WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh?

Theo dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội sáng nay, 29-10, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn như thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ…

Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đã được Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày tại Quốc hội sáng 29-10.

Trong Chương VI quy định về Chủ tịch nước quy định rõ: Chủ tịch nước là người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Trong đó, Điều 94 sửa đổi, bổ sung Điều 103 của Hiến pháp hiện hành quy định Chủ tịch nước có những nhiệm vụ và quyền hạn: Công bố Hiến pháp, luật, pháp lệnh; đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét lại pháp lệnh trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày pháp lệnh được thông qua; nếu pháp lệnh đó vẫn được Uỷ ban thường vụ Quốc hội tán thành mà Chủ tịch nước vẫn không nhất trí thì Chủ tịch nước trình Quốc hội quyết định tại kỳ họp gần nhất.

Đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ; căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; bãi bỏ văn bản của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ trái với lệnh, quyết định của Chủ tịch nước.

Đáng chú ý theo dự thảo, Chủ tịch nước có nhiệm vụ và quyền hạn: Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh; quyết định phong hàm, cấp sĩ quan cấp tướng, đô đốc, phó đô đốc, chuẩn đô đốc hải quân; bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, công bố quyết định tuyên bố tình trạng chiến tranh. Căn cứ vào nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, ra lệnh tổng động viên hoặc động viên cục bộ, công bố tình trạng khẩn cấp; trong trường hợp Uỷ ban thường vụ Quốc hội không thể họp được, công bố tình trạng khẩn cấp trong cả nước hoặc ở từng địa phương;

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước có quyền tham dự các phiên họp của Uỷ ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ. Khi cần thiết, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ họp bàn về những vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước.

Còn tại Chương VII quy định về Chính phủ, tại Điều 100 (sửa đổi, bổ sung Điều 109) quy định Chính phủ là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền hành pháp, là cơ quan chấp hành của Quốc hội. Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch nước. Điều 101 (sửa đổi, bổ sung Điều 110) nói rõ cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ do Quốc hội quyết định; Chính phủ làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số; Thủ tướng Chính phủ chịu trách nhiệm trước Quốc hội và báo cáo công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước.

Đặc biệt, thành viên Chính phủ chịu trách nhiệm cá nhân trước Chính phủ, Quốc hội về ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, cùng các thành viên khác chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Chính phủ.

Dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng sửa đổi, bổ sung Thủ tướng Chính phủ có những nhiệm vụ và quyền hạn đề nghị Quốc hội thành lập hoặc bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ; trình Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thứ trưởng và chức vụ tương đương trong bộ máy hành chính nhà nước ở trung ương; phê chuẩn việc bầu, miễn nhiệm, điều động, cách chức Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND, thành phố trực thuộc trung ương…

Về quy định đối với Quốc hội, dự thảo Hiến pháp (sửa đổi) cũng đề xuất, Quốc hội có những nhiệm vụ và quyền hạn: Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao, thành viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách thành viên Hội đồng quốc phòng và an ninh; phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thẩm phán TAND tối cao.

Lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; quyết định thành lập, bãi bỏ bộ, cơ quan ngang bộ của Chính phủ; thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; thành lập hoặc giải thể đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt; thành lập, bãi bỏ cơ quan khác theo quy định của Hiến pháp và luật…

Đặc biệt, Quốc hội quyết định việc tuyên bố tình trạng chiến tranh và phê chuẩn việc ký kết hiệp ước hoà bình; quy định về tình trạng khẩn cấp, các biện pháp đặc biệt khác bảo đảm quốc phòng và an ninh quốc gia; quyết định chính sách cơ bản về đối ngoại; phê chuẩn hoặc bãi bỏ điều ước quốc tế về chiến tranh và hòa bình, các vấn đề liên quan đến chủ quyền quốc gia, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, tư cách thành viên của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế và khu vực, thương mại quốc tế và các nội dung được quy định trong luật. Quyết định việc trưng cầu ý dân…

Nguồn: http://nld.com.vn

11 Phản hồi cho “Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh?”

 1. noileo says:

  “Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội hoặc của Uỷ ban thường vụ Quốc hội, [chủ tịch nước] công bố quyết định…”

  Nếu Tổng bí Trọng & Thủ tướng Dũng & chủ tịch Sang muốn từ chức, thì từ chức, sẽ có người khác lên thay thế. Tổng bí Trọng & THủ tướng Dũng & Chủ tịch Sang không thể từ chức và tự ý nhường chức của mình cho ai khác.

  Cũng vậy, nếu “Quốc hội” không đảm trách đuọc nhiệm vụ (ra nghị quyết) của mình, thì “quốc hội” cứ từ chức, người dân sẽ bầu lên một “quốc hội” khác. “Quốc hội” không đuọc phép tự ý nhường quyền hạn & trách nhiệm (ra nghị quyết) của mình cho ai khác, không đuọc phép tự ý nhường trách nhiệm & quyền hạn (ra nghị quyết) của “Quốc Hội” cho cái gọi là “ủy ban Thường Vụ Quốc Hội”

  Một trong những điều vô cùng nhảm nhí của Cu Hát (chữ của cụ Tô Hải) – Quốc hội Việt nam xã nghĩa, là cái gọi là “Ủy ban Thường Vụ quốc Hội”.

  “Thường vụ” theo nghĩa của nó, chỉ là lo việc thường vụ, việc nội bộ của đơn vị, ở đây là việc nội bộ của cái Quốc hội, là phụ trách việc quan hôn tang tế, phụ trách việc các đại biểu yêu cầu sửa chữa cái nút bấm, xin bảo hiểm sức khỏe, xin nghỉ phép vợ đẻ con ốm, xin nghỉ phép không dự họp vì bị trù ếm…, nói chung là, do đó “ban thường vụ” tuyệt đối không có một thẩm quyền nào can thiệp vào quyền hạn & trách nhiệm công việc (lập pháp) của Quốc Hội.

  Nhưng trong cái Cu Hát cộng sản, thì cái “ban thường vụ”, chỉ có mấy mống, lại là cha của Cu Hát, có quyền hạn bao trùm lên mọi công việc & quyền hạn & trách nhiệm của Cu Hát 500 đại biểu.

  Thành viên của “ban thường vụ” là ai? Cũng chỉ là mấy tên đầu đà cộng sản trong cái “bộ chính trị” cộng sản.

  Bọn “luật gia” cộng sản, chế ra cái “Quốc Hội CHXHCNVN” với đủ thứ quyền hạn, xong, [mặc dầu bọn "đại biểu quốc hội" cũng chỉ là một lũ nghị gật tay sai cộng sản, bọn đầu đà cộng sản vẫn không tin vào bọn tay sai ấy], bọn đầu đà cộng sản bèn chế ra cái “Ủy ban Thường Vụ” để gọi là “thay mặt quốc hội khi quốc hội không nhóm họp”, đưa ra những “nghị quyết” có giá trị tương đương nghị quyết của toàn thể quốc hội 500 đại biểu…

  Đó là bất hợp pháp. Những nghị quyết chỉ là hợp pháp, chỉ có giá trị pháp lý lập pháp khi đuọc biểu quyết bởi phiên họp của toàn thể quốc hội.

  Mặc dầu có thể, vì một số lý do nào đó, một số đại biểu vắng mặt, không dự phiên họp, nên không hẳn là phiên họp sẽ bao gồm 100% con số đại biểu, [ở đây là 500 đại biểu], nhưng đó vẫn là phiên họp quốc hội, và chỉ những nghị quyết đuọc đưa ra trong những phiên họp toàn thể quốc hội như vậy mới có giá trị pháp lý.

  Mọi “nghị quyết” của cái “ủy ban thường vu” chỉ gồm một số mấy nghoe “ủy viên bộ chính trị cộng sản” hoàn toàn không có giá trị pháp lý tương đương với một nghị quyết của quốc hội.

  Việc “sửa đổi HP & tăng cường quyền hạn cho chủ tịch nước” chỉ có ý nghĩa nếu viên chủ tịch nước đuọc bầu lên bởi toàn dân…

  Ở đây, như đuọc nêu trong bài chủ, viên chủ tịch nước chỉ là một tên đầu đà cộng sản, do đảng cộng sản VN & HCM tội ác “phân công” cho làm “chủ tịch nước”. Việc tăng cường quyền hạn cho “Chủ tịch nước” như đuọc nêu trong bài chủ, thục chất chỉ là những trò đấu đá tranh quyền & chia quyền giữa các tên đầu đà cộng sản với nhau, vì quyền lợi phe nhóm các tên đầu đà cộng sản, hoàn toàn không vì quyền lợi quốc gia.

