WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Các dân cử gốc Việt lên tiếng về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam

DB Cao Quang Ánh và Tổng Lãnh Sự Lê Thành Ân, 29/07/10 (ảnh BPSOS)

Hoa Thịnh Đốn, 29 tháng 7, 2010 – Hội Đồng Dân Cử Hoa Kỳ Gốc Việt nêu vấn đề vi phạm nhân quyền với nhà ngoại giao gốc Việt chuẩn bị nhậm chức ở Việt Nam.

Tại buổi họp triệu tập ở văn phòng của DB Cao Quang Ánh, Ông Lê Thành Ân, tân Tổng Lãnh Sự Hoa Kỳ ở Sàigòn, được thông tin về nhiều vấn đề quan tâm của cộng đồng người Mỹ gốc Việt.

Các vấn đề được DB Cao Quang Ánh và DB Tiểu Bang California Trần Thái Văn cùng phản ảnh:

-           Cuộc đàn áp đẫm máu ở Cồn Dầu

-           Chính sách tịch thu đất đai nhắm vào các xứ đạo

-           Cuộc đàn áp tín hữu Tin Lành thuộc các dân tộc Tây Nguyên

-           Cuộc đàn áp tu sĩ và phật tử Khmer Krom

-           Nhu cầu bảo vệ nạn nhân của sự đàn áp

-           Việc tiếp cận nạn nhân của tình trạng buôn lao động sau khi họ hồi hương

-           Quyền của các nhà hoạt động dân chủ tham gia diễn đàn người dân tại Hội Nghị Thượng Đỉnh của ASEAN ở Hà Nội vào cuối năm nay

-           Tình trạng giải quyết chậm trễ các hồ sơ bảo lãnh thân nhân

-           Tù nhân chính trị Nguyễn Hữu Cầu

DB Cao Quang Ánh kêu gọi Ông Ân tường trình về những vấn đề này 30 ngày sau khi nhậm chức.

Ts. Nguyễn Đình Thắng, Giám Đốc Điều Hành BPSOS, cung cấp nhiều dữ kiện như một chuyên gia về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Ông cũng đưa ra nhiều đề nghị cụ thể.

Ts. Scott Flipse thuộc Uỷ Hội Hoa Kỳ Về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế chia sẻ kinh nghiệm của Ông qua nhiều chuyến đi Việt Nam.

DB Cao Quang Ánh và DB Tiểu Bang Trần Thái Văn đã cùng liên minh với DB Tiểu Bang Hubert Võ (Texas) để thành lập Hội Đồng Dân Cử Hoa Kỳ Gốc Việt với mục đích tạo ảnh hưởng cho tiếng nói của người Việt tị nạn và di dân ở Hoa Kỳ. Uỷ Viên đắc cử Hội Đồng Quận Tarrant, Texas Andy Nguyễn Xuân Hùng là thành viên dự bị.

Nguồn: Mạch Sống

2 Phản hồi cho “Các dân cử gốc Việt lên tiếng về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam”

  1. HA NOI says:

    DAU TRANH CHO DAN CHU VA NHAN QUYEN DUOC THUC THI, LA TIENG NOI LUONG TAM CUA THOI DAI. TRONG DO NHUNG NGUOI THEO DUOI DEU HIEU RO MUC DICH VA DIEM DEN CUA MINH. LAM GI THI LAM, TO QUOC VAN LA TREN HET. PHAI NHIN TONG THE DE HANH DONG. NEN DUNG LUC NAO, VA NEN HANH DONG LUC NAO. TOI NGHI RANG, TRONG LUC BANG DAO CUA HOA KY VA VN DANG KHOI SAC. BIEN DONG CUA BIEN DONG DANG DAY SONG. BAO VE TO QUOC LA THIENG LIENG, CAN XOA BOT NHUNG HAN THU, MAC CAM, CAN RONG LUONG HON. NHUNG CAI DAU ICH KY, VU LOI CAN TINH TAO DE CHO SU QUAN HE QUOC GIA THANH CONG. CHONG CONG SAN…VVVVV VA VAN VAN . NEN LUC NAO, VA NEN NHU THE NAO. DIEU NAY LAI PHAI HOC MAY ONG CONG SAN LAM CACH MANG….PHAI KIEN TRI, VA BIET HI SINH….DANH GIAC MOM, KO BAO GIO THANH CONG CA. NHIEU KHI NGUOC LAI. MONG MAY ANH MAY CHU CHONG CONG HIEU CHO…..
    (Tòa soạn: Mời bạn vào VPS Keys.org để tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

Phản hồi