WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:45:pm 07/07/08 Đăng ngày “July 7th, 2008”

Chân dung Tổng thống mới của nước Nga- ông Dmitri Medvedev

Chân dung Tổng thống mới của nước Nga- ông Dmitri Medvedev

1- Con đường chính trị Dmitri Medvedev là vị Tổng thống thứ ba, kể từ khi nước Nga dành được độc lập năm 1991. Ông sinh ngày 14 tháng 9 năm 1965 trong một gia đình trí thức Nga. Kể từ khi nước Nga bước ra khỏi chế độ quân chủ đầu thế kỷ 20 [...]

05:45:pm 07/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM, THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Bản mặt Janus: Hai hướng nhìn từ một tâm thức

Bản mặt Janus: Hai hướng nhìn từ một tâm thức

anuary là hiện thân của Thời: sự chuyển tiếp từ một cái đã đi qua để nắm lấy một cái chưa đi đến trong bánh xe của cái đang Là. Ðây là tháng mà sự giao mùa đang nâng cao mức độ rung động của vũ trụ và tất cả những năng lực sinh hữu.

01:20:am 07/07/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »