1 Phản hồi cho “Không hoàn thành nhiệm vụ thì rút lui”

  1. Thiến Heo says:

    cóc đâu có cóc dương càng
    ếch đâu có ếch chàng hàng rút lui
    cụm từ nói ngược hiểu xuôi
    giò lái gác tréo rút lui cẳng nào?

Phản hồi