WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.

Ảnh AP

Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh Tổng Bí thư và Chủ tịch nước”.

Rất nhiều người lâu nay (và hiện nay) cứ tưởng mình là người tiến bộ, muốn đấu tranh yêu cầu ĐCS phải “nhất thể hóa” vai trò của TBT và Chủ tịch nước(!), và nếu ĐCS “phải” nghe theo thì coi là thắng lợi lớn!.
Xin thưa ngay, đây là ý kiến dại dột hết chỗ nói. Rất dại và …rất dại (nếu là dại) hoặc rất láu cá (nếu không dại).

Ý kiến này nằm trong dòng ý kiến về nhu cầu “nhất thể hóa” hai bộ máy đang song trùng là: Bộ máy đảng và bộ máy nhà nước. Để cả hai thì rõ ràng vô lý và tốn kém, nhưng thống nhất lại có tốt hơn không? Có thể tốt hơn, nhưng có thể vô cùng xấu, tùy thuộc sự thống nhất trên cơ sở nào, trên nguyên tắc nào?

Nếu trên nguyên tắc “Dân làm chủ” , nghĩa là TRƯỚC HẾT cơ quan lập pháp và hành pháp được bàu một cách dân chủ, đại diện được cho dân, SAU ĐÓ đảng mới lấy vị Chủ tịch nước đó làm Chủ tịch đảng (TBT) thì điều đó rất tốt.
Nhưng thực tế chế độ này không phải “Dân làm chủ” mà “Đảng làm chủ”, chức vụ TBT của đảng luôn được đảng xác định trước với sự đồng thuận (hay cho phép) của Trung Quốc. Chức TBT lâu nay bao giờ cũng là nhân tố bảo thủ và theo Tàu (tức là trùm nội xâm và ngoại xâm). Nhất thể hóa, cho vị này nắm thêm quyền Chủ tịch nước, để nhân vật tệ hại này có “danh chính ngôn thuận” lèo lái đất nước, ký kết mọi thỏa thuận, nhất là thỏa thuận với Tàu, thì đất nước này.. TIÊU ĐỜI , thưa các quý vị.

Sự nhất thể hóa trong điều kiện bất lợi như thế chỉ chỉ là vì đảng, là tăng quyền lực cho đảng, tức tăng sức kìm hãm tiến bộ xã hội (như nhận định của ông Lê Hồng Hà), càng trói tay những yếu tố tiến bộ trong ĐCS và trong nhân dân, thậm chí là tăng nguy cơ mất nước.

Khi yêu cầu “nhất thể hóa” có thể ta đã “nhắm” vào một nhân vật nào đó chăng? Lo rằng hy vọng ấy chỉ là ảo tưởng. Nếu có một MINH QUÂN thì cho Minh quân nắm cả 2 quyền là rất tốt. Nhưng với cơ chế hiện nay chức TBT sẽ là MINH QUÂN hay HÔN QUÂN? Câu trả lời thiết tưởng quá rõ.

Rất mong được coi đây là một ý kiến góp vào cuộc thảo luận mà nhiều người lưu tâm.

(16-11-2012)

© V.Quốc Uy

© Đàn Chim Việt

1 Phản hồi cho “Về “Đề nghị nghiên cứu ‘nhất thể hoá’ chức danh TBT và Chủ tịch nước”.”

 1. SÓNG NGÀN says:

  HỘI ĐỒNG CHUỘT

  Người xưa đã nói rõ rồi
  Hội đồng toàn chuột cả thời ích chi
  Dễ gì mèo bị treo chuông
  Chuột nào can đảm đem chuông gần mèo
  Đúng là mấy kẻ tính liều
  Ngồi mà tán gẫu chuyện đời vậy thôi
  Cốt nhằm nhất thể hóa chơi
  Nhập chung hai chức vẫn rời trước đây
  Nơi tay của chỉ một người
  Vừa là Chủ tịch, Đảng thời chung luôn
  Đúng là Đảng hóa toàn dân
  Toàn dân thuộc Đảng, vạn phần hay sao
  Thông minh quá sức tuyệt vời
  Ôi thôi trí thức của thời này đây
  Khác gì đám chuột dở hơi
  Cùng nhau bàn soạn việc mèo đeo chuông

  SAO NGÀN
  (19/11/12)

Phản hồi