối hận vô cùng vì 2 triệu thuờng dân Cao Miên chết vì Cộng Sản , 2 triệu thuờng dân Việt nam chết , cầm tù vì Vượt biên hay học tập cải tạo

  Mời luôn đại diện Human right , đại diện kiều bào Việt tại hãi ngoại có quốc tịch MỸ , Pháp , Ba Lan, ect…

  Công dân Mỹ mà , sợ mẹ gì mấy thằng vẹm , làm rùm ben cờ xí , mướn hội trường…mọi thứ điều nằm trong khuôn khổ “bi zi nét ” ( business ) hội thảo mờ….dám cấm hông , có thế giới nàm chứng… CHO BỌN VẸM LÒI CÁI LÁO TOÉT NHÂN QUYỀN MADE IN CHINA ( Hàng giả )

  Không những vậy mà cứ về Việt Nam mở hội thảo tại các khách sạn năm sao tại Sài Gòn lung tung cả lên , nào là hội cựu chiến binh Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa tại Hoa kỳ , nào là hội cựu chiến binh trường Võ bị Đà lạt , Thủ Đức , Đồng Đế( Nha trang ) , nào là hội cựu học sinh Gia Long , Petrus Ký, Trung Vương ,… ôi thôi cứ cờ sí mở hội thảo liên miên tại quê nhà , CỜ VÀNG BA SỌC ĐỎ CỨ GỌI LÀ BAY TÁ LÃTRONG HỘI TRƯỜNG KHÁCH SẠN…

  HỄ HIỆP HỘI CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG TẠI HOA KỲ LÀ CỨ NGANG NHIÊN XẤN TỚI…

  Mẹ kiếp , sợ gì mấy thằng vẹm chớ !

  Đúng hông?

  Hẹn gặp Quan Năm , à quên…Trung Sĩ Dâm tại tiệm bán cơm thố Chợ Cũ ngày nào …khi dự đại hội soạn thảo Hiến Pháp cho nền ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

  KI’NH

 2. Thư Mời

  Chào Bạn,

  Xin mời Bạn viếng thăm
  trang mạng ĐÁNH Giặc Tàu:
  http://www.danhgiactau.com/

  “Cùng chung sức vào cuộc Chiến Đấu,
  ĐÁNH GIẶC TÀU xin góp phần ở phương diện LỊCH SỬ,
  VĂN MINH, HỌC THUYẾT, và VĂN HÓA…
  để Củng Cố Quyết Tâm Chiến Đấu, Niềm Tin Chiến Thắng,
  và Thể Hiện Hùng Tâm Dũng Khí, Niềm Tự Hào của Dân Tộc.”

  Người Giới Thiệu.

Phản hồi