WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:50:pm 12/12/09 Đăng ngày “December 12th, 2009”

Quan trọng là cái “đằng sau”

Quan trọng là cái “đằng sau”

Phần 1 Cái đằng sau, đó là cái gì. Có thể đó là nghĩa bóng của người hay chơi chữ, hay chính xác trong câu chuyện dưới đây. Cái “đằng sau” là âm mưu gì sau một hành động. Ví dụ có trường hợp đứa trẻ con chơi đá bóng vỡ kính nhà người ta. [...]

11:50:pm 12/12/09 | Đăng tại VUI CƯỜI | Đọc tiếp »

Buộc cẳng chim trời

Buộc cẳng chim trời

The “world wide web” is not a conspiracy of spiders. Khuyết danh Trong mục Ý kiến ngắn trên diễn đàn talawas, vào ngày 9 tháng 9 năm 2008, ông Phan Hoàng Sơn phát biểu như sau: “Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ phức tạp nhất của thế kỷ vừa qua. Hai chiến tuyến được thành [...]

07:40:pm 12/12/09 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI, ĐỜI SỐNG | Đọc tiếp »

Con đường dân chủ Việt Nam

Con đường dân chủ Việt Nam

Phải khẳng định mô hình dân chủ thể hiện tối thiểu ở hình thức phổ thông đầu phiếu là tất yếu sẽ diễn ra tại Việt Nam nói riêng và phần lớn lãnh thổ Á Đông nói chung. Bài viết này thử xoay quanh mấy câu hỏi “Khi nào?”, “Thế nào?” và “Tại sao?”. Tôi [...]

07:43:am 12/12/09 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »