WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đảng cha truyền con nối”

  1. Nguyễn Mãi Quốc says:

    Những chuyện này chỉ có thể xảy ra dưới chế độ Cộng Sản: Tàu, VN, CuBa, Bắc Hàn. Nếu một đất nước được “trị vì” bởi một dòng họ duy nhất mãi mãi, thì đất nước ấy đúng là phải “phát triển ổn định”, không còn tranh chấp quyền lực, đấu đá lôi thôi nữa!!!! Đó là tính “ưu việt” của chủ nghĩa CS, các bác “phản động” nghe rõ chưa???

Phản hồi