WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 01:03:am 10/10/15 Đăng ngày “October 10th, 2015”

Giải Nobel Hòa bình 2015: Những người dấn thân cho nền chính trị đa nguyên

Giải Nobel Hòa bình 2015: Những người dấn thân cho nền chính trị đa nguyên

Tunisia đất nước bé nhỏ với 10 triệu dân, bên bờ Địa Trung Hải, ở Bắc Phi châu – đây chính là quê hương của cuộc Cách mạng Hoa nhài nổ ra trong thế giới Arab vào năm 2010. Bắt đầu chỉ là câu chuyện của chàng thanh nhiên 27 tuổi Mohamed Bouazizi chuyên bán [...]

01:03:am 10/10/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »