WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:25:pm 07/07/15 Đăng ngày “July 7th, 2015”

Chiếm biển Đông không phải là cái đích cuối cùng của TQ

Chiếm biển Đông không phải là cái đích cuối cùng của TQ

Có thể nói tham vọng của Trung quốc thật là vô cùng tận, nó được ví như tư tưởng không có giới hạn của lòng tham và sự kiêu ngạo của người Hán xưa kia nay được nâng lên với tầm vóc lớn và sẵn sàng bất chấp dư luận. Ban đầu nó manh mún [...]

03:25:pm 07/07/15 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Đinh Phương: Tư duy và thực hành của BCH hội Nhà Văn VN

Đinh Phương: Tư duy và thực hành của BCH hội Nhà Văn VN

Đề cập đến Hội Nhà văn Việt Nam (HNVVN) thường người ta nghĩ về một cái gì đó cao siêu, tầm cỡ lắm. Chẳng gì nó cũng là nơi tập trung những „văn hào“, những „trí thức“ của đất nước. Họ được gọi là những đầu tầu văn hóa, định hướng, cầm cân nảy mực [...]

03:05:pm 07/07/15 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Lú quy mã

Lú quy mã

02:26:am 07/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vài điều lo ngại khi Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Vài điều lo ngại khi Nguyễn Phú Trọng thăm Mỹ

Như vậy, dù phải vất vả, gò gẵng mãi, bộ phận ngoại giao hoạt động hết công suất, cuối cùng thì Nguyễn Phú Trọng, TBT Đảng CSVN cũng đặt chân được lên đến nước Mỹ vào ngày hôm nay. Thiếu logic Có lẽ, đây là điều mà nói theo giới trẻ Việt Nam đang học [...]

12:46:am 07/07/15 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »