WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Hội Nghị Trung ương – Hội làng liềm

Hội Nghị Trng ương ĐCSVN họp ở Hà Nội từ ngày 1 đên 15/10/2012 với những đồn đoán về các biến động nhân sự trong cung đình triều đại CSVN  và “quy hoạch chiến lược” cứu đảng. Có thơ (Lê Diễn Đức) phụ hoạ cho tranh biếm hoạ trên đây của hoạ sĩ Nguyễn Tâm Thiện:

Nhà sản đang chơi một vở chèo

Ba Dũng gồng người cố gắng leo

Trọng, Sang chổng đít cùng kéo níu

Búa liềm tan tác chạy veo veo….

1 Phản hồi cho “Hội Nghị Trung ương – Hội làng liềm”

  1. Sáu C + cc says:

    Khâm phục…bức tranh nầy đúng là : ” vô giá ” quý hơn cái ngàn vàng…! không có gì quy bằng TỰ DO cái…con đó…đó ….! .

Phản hồi