WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:02:pm 10/10/09 Đăng ngày “October 10th, 2009”

Giải hòa bình Nobel quá “đát”

Giải hòa bình Nobel quá “đát”

Hôm Thứ Sáu 9 tháng 10 vừa qua (09/10/2009) Ủy Ban Nobel tại Oslo tuyên bố trao giải Hòa bình Nobel năm 2009 cho tổng thống Barack Obama của Hoa Kỳ. Ông Chủ tịch Ủy Ban Nobel tuyên bố: “Chúng tôi chọn tổng thống Obama vì ông đã mang đến một không khí mới mẻ [...]

04:02:pm 10/10/09 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Hoàng Sa, Trường Sa là của người lạ

Hoàng Sa, Trường Sa là của người lạ

Hoàng Sa, Trường Sa là của người lạ

01:31:am 10/10/09 | Đăng tại MEDIA | Đọc tiếp »