  Giả sử mai đây mốt nọ có một tên đầu đà “tổng bí thư” cộng sản, có khả năng khuynh loát “đảng” & “nhà nước”, bèn bày trò “sửa đổi hiến pháp” để “tổng bí thư đương nhiên kiêm nhiệm chủ tịch nước”, thì sao? thì cũng xong ngay! “Hiến pháp” cộng sản mà!

 2. SÓNG NGÀN says:

  ĐẤT NƯỚC VÀ DÂN TỘC

  Trời đất sinh con người
  Đều thuộc một dân tộc
  Sống cùng trên lãnh thổ
  Được gọi là quốc gia

  Quốc gia có thể chế
  Đất nước thuộc toàn dân
  Chỉ dân quyền làm chủ
  Chuyện tự nhiên trên đời

  Vậy mà anh Các Mác
  Tự phịa ra chuyện chơi
  Bảo rằng chỉ giai cấp
  Mới chân lý cuộc đời

  Bảo rằng chỉ công nhân
  Là giai cấp lãnh đạo
  Điều này anh tin nhảm
  Vào biện chứng Hegel

  Anh lờ đi cuộc sống
  Vốn đa dạng đa nguyên
  Dễ gì đâu chân lý
  Mà thấy được nhãn tiền

  Khác nào đám thầy bói
  Cùng sờ một chú voi
  Cùng cãi nhau chí chóe
  Quả thật có giống ai

  Cho nên chỉ khoa học
  Chỉ thực tế trên đời
  Mới là chân lý đúng
  Đều khách quan khắp nơi

  Mọi người đều bình đẳng
  Mọi người đều tự do
  Cùng hợp nhau mà sống
  Luật pháp như con đò

  Đò đưa người tới bến
  Hàng vạn bến cuộc đời
  Đâu chỉ bến duy nhất
  Kiểu “đại đồng” trời ơi

  Nên ném đi anh Mác
  Để mới hết khùng diên
  Cuộc đời chỉ khoa học
  Cùng thực tiển đi lên

  Mọi người luôn bình đẳng
  Mọi người cùng tự do
  Góp phần chung xây dựng
  Đời vậy mới hay ho

  Mỗi người một lá phiếu
  Lựa ra người đứng đầu
  Hoàn toàn trong dân chủ
  Không gian dối, ma đầu

  Đã là chủ tịch nước
  Phải quyền chính tối cao
  Được toàn dân ủy nhiệm
  Chẳng riêng đảng phái nào

  Chuyện đời đơn giản vậy
  Có gì đâu nhiêu khê
  Phải hài tội anh Mác
  Làm thế giới não nề

  Đã là chủ tịch nước
  Người đứng đầu quốc gia
  Hành pháp và đối ngoại
  Thể chế nước cộng hòa

  Chỉ cộng hòa dân chủ
  Mới độc lập tự do
  Bởi vì dân làm chủ
  Chẳng ai được xịa vào

  Cuộc đời là để sống
  Để phát triển cùng nhau
  Tinh thần và vật chất
  Là quyền của mỗi người

  Tại sao lại quái quỉ
  Ép vào khuôn khổ chung
  Giống như một bầy khỉ
  Để lãnh đạo cầm lồng

  Kiểu như đời mạt pháp
  Con người như kỳ nhông
  Chỉ nói toàn khẩu hiệu
  Chỉ ngợi ca long nhong

  Con người đều bình đẳng
  Trên đầu chỉ có trời
  Sao đội mông lãnh tụ
  Hệt như lũ đời ươi

  Thế nên chủ tịch nước
  Phải do dân bầu lên
  Hai nhiệm kỳ rõ rệt
  Xong rồi lại thành dân

  Bỏ đi thói tập đoàn
  Hết quyền thành cố vấn
  Suốt đời như loại giặc
  Nhằm ăn bám vào dân

  Người đàng hoàng đâu vậy
  Người chân chính vì dân
  Dân cùng mình bình đẳng
  Làm gì lại mị dân

  Nên mị dân là giặc
  Bất kỳ ai thế thôi
  Thời buổi nào cũng vậy
  Không biệt lệ cuộc đời

  Đừng vỗ ngực yêu dân
  Đừng tự cho nghĩa khí
  Chỉ nhìn vào hành động
  Chẳng ai không thấy kỹ

  Lịch sử luôn khách quan
  Không gì qua sự thật
  Đừng lấy thúng úp voi
  Úp hoài chỉ trật lất

  Nên thôi nói thành nhiều
  Nói dài lại không tốt
  Đất nước của mọi người
  Ta cũng trong dân tộc

  ĐẠI NGÀN
  (31/10/12)

 3. nt says:

  Cái nầy nghe sao giống ông Dũng đánh ông Sang rồi ông Trọng ngồi ko hưởng lợi.

  Hiến Pháp 1992….????????%#$*@

 4. Mạc phi Đăng says:

  Việt cộng cao cấp như Trọng, Sang, Dũng…không dễ rời “xa nhau” như thiên hạ đang xôn xao bàn tán. Cơ cấu tổ chức huyện, xã, phường, tổ… mỗi “hộ khẩu”…thi đua, rình rập ám hại nhau vì miếng ăn đã có từ thời Mác Le, (Mao, Hồ chỉ là 2 kẻ phường chèo thuộc giống nhai lại).

  Cứ nhìn xem đại hội đảng ở TC vừa qua – chỉ một con dê (Hy) tế thần (cs) – rồi đâu cũng vào đấy thôi.

  Như tôi đã trình bày ngắn gọn trên: Con cháu Hồ thuộc giống nhai lại từ con cháu Mao.

 5. Không có một đất nước nào mà ông chủ tịch làm tôi tớ cho anh 3 Dũng như ở VN. Chủ tịch mà không có quyền thì bày cái trò chủ tịch làm gì để làm trò cười cho bàn dân thiên hạ. Ngày xưa ông Triết làm chủ tịch, ông tuyên bố nhiều câu quá hùng hồn, nhưng cuối cùng ông cũng mất ghế về vườn, người thực quyền vẫn ở anh 3 Dũng, người y tá có quyền tiêm thuốc ngũ cho mọi người, nếu người ấy có mầm phản kháng.

  Nếu lần này hiến pháp được thảy đổi như trên, mấy anh bộ hạ 3 Dũng như đ/c Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng Phùng Quang Thanh; đ/c Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc Phòng, Đô đốc Hải Quân Nguyễn Văn Hiến; đ/c Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công An Tô Lâm và 129 tên uỷ viên bộ chính trị sẽ bị rớt đài sau đó vào trại học tập cải tạo, sống đời sương gió như bốn tên ở Trung Quốc.

  Nếu ông Trọng, ông Sang lèo lái được con thuyền tổ quốc, có khả năng bắt bầy sâu tham nhũng 3 Dũng, sẽ làm ngất lòng toàn dân đang lao đao lận đận dưới lưởi kiếm tàn bạo của anh y tá. Công ơn ấy sẽ là một chiến công lẫy lừng như Hưng Đạo, Quang Trung. Những người dân mất đất, mất ruộng đang trông chờ ngày ấy. Nếu ông Sang trả lại ruộng vườn cho dân nghèo, hoặc bồi thường xứng đáng thì chắc chắn công ơn ông Sang đối với nhân dân VN sẽ như trời, như bể. Vấn đề chính là đất, nếu người dân không thật sự làm chủ mảnh vườn của mình thì các ông dù thay đổi hiến pháp đến đâu cũng chỉ là sản phẩm trà dư tửu hậu mà thôi.

  Sau 75, Lê Duẩn đánh mất cơ hội ngàn năm một thủa, thay vì dùng chính sách hòa hợp dân tộc để xây dựng đất nước, ông này tiến hành chính sách trả thù, đưa những người dân miền nam vào trại học tập cải tạo vì thế thế lực thù địch sống mãi bên cạnh các ông vào đeo đuổi các ông cho đến ngày các ông tắt thở. Bây giờ là cơ hội đánh tham nhũng, trả lại ruộng vườn cho người dân bị anh y tá ăn cướp, trả lại nhà cửa cho các sĩ quan chế độ củ mà các ông cho là nguỵ. Ông Sang nếu làm được điều đó, chắc chắn ông sẽ mở ra một thời đại lý Trần cho tổ quốc VN. Làm không được điều ấy, thế độ thù địch sẽ vẩy vùng và những người này sẽ đứng lên làm cuộc cách mạng dân tộc, đem lại vinh quang cho tổ quốc VN.

 6. Thằng KHÔN lãnh đạo dân nhờ
  Thằng NGU lãnh đạo dân phờ râu ra.
  Vậy thì TA phải là TA,
  Đạp tan mồ mả ông cha chúng liền
  Đạp rồi TA lại xây liền
  Một nền DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN vững bền.

 7. vb says:

  Để xem Anh Sang làm được gì,với quyền lực được dồi dào lên như vậy,liệu đất nước có khá lên hay chỉ dòng họ Ang Sang khá.Xưa nay lảo nào cũng hứa quá trời,nhưng dân vẫn khổ ngút trời.để xem Sang này lần nữa…

 8. quandannambo says:

  quốc hội
  bầu
  trọn gói chính phủ
  *
  từ
  anh chủ tịch nước
  cho đến
  em tổng kiểm toán
  *
  như vậy là
  lập pháp
  đẻ ra hành pháp
  *
  đẻ xong
  lập pháp quay lại
  làm con hành pháp
  *
  quả là
  thể chế ưu việt
  xứng với
  tầm cao thời đại

  tầm cao trí tuệ*

 9. nguoivn says:

  Thư gữi bác Sang:

  Bác Sang ơi, xin chúc mừng bác nhé, như thế thì bác gần như là Tổng Thống của nước Việt Nam rồi, nhiệm vụ và quyền hạng của bác chẳng khác chi với những quyền hạng của một vị Tổng Thống Huê Kỳ cả chỉ có khác biệt là Tổng Thống Hoa Kỳ thì được toàn dân Mỹ thương mến và ủng hộ để bầu ông ta lên, còn bác Sang thì được “Đảng cử, dân bầu” .

  Đề nghị với bác Sang như thế này nhé .

  1. Tự do, dân chủ VN và giải tán, giải thể đảng CSVN trong ôn hòa và trật tự .

  2. Bãi nhiệm chức TT của Nguyễn tấn Dũng, và PTT cùng những tên ăn hại trong dinh Thủ Tướng chuyên làm chuyện “Ác với dân, hèn với giặc”, phá nước, và chuyên đi ăn trộm, ăn cướp dân lành và tài sản của quốc gia .

  3. Tuyên bố bầu cử tự do, dân chủ một cách đàng hoàng tử tế, rõ ràng minh bạch và quang minh chánh đại trước mặt toàn dân VN trong vòng 4 năm để cho toàn dân VN được yên tâm và yên lòng, và như thế thì bác Sang được an tâm mà làm Tổng Thống nước VN cho đến năm 2016 mà không sợ bất cứ ai chống đối và rình rập đòi thanh toán, ám xác hay là thủ tiêu bác cả .

  4. Bác Sang mà làm được như thế thì bão đảm uy tín và danh tiếng của bác sẽ vang danh bốn bể và bác Sang mới yên tâm, yên trí mà lo thâu phục nhân tâm, chiêu hiền đãi sĩ khắp nơi, khắp nước và trên toàn thế giới hội tụ về VN để góp phần vào việc củng cố quốc gia, xây dựng lại nước nhà và canh tân xứ sở cho hùng cường và giàu mạnh .

  5. Cháu chỉ xin bác Sang cho cháu về VN để an hưởng tuổi già, ngày đêm thành lập “Hội Quán Bóng Bàn” khắp nước VN và đi tập dợt đánh bóng bàn, và khi có chút thì giờ rảnh thì có thể làm người huấn luyện và đào tạo về ngành Điện Lực và giúp sức cho toàn dân VN về việc xây dựng lại thành phố Sài Gòn, Huế, Hà Nội cho đàng hoàng tử tế và đẹp đẻ lên thôi nhất là phải cố gắng làm sao cho những thành phố này có đầy đủ điện, nước dồi dào và không còn bị ngập lụt, ngập nước mỗi khi có mưa to, gió lớn cùng bão lớn.

  Nếu mà Bác Sang làm được bao nhiêu việc ấy thôi thì bác Sang cũng đã vang danh khắp nước VN rồi đấy bác Sang ạ .

  Kính chào đoàn kết và quyết thắng trong tình YÊU NƯỚC THƯƠNG DÂN .

  “V”, “VK”

  HS. TS. VN

  • chánh tất thắng says:

   Điều kiện 1 của Quý vị đưa ra rất chính đáng họp lòng dân củng là cứu nguy cho những đãng viên có tinh thần yêu nước mà thức tĩnh và củng là con đường duy nhất cho VN tiến bộ đôc lập toàn ven lảnh thổ. dân VN có cơ hôị sống lại kiếp con người ,có cơ may sống theo đà văn minh tiến bô của nhân loại . Nhưng ngăc nổi Bác Sang có thật lòng yêu nước hay yêu đảng ? có đủ bản lỉnh và sáng suốt như Thein Sein chớ đừng nói chi Goebackchoc . Đừng ngồi chờ, hay van lại lòng trắc ẩn của đảng CSVN nửa cho mất công .Nếu người trong nước không đấu tranh cho TDDC và đa đãng đa nguyên, thì dưới cặp mắt quốc tế ,có nghĩa là dân trong nước hài lòng dưới chế độ CS ,( hay vì sống trong tủi nhục quen rồi) ,và củng có thể dân trong nước hèn giống như CSVN cuối đầu trước Tàu cộng .Nếu như vậy ai trên thế giới sẽ sẳn sàng giúp cho Dân VN.Hoăc NVHN không giúp cho đồng bào mình thì ai sẽ giúp.Chờ,cuối đầu hay hành động và hành động cách nào để cho VN được TDDC mà không xáo trộn ,đoàn kết dân tôc bảo vệ Tổ Quốc , ?

 10. kbc3505 says:

  Hiến pháp thay đổi tăng quyền chủ tịch nước để kiểm soát chặt chẽ hơn quyền thủ tướng chính phủ?

  Như vậy đối với dân đâu có gì thay đổi! Quyền lợi của mấy ông ăn chia không đều nên mấy ông phân chia lại, không ông thủ tướng thì ông chủ tịch, không ông chủ tịch thì ông tổng bí thư. Loay hoay cũng chỉ mấy ông cộng sản độc đảng toàn trị cầm quyền; cũng chỉ mấy ông bầu bán với nhau, dân đen vẫn chỉ là nô lệ chẳng bao giờ được bầu hay lựa chọn theo ý mình. Tại sao không sửa hiến pháp cho dân được quyền tự do đi bầu lựa người đại diện cho chính họ cũng như sửa luật đất đai cho dân làm chủ thay vì toàn dân mà toàn dân là ai nếu không phải là “chẳng ai” mà chỉ đảng? Thế mới biết cộng sản luôn lừa dối dân, ăn cướp quyền dân. Cuối cùng chính quyền cũng chỉ mị dân, chỉ cho dân ăn bánh vẽ.

  Thay đổi thêm quyền rồi ông chủ tịch Sang có bảo đảm rằng ông và đảng cộng sản của ông sẽ thôi không làm tay sai bán nước? Ông có thêm quyền “…thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quốc phòng và an ninh…” rồi thì ông có dám đứng thẳng người nói “không” với Tàu? Hay tựu trung ông vẫn một lòng còn đảng còn chúng mình; và để tồn tại, đảng của chúng mình vẫn đồng lòng cùng nhau làm tay sai nô lệ dâng đất dâng biển đảo cho Tàu? Nếu không dám thì thay đổi làm gì? Cứ để đồng chí X nắm hết phá nát đất nước họa may dân nổi dậy đòi tự do dân chủ mà không mất nước?

  Còn cộng sản là còn bất công, nghèo đói, lạc hậu, và phân chia giai cấp; và còn cộng sản ngày nào thì tự do, dân chủ, yêu nước là quyền người dân không bao giờ có mà chỉ có nô lệ, nước mất nhà tan…

  kbc3505

Phản hồi