WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài  Gòn

Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn

1 Phản hồi cho “Chào mừng Air Force One đến Hà Nội và Sài Gòn”

  1. Phân tích thời sự says:

    Họa sĩ Ba Bùi quên không ghi thêm là Air Force One đến VN là để ” Khai thông mở lối ” cho các chuyến bay sau này đến chuyên chở gia đình vợ con của các Lãnh chúa Ba Đình mang tài sản khổng lồ cướp được của dân sau khi bị đẩy ra khỏi quyền lực như Nguyễn tấn Dũng, Nguyễn T Phượng v.v…qua Mỹ.!!!

Phản hồi