WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Hồng vệ binh”

 1. Mummy bác Hồ says:

  Hồng vệ binh Havu :
  - Bác Hồ Sống Mãi trong Lăng .

  Hồng vệ binh Binbon:
  - Và mong bác được Muôn Năm phơi…cù .

  Mummy bác Hồ:
  -Tao thà là được đi tù
  Còn hơn nằm chỗ “âm u” xuốt đời ! (*)

  (*)Có câu thơ Bút Tre rằng :
  Vào thăm lăng bác âm u
  Chị em phụ nữ dở mu ra chào .

Phản hồi