WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » biên giới Việt – Trung Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “biên giới Việt – Trung”

Thác Bản Giốc – Những căn cứ pháp lý

Thác Bản Giốc – Những căn cứ pháp lý

Nếu những điều suy đoán trên đây là đúng sự thật thì trách nhiệm chính không thuộc về các nhà ngoại giao Việt Nam – dù là tầm cỡ như các ông Lê Công Phụng, Vũ Dũng hay Trần Công Trục.

12:58:am 16/09/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Mục tiêu của CNXH là xóa bỏ biên giới Việt- Trung

Mục tiêu của CNXH là xóa bỏ biên giới Việt- Trung

Chủ nghĩa Marx là chủ nghĩa quốc tế, không chấp nhận chủ nghĩa quốc gia; những người, những đảng phái theo chủ nghĩa quốc gia đều bị người cộng sản coi là chủ nghĩa dân tộc cực đoan, là kẻ thù của những người cộng sản. Khẩu hiệu cuối cùng của tuyên ngôn đảng cộng [...]

04:10:am 02/09/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »