Home » Huế Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Huế”

Chế độ đàn áp dân, chui vào tròng “Bắc thuộc” không thể tái tạo Hào khí Thăng Long

Chế độ đàn áp dân, chui vào tròng “Bắc thuộc” không thể tái tạo Hào khí Thăng Long

Vậy thì còn đâu là Thủ đô thanh lịch, nền nã thuở xa xưa. Còn đâu là phong cách sống “thương người như thể thương thân”, “chị ngã em nâng”, “miếng khi đói bằng gói khi no”,”nhiễu điều phủ lấy giá gương”, mà người thủ đô luôn nuôi dưỡng, làm gương cho cả nước.

09:01:am 12/02/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »