WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Thích Quảng Độ Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Thích Quảng Độ”

Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất đồng hành cùng dân tộc

Giáo hội Phật giáo VN Thống nhất đồng hành cùng dân tộc

Lúc này vai trò lãnh đạo và dẫn dắt về mặt tinh thần cho người dân của Giáo hội PGVN thống nhất sẽ mang tính quyết định cho sự bền vững của một xã hội tốt đẹp…

05:05:am 25/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam thăm HT Quảng Ðộ và BS Quế

Ðại sứ Mỹ tại Việt Nam đến Sài Gòn thăm viếng Hòa Thượng Thích Quảng Ðộ, Ðức Tăng Thống Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN), và Bác Sĩ Nguyễn Ðan Quế hôm Thứ Sáu vừa qua. Theo tin của Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế (PTTPGQT) và Ðài Tiếng Nói Hoa [...]

05:02:pm 20/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »