WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

5 Phản hồi cho “Đường vào Thăng Long được trao giải Osca”

 1. Dânđen.vn says:

  Phim này là ứng cử viên số một cho giải mâm xôi vàng ^^!

 2. hiền lành says:

  Đừơng vào Thăng Long có trăm ngừơi vui có vạn ngừơi sầu ..

 3. Trương Tùng says:

  Lãnh đạo đảng, Bộ văn hóa và UBND Hà nội đã bí mật thiết kế mở “đường vào Thăng long” từ Hoành điểm TQ về thẳnh Thăng long dự lễ hội 1000 năm.
  Đây là “mâm cúng” thể hiện tấm lòng vong nô của lãnh đạo ta với Tiên Tổ !

 4. xuan binh says:

  cả bộ chính trị cao nhất VN cũng được Tàu mua về

 5. bacho says:

  Phim Duong vào Thang Long xem và nghe nguyên âm bàng tiêng Tàu phù hay hon là chuyên âm sang tiêng Viêt!!Môt bô phim dac sác cÛa Tàu,xúng dáng lãnh giãi Oscar Tàu phù!!Ông Bô truõng VHGD Vietnam và bon làm phim này xung dáng duoc nhâp tich Tàu ô!!!
  (Toà soạn: Mời bạn vào vpskeys.org tải phần mềm gõ tiếng Việt miễn phí)

Phản hồi