WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:13:am 06/06/14 Đăng ngày “June 6th, 2014”

Chung quanh công hàm Phạm Văn Đồng

Chung quanh công hàm Phạm Văn Đồng

Dầu công hàm Phạm Văn Đồng không có chữ Hoàng Sa và Trường Sa như ông Trần Duy Hải nói, nhưng công hàm Phạm Văn Đồng “ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958 của Chính phủ nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc”,

10:13:am 06/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Họp mặt dân chủ kỳ 13, tại San Jose, Hoa Kỳ

Họp mặt dân chủ kỳ 13, tại San Jose, Hoa Kỳ

HMDC 2014 sau 4 ngày làm việc, đã bế mạc lúc 16.00 giờ Chủ nhật 1 tháng 6 năm 2014
trong tình thân ái của người tham dự đến từ trong nước cũng như ở hải ngoại. Tất cả tin tưởng
vào sự trường tồn của dân tộc, cùng chia sẻ một niềm tin, đất nước phải thay đổi, phát triển và
có tự do dân chủ thực sự”.

10:05:am 06/06/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Việt Nam Cộng Hòa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc

Việt Nam Cộng Hòa, lối thoát của Hoàng Sa và dân tộc

Sau hải chiến Hoàng Sa đầy hy sinh xương máu, VNCH lần nữa lại được lịch sử giao trọng trách đòi lại Hoàng Sa, Trường Sa trong tay Trung Cộng. Cuộc tranh đấu mới sẽ khó khăn nhưng là con đường đúng nhất của dân tộc trong cùng hướng phát triển của nhân loại. Giống như hầu hết các nước cựu CS ở Đông Âu và khối Liên Xô, thể chế Cộng Hòa là chọn lựa đương nhiên và dứt khoát. Các quốc gia sẽ bình đẳng trước công pháp quốc tế. Những khẩu hiệu tuyên truyền rất sến như “16 chữ vàng”, “hữu nghị Việt Trung” sẽ bị chôn sâu theo xác của ý thức hệ CS. Dân tộc Việt Nam sẽ vượt qua những khó khăn để phát triển thành một quốc gia hiện đại về cả kinh tế lẫn quốc phòng.

12:01:am 06/06/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »