WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Dân chủ đa nguyên Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Dân chủ đa nguyên”

Xin đừng ngụy biện!

Xin đừng ngụy biện!

Ông Tương Lai là giáo sư, lý sự (lý thuyết và sự việc ông dẫn ra) rất kín kẽ; muốn hiểu (“thủng”) ông phải thật là … tỉ mẩn!

03:00:pm 13/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »