WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » QUẢNG CÁO Bạn đang truy cập các tiêu đề trong mục: “QUẢNG CÁO”

Chúng Tôi Muốn Biết II: Hướng Về Hoàng Sa

Chúng Tôi Muốn Biết II: Hướng Về Hoàng Sa

Cali ngày 28/12/2014 Kính thưa quý đồng bào, quý hội đoàn, đoàn thể, quý cơ quan truyền thông báo chí, và các bạn đang điều hành các trang mạng xã hội. Để sát cánh với các nhà đấu tranh dân chủ, các dân oan trong nước, và để tưởng niệm 41 năm hải chiến Hoàng Sa, nhóm “Hát Cho [...]

12:04:am 05/01/15 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »

IOM – Tổ chức Di dân Quốc tế tuyển nhân viên biết Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan và Tiếng Anh

IOM – Tổ chức Di dân Quốc tế tuyển nhân viên biết Tiếng Việt, Tiếng Ba Lan và Tiếng Anh

10:34:pm 06/06/11 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »

Giải cầu lông hữu nghị “WÓLKA KOSOWSKA” lần thứ nhất

Giải cầu lông hữu nghị “WÓLKA KOSOWSKA” lần thứ nhất

Thời gian thi đấu: 11h00,  ngày 1/5/2011 Địa điểm: Nhà thi đấu thể thao  ASEANPL  FINANCE S.A. Khu BALLADA,  Al. Krakowska 67C,  05-552 Jabłonowo Điều kiện tham dự: tất cả mọi người có ghi tên đăng kí đến ngày 30/4/2011 Thể lệ thi đấu: 1/ Luật thi đấu: theo luật hiện hành của Liên đoàn [...]

10:01:pm 12/04/11 | Đăng tại QUẢNG CÁO | Đọc tiếp »