Home » bốn tốt Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “bốn tốt”

Đã đến lúc phải vứt bỏ “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”

Đã đến lúc phải vứt bỏ “bốn tốt” và “mười sáu chữ vàng”

Từ ngày có Hội Nghị Thành Đô vào tháng 9/1990, trước khi Lê Đức Thọ chết vào tháng 10/1990, Cộng sản Việt Nam đã quay trở lại thần phục Trung Cộng. Và nước này luôn luôn dùng lời ngon ngọt để phỉnh gạt Cộng sản Việt Nam, như “Bốn Tốt” và “Mười sáu chữ vàng”; nhưng trên [...]

07:04:am 26/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »