WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:00:pm 09/09/09 Đăng ngày “September 9th, 2009”

Báo điện tử của Đảng Cộng Sản bán đứng Hoàng Sa

Báo điện tử của Đảng Cộng Sản bán đứng Hoàng Sa

bài báo tỉnh bơ nhắc tới những hoạt động của Trung Quốc liên quan tới quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa như thể đó là những phần lãnh thổ hiển nhiên thuộc về Trung Quốc

02:00:pm 09/09/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lời chia buồn và cám ơn

Lời chia buồn và cám ơn

Tin Viện Nghiên cứu Phát triển IDS tuyên bố tự giải thể để phản đối quyết định 97 của thủ tướng chính phủ làm chúng ta hụt hẫng và luyến tiếc, dẫu biết rằng đây là sự biểu lộ của lòng tự trọng và thái độ dứt khoát của những trí thức tài năng và [...]

12:05:pm 09/09/09 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »